320693
/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
320693
statistikk
2018-08-17T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, r?yrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsst?l, trelast), byggindeks, indeksreguleringBygg og anlegg, Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
true

本文地址://www.jsuj.com.cn/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol/maaned
文章摘要:Byggjekostnadsindeks for bustader ,不次之迁钻穴逾隙舍己救人,换脸飞飞为鬼为蜮。

Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

Byggjekostnadsindeks for bustader

Oppdatert

Neste oppdatering

N?kkeltal

3,3 %

auke fr? f?rre ?r i byggjekostnadsindeks, bustader i alt

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Juli 2018
Endring fr? f?rre m?nad, prosentEndring fr? f?rre ?r, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
2L?nnskostnader for ?rets 1., 2., 3., og 4. kvartal reknes inn i byggjekostnadene for h?vesvis mai, august, november og februar.
Bustader i alt10,33,3187,2
Bustader i alt, arbeidskraft20,02,7192,8
Bustader i alt, materialar0,43,5191,1
Einebustader av tre0,33,3188,5
Einebustader av tre, materialar0,43,6190,7
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,33,4189,5
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,43,6189,7
Bustadblokker0,33,5187,1
Bustadblokker, materialar0,53,5197,6

Om statistikken

Statistikken m?ler den m?nadlege prisutviklinga p? innsatsfaktorane til bygging av bustader. Indeksane vert ikkje p?verka av endra produktivitet eller endringar i entrepren?ren sine fortenestemarginar. Statistikken blir i hovedsak brukt til justering av byggjekontraktar.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Byggjekostnadsindeksane m?ler prisutviklinga p? innsatsfaktorane til bygging av bustader. Indeksane vert ogs? kalla faktorprisindeksar eller «input»-prisindeksar. Byggjekostnadene vert ikkje p?verka av endra produktivitet eller endringar i byggmeisteren, entrepren?ren eller installat?ren sine fortenestemarginar.

Representantvare er beteikning p? alle einingar vektgrunnlaget er bygd opp av, og som det vert henta prisar p?. Det kan vere ein materialtype, ein kategori arbeidar, ei maskinteneste, ei transportteneste osv.

Arbeidskraftkostnaden er i byggjekostnadsindeksane sett samen av to hovudkomponentar som blir berekna kvar for seg, nemleg l?n for arbeidd tid og ?vrige arbeidskraftkostnader. Det siste omfattar l?n for ikkje arbeidd tid og alle indirekte personalkostnader.

Laspeyre prisindeks er ein prisindeks kor vektgrunnlaget vert halde konstant. Ein kjeda Laspeyre prisindeks er ein indeks sett saman av fleire Laspeyre prisindeksar med ulike vekter. I byggjekostnadsindeksen for bustader endrar ein vektene om lag kvart tiande ?r.

Pris: Priser bedrifta oppn?r ved sal til entrepren?rar, byggmeistrar, installasjonsbedrifter mv., dvs. prisar fr?trukke rabattar. Prisane vert oppgitt den 15. i m?naden og er eksklusive meirverdiavgift.

Standard klassifikasjonar

Gruppering av varegrupper i delprodukt iht. til Prosjektinndeling i Byggjekostnadsindeksar for bustader.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Byggjekostnadsindeks for bustader
Emne: Priser og prisindekser

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt niv?

Berre nasjonalt niv?.

Kor ofte og aktualitet

M?nadleg.

Priser pr. 15. i m?naden vert oppgitt. Produksjonstid om lag 2 veker. Statistikken vert publisert om lag den 12. i den p?f?lgjande m?naden.

Internasjonal rapportering

Tal rapporteres til Eurostat.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Mikrodata vert lagra som tekstfiler p? Unix.

Bakgrunn

F?rem?l og historie

F?rem?let er ? m?le kostnadsutviklinga i produksjonen av bustadbygg. Indeksen blir brukt til justering av byggjekontraktar. I tillegg blir den brukt til ?konomiske analyser, for eksempel til ? berekne prisutviklinga i n?ringa i nasjonalrekneskapen.

Indeksen er utarbeidd sidan 1978. F?r den tid laga Aspelin-Stormbull byggjekostnadsindeksar for Oslo-omr?det for tomannsbustader av tre og bustadblokker. Desse indeksane g?r tilbake til 1932.

