Statistikkbanken

Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene og lagre disse i flere filformater. Det finnes ogs? et API mot Statstikkbanken.

Ved tidspunktene 05:00 og 11:30 oppdateres Statistikkbanken. Dette gj?r alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter.
Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘:’ i tidsrommet 05:00-08:00.

 1. Vis/skjul: Arbeid og l?nn
  1. Vis/skjul: Arbeidsledighet
   1. Arbeidskraftunders?kelsen
   2. Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal
   3. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opph?rt)
   4. Ledige stillingar
   5. Registrerte arbeidsledige
   6. Registrerte arbeidsledige blant innvandrere
  2. Vis/skjul: Arbeidsmilj?, sykefrav?r og arbeidskonflikter
   1. Arbeidskonfliktar
   2. Arbeidsmilj?, levek?rsunders?kelsen
   3. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opph?rt)
   4. Arbeidsulykker
   5. Sykefrav?r
  3. Vis/skjul: L?nn og arbeidskraftkostnader
   1. Arbeidskraftkostnader
   2. Arbeidskraftkostnadsindeks
   3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift
   4. L?nn, alle ansatte
   5. L?nn for ansatte i varehandel
   6. L?nnsindeks
   7. L?nnssummer fra L?nns- og trekkoppgaveregisteret
   8. Wage totals from End of the Year Certificate Register
  4. Vis/skjul: Sysselsetting
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Antall arbeidsforhold
   3. Arbeidskraftunders?kelsen
   4. Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal
   5. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning
   6. Funksjonshemmede, arbeidskraftunders?kelsen
   7. Helse- og sosialpersonell
   8. Ledige stillingar
   9. Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar
   10. Sysselsatte p? korttidsopphold
   11. Sysselsetting, registerbasert
   12. Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert
 2. Vis/skjul: Bank og finansmarked
  1. Vis/skjul: Finansielle indikatorer
   1. Finansielle sektorregnskaper
   2. Kredittindikator
   3. Opna konkursar
   4. Pengemengde
  2. Vis/skjul: Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak
   1. Avtalefesta pensjon (AFP) (opph?rt)
   2. Banker og kredittforetak
   3. Finansielle holdingselskaper
   4. Finansinstitusjoner (opph?rt)
   5. Forsikringsmeglere (opph?rt)
   6. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
   7. N?ringsoppgaver og hjelpevirksomhet for finansielle foretak (opph?rt)
   8. Pensjonskasser
   9. Renter i banker og kredittforetak
   10. Tjenestepensjoner
   11. Verdipapirforetak (opph?rt)
  3. Vis/skjul: Verdipapirmarkeder
   1. Aksjer og kapitalutdelinger
   2. Verdipapirer
   3. Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
   4. Verdipapirfond
   5. Verdipapirfond, kvartalstall
   6. Verdipapirforetak (opph?rt)
 3. Vis/skjul: Befolkning
  1. Vis/skjul: Barn, familier og husholdninger
   1. Adopsjoner
   2. Ekteskap og skilsmisser
   3. Familier og husholdninger
   4. Folkemengde og befolkningsendringar
   5. Folke- og boligtellingen, husholdninger
   6. F?dte
   7. Kontante overf?ringer til barnefamilier (opph?rt)
   8. Samboere
  2. Vis/skjul: Befolkningsframskrivinger
   1. Befolkningsframskrivinger
  3. Vis/skjul: Flytting
   1. Flyttinger
  4. Vis/skjul: Folke- og boligtellinger
   1. Folke- og boligtellingen, boliger
   2. Folke- og boligtellingen, hovedtall
   3. Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt
   4. Folke- og boligtellingen, husholdninger
   5. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning
   6. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold (opph?rt)
  5. Vis/skjul: Folketall
   1. Befolkningen p? Svalbard
   2. Befolkning og areal i tettsteder
   3. Befolkningsframskrivinger
   4. Folkemengde og befolkningsendringar
   5. Innvandrere og norskf?dte med innvandrerforeldre
   6. Samiske forhold
  6. Vis/skjul: F?dte og d?de
   1. Adopsjoner
   2. D?de
   3. D?ds?rsaker (opph?rt)
   4. F?dte
  7. Vis/skjul: Innvandrere
   1. Adopsjoner
   2. Flyttinger
   3. Holdninger til innvandrere og innvandring
   4. Innvandrere etter innvandringsgrunn
   5. Innvandrere og norskf?dte med innvandrerforeldre
   6. Innvandringsregulering - StatRes (opph?rt)
   7. Overgang til norsk statsborgerskap
  8. Vis/skjul: Likestilling
   1. Indikatorer for kj?nnslikestilling i kommunene
  9. Vis/skjul: Navn
   1. Navn
 4. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
  1. Vis/skjul: Bolig og boforhold
   1. Boforhold, levek?rsunders?kelsen
   2. Boforhold, registerbasert
   3. Boliger
   4. Brann- og ulukkesvern
   5. Byggjekostnadsindeks for bustader
   6. Bygningsmassen
   7. Folke- og boligtellingen, boliger
   8. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold (opph?rt)
   9. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum p? boliger (opph?rt)
   10. Kommunale boliger
   11. Kommunale gebyrer
   12. Kvadratmeterpriser for eneboliger
   13. Leiemarkedsunders?kelsen
   14. Prisindeks for brukte boliger
   15. Prisindeks for nye boliger
  2. Vis/skjul: Bygg og anlegg
   1. Avfall fra byggeaktivitet
   2. Byggeaktivitet i strandsonen
   3. Byggeareal
   4. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   5. Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk
   6. Byggjekostnadsindeks for bustader
   7. Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
   8. Bygningsmassen
   9. Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet (opph?rt)
   10. Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opph?rt)
   11. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
  3. Vis/skjul: Eiendom
   1. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   2. Eiendomsomsetning
   3. Landbrukseiendommer
   4. N?ringslivstjenester, strukturstatistikk
   5. Omsetningsindeks for n?ringslivstjenester
   6. Overdragelser av landbrukseiendommer
 5. Vis/skjul: Energi og industri
  1. Vis/skjul: Energi
   1. Elektrisitet
   2. Elektrisitetspriser
   3. Energibruk i husholdningene
   4. Energibruk i industrien
   5. Energibruk i kommunene (opph?rt)
   6. Energibruk i tjenesteytende n?ringer (opph?rt)
   7. Fjernvarme og fjernkj?ling
   8. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   9. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   10. Produksjon og forbruk av energi, energibalanse
   11. Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap
   12. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   13. Produsentprisindeksen
   14. Vannmagasinenes fyllingsgrad (opph?rt)
   15. Vareprisindeks for industrin?ringene (opph?rt)
  2. Vis/skjul: Industri og bergverksdrift
   1. Avfall fra industrien
   2. Energibruk i industrien
   3. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   4. Kj?tproduksjon
   5. Konjunkturbarometer for industri og bergverk
   6. Milj?vernutgifter i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   7. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   8. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   9. Produsentprisindeksen
   10. Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift
   11. Utenlandske datterselskap i Norge
   12. Vareprisindeks for industrin?ringene (opph?rt)
   13. Vareproduksjon i industri og bergverksdrift
  3. Vis/skjul: Olje og gass
   1. Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester
   2. Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opph?rt)
   3. Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opph?rt)
   4. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   5. Produksjon og forbruk av energi, energibalanse
   6. Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap
   7. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   8. Produsentprisindeksen
   9. Sal av petroleumsprodukt
   10. Utenlandske datterselskap i Norge
   11. Vareprisindeks for industrin?ringene (opph?rt)
 6. Vis/skjul: Helse
  1. Vis/skjul: D?ds?rsaker
   1. D?ds?rsaker (opph?rt)
  2. Vis/skjul: Funksjonsevne
   1. Funksjonshemmede, arbeidskraftunders?kelsen
  3. Vis/skjul: Helseforhold og levevaner