Brukarar og bruksomr?de

Statistikken er viktig for entrepren?rar som vil sikre byggjekontraktar mot kostnadsendringar. Internt i 北京比赛pk10开奖结果 er Nasjonalrekneskapen ein sentral brukar.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk f?r statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 p? ssb.no etter varsling minst tre m?nader f?r i Statistikkkalenderen.

Likebehandlingsprinsippet

Samanheng med annan statistikk

Byggjekostnadsindeksar er input prisindeksar og m?ler prisutviklinga p? innsatsfaktorane i byggje- og anleggsproduksjonen, slik som arbeidskraft, materialar, transport og maskiner. Byggjekostnadsindeksane avvik fr? 北京比赛pk10开奖结果 sine prisindeksar for nye bustader ved at dei ikkje omfattar viktige elementer som p?verkar output-prisen, nemleg produktivitetsendringar og endringar i entrepren?rens fortenestemarginer.

Lovheimel

Statistikklova §2-2.

E?S-referanse

R?dsforordninga (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998.

Produksjon

Omfang

Indeksane m?ler prisutviklinga p? materialar, arbeidskraft, maskiner, transport og anna som inng?r i produksjonen av bustadbygg. Det er to typar observasjonar for desse varene og tenestene som vert m?lt, nemleg kostnadsandelar og prisar. Kostnadsandelane vert m?lt om lag kvart tiande ?r og dannar grunnlaget for vektene til dei varene og tenestene vi hentar priser p?. Populasjonen for prisunders?kinga er alle dei varene og tenestene som inng?r i produksjonen. Utvalet av varer og tenester blir bestemt i kostnadsunders?kinga. Prisane vert m?lt m?nadleg.

Datakjelder og utval

Materialprisane vert henta med skjema fr? bedrifter som sel byggjevarer til entrepren?rar, byggmeistrar, installat?rar osv.

Arbeidskraftkostnadene vert henta fr? Statistisk sentralbyr? sin kvartalsvise l?nsstatistikk og blir ?rleg justert for endringar i arbeidsgjevaravgift, antall feriedagar og andre arbeidskraftskostnader som ikkje er med i l?nsbegrepet.

Maskinkostnadene vert justerte med NTNU sin m?nadlege statistikk over maskinkostnader.

Transportkostnadene vert justerte med Statistisk sentralbyr? sine m?nadlege kostnadsindeksar for lastebiltransport.

Materialprisane vert innhenta fr? eit utval p? 420 bedrifter. Bedriftene vert trekte fr? Bedrifts- og foretaksregisteret og blir stratifisert etter n?ring, omsetning og regionar.

Datainnsamling, editering og beregninger

Sp?rjeskjema blir sendt ut kring den 12. i statistikkm?naden, og fristen for innsending er 10 dagar seinare. N?r halvparten av oppg?vegjevarane velger ? svare p? skjemaet p? internett framfor ? nytte papirskjema. Oppgitte prisar for ein m?nad blir samanlikna med prisar fr? f?reg?ande m?nad. I tillegg blir prisendringar p? varer innen same varegruppe samanlikna. Dersom prisendringa fr? f?reg?ande m?nad endrar seg meir enn +/- 15 prosent, vert oppg?vegjevar kontakta.

Oppg?vebyrde

Ein oppg?vegjevar brukar i gjennomsnitt 17,5 minutt i m?naden til ? fylle ut skjema. Dette gir ein tidsbruk for heile utvalet p? 1 050 timar eller 131 dagsverk i ?ret.

Oppgitte prisar for ein m?nad vert samanlikna med prisar gitt i f?reg?ande m?nad. Ein ser og p? lengre tidsseriar av prisar. I tillegg samanliknar ein prisendringar p? varer innan same varegruppa. Dersom prisendringa fr? f?reg?ande m?nad endra seg meir enn +/- 15 prosent, kontaktar ein oppg?vegivar over telefon. Ogs? varer kor det er stor spreiing i prisendringa fr? den f?rre m?naden vert unders?kt n?rare.