   1. Arbeidsulykker
   2. Helseforhold, levek?rsunders?kelsen
   3. R?ykevaner
   4. Sosial kontakt, levek?rsunders?kelsen
   5. Steriliseringar (opph?rt)
   6. Svangerskapsavbrudd (opph?rt)
   7. Sykefrav?r
  4. Vis/skjul: Helsetjenester
   1. Allmennlegetjenesten
   2. Helse- og sosialpersonell
   3. Helseregnskap
   4. Kommunehelsetenesta
   5. Omsorgstenester
   6. Pasienter p? sykehus
   7. Spesialisthelsetjenesten
   8. Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opph?rt)
   9. Tannhelsetenesta
   10. Ul?nnet omsorgsarbeid, levek?rsunders?kelsen
 7. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
  1. Vis/skjul: Forbruk
   1. Detaljomsetningsindeksen
   2. Forbruksunders?kelsen
   3. Harmonisert konsumprisindeks
   4. Konsumprisindeksen
   5. Konsumprisindeks for Svalbard
   6. Varekonsumindeksen
  2. Vis/skjul: Inntekt og formue
   1. Fattigdomsproblemer, levek?rsunders?kelsen
   2. Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt
   3. G?rdbrukernes inntekter og gjeld
   4. Inntekter, personlig n?ringsdrivende
   5. Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
   6. Kontante overf?ringer til barnefamilier (opph?rt)
   7. Skattestatistikk for personer
   8. Skogeiernes inntekt
  3. Vis/skjul: Skatt for personer
   1. Arveavgift (opph?rt)
   2. Inntekter, personlig n?ringsdrivende
   3. Skattelikninga (opph?rt)
   4. Skattestatistikk for personer
 8. Vis/skjul: Innvandring og innvandrere
  1. Vis/skjul: Arbeid og l?nn
   1. Arbeidskraftunders?kelsen
   2. Registrerte arbeidsledige blant innvandrere
   3. Sysselsatte p? korttidsopphold
   4. Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert
  2. Vis/skjul: Befolkning
   1. Adopsjoner
   2. Flyttinger
   3. Folkemengde og befolkningsendringar
   4. Holdninger til innvandrere og innvandring
   5. Innvandrere etter innvandringsgrunn
   6. Innvandrere og norskf?dte med innvandrerforeldre
   7. Innvandringsregulering - StatRes (opph?rt)
   8. Overgang til norsk statsborgerskap
  3. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
   1. Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold (opph?rt)
  4. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
   1. Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
  5. Vis/skjul: Kultur og fritid
   1. Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
  6. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
   1. Etterforskede lovbrudd
   2. Fengslinger
   3. Straffereaksjoner
   4. Velferdsytelser - arbeid og st?nadsmottak
  7. Vis/skjul: Utdanning
   1. Barnehager
   2. Befolkningens utdanningsniv?
   3. Elevar i grunnskolen
   4. Gjennomf?ring i videreg?ende oppl?ring
   5. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   6. Karakterer ved avsluttet grunnskole
   7. Nasjonale pr?ver
   8. Norskoppl?ring for voksne innvandrere
   9. Studenter i h?yere utdanning
   10. Studiepoeng og fullf?rt h?yere utdanning
   11. Videreg?ende oppl?ring og annen videreg?ende utdanning
  8. Vis/skjul: Valg
   1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget
   2. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
   3. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett
   4. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerunders?kelsen blant innvandrere
   5. Stortingsvalet, personar med r?ysterett
   6. Stortingsvalget, valgdeltakelse
   7. Stortingsvalget, valgunders?kelsen blant innvandrere
  9. Vis/skjul: Virksomheter, foretak og regnskap
   1. Eigarskap og roller i n?ringslivet (opph?rt)
   2. Etablerere i n?ringslivet
   3. Styre og leiing i aksjeselskap
 9. Vis/skjul: Jord, skog, jakt og fiskeri
  1. Vis/skjul: Akvakultur
   1. Akvakultur
   2. Eksport av laks
  2. Vis/skjul: Fiske og fangst
   1. Elvefiske etter laks, sj?aure og sj?r?ye
   2. Fiskeri
   3. Sj?fiske etter laks og sj?aure
  3. Vis/skjul: Jakt
   1. Aktive jegere
   2. Avgang av hjortevilt utenom ordin?r jakt
   3. Elgjakt
   4. Hjortejakt
   5. Registrert avgang av store rovdyr
   6. Registrerte jegere
   7. Sm?vilt- og r?dyrjakt
   8. Villreinjakt
  4. Vis/skjul: Jordbruk
   1. G?rdbrukernes inntekter og gjeld
   2. Hagebruksavlingar
   3. Husdyrhald
   4. Jordbruksareal og husdyr (opph?rt)
   5. Kj?tproduksjon
   6. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   7. Korn og oljevekster, areal og avlinger
   8. Landbruksunders?kinga
   9. Mattilsynet - StatRes (opph?rt)
   10. Plantevern
   11. Potet- og grovf?ravlingar
   12. Strukturen i jordbruket
   13. Veksthus og planteskoler (opph?rt)
  5. Vis/skjul: Landbrukseiendommer
   1. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   2. Landbrukseiendommer
   3. Overdragelser av landbrukseiendommer
  6. Vis/skjul: Landbrukstellinger
   1. Landbruksteljing
  7. Vis/skjul: Skogbruk
   1. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   2. Landsskogtakseringen
   3. Skogavvirkning for salg
   4. Skogbruk, landbruksunders?kinga (opph?rt)
   5. Skogeiendommer
   6. Skogeiernes inntekt
   7. Skogkultur
   8. Skogsveier
   9. Totalregnskap for skogbruket (opph?rt)
 10. Vis/skjul: Kultur og fritid
  1. Vis/skjul: Idrett og friluftsliv
   1. Idrett og friluftsliv, levek?rsunders?kelsen
   2. Norsk kulturbarometer
  2. Vis/skjul: Kultur
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Kulturtilbod
   3. Museum og samlingar
   4. Norsk kulturbarometer
  3. Vis/skjul: Organisasjoner og medlemskap
   1. Finansiering av politiske partier
   2. Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar
   3. Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levek?rsunders?kelsen
   4. Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
  4. Vis/skjul: Religion og livssyn
   1. Den norske kirke
   2. Kyrkjelege fellesr?d, rekneskap
   3. Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levek?rsunders?kelsen
   4. Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
  5. Vis/skjul: Tids- og mediebruk
   1. Norsk mediebarometer
   2. Reiseunders?kelsen
   3. Tidsbruksunders?kelsen
 11. Vis/skjul: Nasjonalregnskap og konjunkturer
  1. Vis/skjul: Finansregnskap
   1. Finansielle sektorregnskaper
   2. Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap (opph?rt)
  2. Vis/skjul: Konjunkturer
   1. Konjunkturbarometer for industri og bergverk
   2. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   3. Produsentprisindeksen
   4. Vareprisindeks for industrin?ringene (opph?rt)
  3. Vis/skjul: Nasjonalregnskap
   1. Fylkesfordelt nasjonalregnskap
   2. Helseregnskap
   3. Nasjonalregnskap
   4. Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet
   5. Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
   6. Satellittregnskap for turisme
   7. Utenriksregnskap
   8. Utslipp fra norsk ?konomisk aktivitet
   9. Varekonsumindeksen
 12. Vis/skjul: Natur og milj?
  1. Vis/skjul: Areal
   1. Aktivitet i sentrumssoner
   2. Areal av land og ferskvatn
   3. Arealbruk i tettsteder
   4. Arealbruk og arealressurser
   5. Areal- og samfunnsplanlegging
   6. Befolkning og areal i tettsteder
   7. Byggeaktivitet i strandsonen
   8. Fritidsbyggomr?der
   9. Jordbruksareal og husdyr (opph?rt)
   10. Milj?forvaltning i kommuner og fylkeskommuner
   11. Rekreasjonsareal og n?rturterreng
   12. Vernede omr?der
  2. Vis/skjul: Avfall
   1. Avfall fra byggeaktivitet
   2. Avfall fra industrien
   3. Avfall fra tjenesteytende n?ringer
   4. Avfall fr? hushalda
   5. Avfallsh?ndtering ved avfallsanlegg
   6. Avfallsregnskapet
   7. Avfall - StatRes (opph?rt)
   8. Farlig avfall
  3. Vis/skjul: Forurensning og klima
   1. Farlig avfall
   2. Kommunalt avl?p
   3. Plantevern
   4. Utslipp av forsurende gasser og ozonforl?pere
   5. Utslipp av klimagasser
   6. Utslipp fra norsk ?konomisk aktivitet
   7. Utslipp og rensing av kommunalt avl?p
   8. Utslipp til luft, kommunetall
   9. Utslipp til luft av milj?gifter og svevest?v
  4. Vis/skjul: Milj?regnskap
   1. Materialstr?msregnskap
   2. Milj?vernutgifter i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   3. Milj??konomiske virkemidler