Delindeksar og indeksar p? representantvareniv? vert kontrollerte mot historiske seriar og vert samanlikna med annan statistikk.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Byggjekostnadsindeksen blir berekna som ein Laspeyre prisindeks med faste vekter. Nytt vektgrunnlag er teke i bruk i januar 2000. Vektgunnlaget er utarbeidd i samarbeid med Selmer ASA, Block Watne AS og Nordbohus AL. Arbeidet er f?lgd opp av sentrale akt?rar i byggje- og anleggsn?ringa gjennom eit arbeidsutval og ei referansegruppe. Vektgrunnlaget byggjer p? kalkylar og rekneskapstal for 7 blokkprosjekt og 4 einebustadprosjekt. Det vart plukka ut prosjekt som i storleik og standard l?g n?r opptil gjennomsnittet fr? 北京比赛pk10开奖结果 sine unders?kingar over einebustader og fleirbustadhus fullf?rt i 1997 og 1998. Vektgrunnlaget er utarbeidd i samsvar med Norsk Standard for spesifikasjon av kostnader i byggjeprosjekt NS 3453.

Byggjekostnadsindeksen for bustader i alt er sett saman av dei to indeksane for einebustader og bustadblokker. Vektene som vert nytta er kvadratmeter bruksareal for bustader sett i gang multiplisert med gjennomsnittleg pris i kroner per kvadratmeter bruksareal.

Samanlikningar over tid og stad

Datakjelder for arbeidskostnadene har endra seg over tid. I starten blei dei berekna med utgangspunkt i dei ?rlege tariffoppgjerane og NHO sin statistikk over gjennomsnittleg timeforteneste. I 1999 gjekk vi over til ? bruke 北京比赛pk10开奖结果 sin egen l?nsstatistikk. I 2005 starta 北京比赛pk10开奖结果 utarbeiding av kvartalsvise arbeidskraftskostnadsindeksar. Data fr? denne statistikken nyttast f?rebels berre i anleggsindeksane.

Det er brot i tidseriane for Byggjekostnadsindeksen for bustader i januar 2000, i forbindelse med overgangen til nytt vektgrunnlag. Byggjekostnadsindeksen for rekkjehus blei lagt ned. Samtidig starta publiseringa av ein ny delindeks for grunnarbeid.

N?yaktigheit og p?litelegheit

Feilkjelder og uvisse

Sp?rjeskjemaet er utforma slik at det g?r fram kva pris oppg?vegjevaren har rapportert dei f?reg?ande m?nadene. Dette skal sikre at det er prisen p? den same vara som vert oppgitt ved kvar innsamling. Denne l?ysinga kan imidlertid leggje til rette for at opp?vegjevarar av praktiske omsyn unnlet ? innrapportere prisendringar, og berre fyller ut prisar fr? den f?rre m?naden. Det vert utf?rt manuelle kontrollar for ? identifisere dei mest opplagte feila av denne typen. Dersom ei vare oppg?vegjevaren har rapportert tidlegare har g?tt ut eller er utselt, og ein rapporterar prisen p? ei anna vare, skal dette vere kommentert p? baksida av skjemaet eller under kolonna: "Bedriftens varebeskrivelse". Unnlet oppg?vegjevar ? gjera dette, kan prisforskjellen p? to ulike produkt verte registrerte som ei prisendring n?r endringa er under +/- 15 prosent. Omfanget av denne typen feil er ukjent.

Fr?fall. Det totale fr?fallet er p? om lag 1 prosent. Det partielle fr?fallet er lite, men ikkje m?lt eksakt. Dersom ei bedrift ikkje sender inn prisar ein m?nad eller ikkje oppgir pris p? ei eller fleire varer, gir ein desse varene ei prisendring lik gjennomsnittleg prisendring for heile landet for desse varene.

Utvalet av varer og tenester vert oppdatert kvart tiande ?r for ? f? inn nye produkt. I tillegg skiftar ein produkt fortl?pande dersom ein prisrapport?r ikkje lenger f?rer produktet. Det er ikkje gjort utrekningar av utvalskjeivheita i byggjekostnadsindeksane.

Nokre prisrapport?rar gir listeprisar. Det tyder at vi i ein viss grad misser prisendringar som skuldast endringar i rabattstrukturane.

Priseffektar som skuldast endringar i relative prisar. Prisforholdet mellom ulike varer og tenester vert endra over tid.

Utilfredsstillande handsaming av kvalitetsendringar.

Statistisk sentralbyr? har ikkje sett i verk separate utrekningar av betydninga av desse m?lefeila i byggjekostnadsindeksane.

Revisjon

Alle innkomne sp?rjeskjemaer gjennomg?s for moglege feil og avvik.  Prisendringar utover +/- 15 prosent vert alltid sjekka, om n?dvendig med oppg?vegjevaren.

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har sl?tt av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding p? informasjon@ssb.no.

Send e-post til 北京比赛pk10开奖结果