   4. Utslipp fra norsk ?konomisk aktivitet
  5. Vis/skjul: Vann og avl?p
   1. Kommunalt avl?p
   2. Kommunal vannforsyning
   3. Strukturstatistikk for vannforsyning, avl?ps- og renovasjonsvirksomhet
   4. Utslipp og rensing av kommunalt avl?p
   5. Vassforsyning, avl?ps- og renovasjonsverksemd, omsetning (opph?rt)
 13. Vis/skjul: Offentlig sektor
  1. Vis/skjul: Kommunale finanser
   1. Eiendomsskatt
   2. Fylkeskommuneregnskap
   3. Kommunale attf?ringsforetak, regnskap (opph?rt)
   4. Kommuneregnskap
   5. Kyrkjelege fellesr?d, rekneskap
   6. Offentlige foretak, regnskap
   7. Offentlige foretak, strukturstatistikk (opph?rt)
   8. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   9. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
  2. Vis/skjul: KOSTRA
   1. Areal- og samfunnsplanlegging
   2. Avfall fr? hushalda
   3. Barnehager
   4. Barnevern
   5. Brann- og ulukkesvern
   6. Den norske kirke
   7. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   8. Eiendomsskatt
   9. Elevar i grunnskolen
   10. Fylkeskommuneregnskap
   11. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   12. Kommunale boliger
   13. Kommunale gebyrer
   14. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   15. Kommunalt avl?p
   16. Kommunal vannforsyning
   17. Kommunehelsetenesta
   18. Kommuneregnskap
   19. KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering
   20. Kulturtilbod
   21. Milj?forvaltning i kommuner og fylkeskommuner
   22. Omsorgstenester
   23. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   24. Tannhelsetenesta
   25. Videreg?ende oppl?ring og annen videreg?ende utdanning
   26. ?konomisk sosialhjelp
  3. Vis/skjul: Offentlig forvaltning
   1. Bruk av IKT i offentlig sektor
   2. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   3. Forsvaret - StatRes (opph?rt)
   4. Offentlige foretak, strukturstatistikk (opph?rt)
   5. Offentlige innkj?p
   6. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   7. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
   8. Offentlig sektor p? Svalbard
   9. Statlige virksomheter, utgifter (opph?rt)
  4. Vis/skjul: Skatteregnskap
   1. Eiendomsskatt
   2. Skatterekneskap
  5. Vis/skjul: Statlige finanser
   1. Forsvaret - StatRes (opph?rt)
   2. Holdninger til og kunnskap om norsk u-hjelp
   3. Offentlige foretak, regnskap
   4. Offentlige foretak, strukturstatistikk (opph?rt)
   5. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   6. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
   7. Skatteetaten - StatRes (opph?rt)
   8. Statens pensjonsfond Norge (opph?rt)
   9. Statlige virksomheter, utgifter (opph?rt)
   10. Statsgjelden
   11. Statsregnskapets inntekter og utgifter
   12. Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opph?rt)
   13. Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opph?rt)
 14. Vis/skjul: Priser og prisindekser
  1. Vis/skjul: Boligpriser og boligprisindekser
   1. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum p? boliger (opph?rt)
   2. Kvadratmeterpriser for eneboliger
   3. Leiemarkedsunders?kelsen
   4. Prisindeks for brukte boliger
   5. Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer (opph?rt)
   6. Prisindeks for nye boliger
   7. Prisindeks for nye flerbolighus (opph?rt)
   8. Prisindeks for utleie av n?ringseiendom
  2. Vis/skjul: Byggekostnadsindekser
   1. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   2. Byggjekostnadsindeks for bustader
   3. Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
  3. Vis/skjul: Kj?pekraftspariteter
   1. BNP per innbygger, prisniv?justert
   2. Prisniv? p? varer og tjenester
  4. Vis/skjul: Konsumpriser
   1. Foreldrebetaling i barnehagar
   2. Harmonisert konsumprisindeks
   3. Konsumprisindeksen
   4. Konsumprisindeks for Svalbard
  5. Vis/skjul: Produsent- og engrosprisindekser
   1. Elektrisitetspriser
   2. Prisindeks for engroshandel
   3. Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands
   4. Produsentprisindeksen
   5. Produsentprisindekser for tjenester
   6. Vareprisindeks for industrin?ringene (opph?rt)
 15. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
  1. Vis/skjul: Barne- og familievern
   1. Barnevern
   2. Barnevernsinstitusjoner
   3. Familievern
   4. Statleg barnevern - StatRes (opph?rt)
  2. Vis/skjul: Kriminalitet og rettsvesen
   1. Anmeldte lovbrudd
   2. Domstolene og andre konfliktl?sningsorganer - StatRes (opph?rt)
   3. Etterforskede lovbrudd
   4. Fengslinger
   5. Forliksr?denes virksomhet (opph?rt)
   6. Kriminalomsorgen - StatRes (opph?rt)
   7. Ofre for anmeldte lovbrudd
   8. Politi og p?tale - StatRes (opph?rt)
   9. Straffereaksjoner
   10. Utsatthet og uro for lovbrudd, levek?rsunders?kelsen
  3. Vis/skjul: Levek?r
   1. Arbeidsmilj?, levek?rsunders?kelsen
   2. Boforhold, levek?rsunders?kelsen
   3. Boforhold, registerbasert
   4. Fattigdomsproblemer, levek?rsunders?kelsen
   5. Helseforhold, levek?rsunders?kelsen
   6. Idrett og friluftsliv, levek?rsunders?kelsen
   7. Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levek?rsunders?kelsen
   8. Sosial kontakt, levek?rsunders?kelsen
   9. Ul?nnet omsorgsarbeid, levek?rsunders?kelsen
   10. Utsatthet og uro for lovbrudd, levek?rsunders?kelsen
  4. Vis/skjul: Trygd og st?nad
   1. Alderspensjonister
   2. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opph?rt)
   3. Kontante overf?ringer til barnefamilier (opph?rt)
   4. Uf?retrygdede
   5. Velferdsytelser - arbeid og st?nadsmottak
   6. ?konomisk sosialhjelp
 16. Vis/skjul: Svalbard
  1. Vis/skjul: Arbeid og l?nn
   1. Sysselsetting, registerbasert
  2. Vis/skjul: Befolkning
   1. Befolkningen p? Svalbard
  3. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
   1. Boliger
   2. Byggeareal
   3. Bygningsmassen
  4. Vis/skjul: Energi og industri
  5. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
   1. Skattestatistikk for personer
  6. Vis/skjul: Kultur og fritid
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Museum og samlingar
  7. Vis/skjul: Nasjonalregnskap og konjunkturer
   1. Fylkesfordelt nasjonalregnskap
  8. Vis/skjul: Natur og milj?
   1. Areal av land og ferskvatn
   2. Arealbruk og arealressurser
   3. Avfall fr? hushalda
   4. Farlig avfall
   5. Utslipp til luft, kommunetall
   6. Vernede omr?der
  9. Vis/skjul: Offentlig sektor
   1. Offentlig sektor p? Svalbard
   2. Skatterekneskap
  10. Vis/skjul: Priser og prisindekser
   1. Konsumprisindeks for Svalbard
  11. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
   1. Anmeldte lovbrudd
   2. Etterforskede lovbrudd
   3. Forliksr?denes virksomhet (opph?rt)
   4. Ofre for anmeldte lovbrudd
   5. Straffereaksjoner
  12. Vis/skjul: Teknologi og innovasjon
   1. Internett-m?linga
  13. Vis/skjul: Transport og reiseliv
   1. Godstransport p? kysten
   2. Lufttransport
   3. Overnattingar
   4. Registrerte kj?ret?y
  14. Vis/skjul: Utdanning
   1. Barnehager
   2. Regnskap for private barnehager
  15. Vis/skjul: Virksomheter, foretak og regnskap
   1. N?ringer p? Svalbard
 17. Vis/skjul: Teknologi og innovasjon
  1. Vis/skjul: Forskning og innovasjon i n?ringslivet
   1. Forskning og utvikling i n?ringslivet
   2. Innovasjon i n?ringslivet
   3. Patenter, design og varemerker
  2. Vis/skjul: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT
   1. Bruk av IKT i husholdningene
   2. Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opph?rt)
   3. Bruk av IKT i n?ringslivet
   4. Bruk av IKT i offentlig sektor
   5. Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk
   6. Internett-m?linga
   7. Norsk mediebarometer
   8. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   9. Utenrikshandel med IKT-varer (opph?rt)
   10. ?konomiske strukturer i informasjonssektoren (opph?rt)
 18. Vis/skjul: Transport og reiseliv
  1. Vis/skjul: Landtransport
   1. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   2. Drosjetransport
   3. Godstransport med lastebil over grensen
   4. Godstransport med norske lastebiler
   5. Godstransport med utenlandske lastebiler
   6. Godstransport p? vei, regnskap for aksjeselskaper
   7. Innenlandske transportytelser
   8. Jernbanetransport
   9. Jernbaneverket - StatRes (opph?rt)
   10. Kj?relengder
   11. Kollektivtransport
   12. Kostnadsindeks for buss
   13. Kostnadsindeks for lastebiltransport
   14. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   15. Registrerte kj?ret?y
   16. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   17. Statens vegvesen - StatRes (opph?rt)
   18. Transport med sm? godsbiler
   19. Transport og lagring, strukturstatistikk
   20. Varetransportunders?kelsen
   21. Veitrafikkulykker med personskade
  2. Vis/skjul: Luftfart
   1. Innenlandske transportytelser
   2. Lufttransport
   3. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   4. Transport og lagring, strukturstatistikk
  3. Vis/skjul: Reiseliv
   1. Grensehandel
   2. Hytteformidling
   3. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   4. Overnattingar
   5. Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk
   6. Reiseunders?kelsen
   7. Satellittregnskap for turisme
  4. Vis/skjul: Sj?transport
   1. Driftsunders?kelse for n?rsj?- og innenriksfart (opph?rt)
   2. Driftsunders?kelse for sj?fart
   3. Godstransport p? kysten
   4. Handelsfl?ten, norskregistrerte skip
   5. Innenlandske transportytelser
   6. Kollektivtransport
   7. Kostnadsindeks for innenriks sj?fart
   8. Kystverkets virksomhet
   9. Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT
   10. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   11. Sj?ulykker (opph?rt)
   12. Skipsanl?p i norske og utenlandske havner
   13. Transport og lagring, strukturstatistikk
   14. Utenrikshandel med sj?fartstjenester (opph?rt)
 19. Vis/skjul: Utdanning
  1. Vis/skjul: Barnehager
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Barnehager
   3. Foreldrebetaling i barnehagar
   4. Regnskap for private barnehager
  2. Vis/skjul: Fagskoleutdanning
   1. Fagskoler
  3. Vis/skjul: Grunnskoler
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Elevar i grunnskolen
   3. Grunnskoleoppl?ring for vaksne (opph?rt)
   4. Karakterer ved avsluttet grunnskole
   5. L?rarar (opph?rt)
   6. Nasjonale pr?ver
   7. Regnskap fra private skoler (opph?rt)
  4. Vis/skjul: H?yere utdanning
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Gjennomf?ring ved universiteter og h?gskoler
   3. L?rarar (opph?rt)
   4. Regnskap fra private skoler (opph?rt)
   5. Studenter i h?yere utdanning
   6. Studiepoeng og fullf?rt h?yere utdanning
   7. Universiteter og h?gskoler - StatRes (opph?rt)
  5. Vis/skjul: Utdanningsniv?
   1. Befolkningens utdanningsniv?
   2. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning
   3. Leseferdigheter og tallforst?else
  6. Vis/skjul: Videreg?ende utdanning
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Gjennomf?ring i videreg?ende oppl?ring
   3. L?rarar (opph?rt)
   4. Regnskap fra private skoler (opph?rt)
   5. Videreg?ende oppl?ring og annen videreg?ende utdanning
  7. Vis/skjul: Voksenoppl?ring
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Folkeh?gskolar (opph?rt)
   3. Grunnskoleoppl?ring for vaksne (opph?rt)
   4. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   5. Livslang l?ring
   6. Norskoppl?ring for voksne innvandrere
   7. Oppl?ring i bedrifter
   8. Studieforbundenes oppl?ringsvirksomhet
   9. Voksenoppl?ring, godkjente nettskoler
   10. Voksnes l?ring
 20. Vis/skjul: Utenriks?konomi
  1. Vis/skjul: Fordringer og gjeld overfor utlandet
   1. Betalingsstr?mmer mellom Norge og utlandet
   2. Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning
   3. Direkteinvesteringer, transaksjoner (opph?rt)
   4. Fordringer og gjeld overfor utlandet
   5. Internasjonale reservar og valutalikviditet
   6. Norske dotterselskap i utlandet
   7. Portef?ljeinvesteringer i utlandet
   8. Rekneskap for ikkje-finansielle f?retaks utanlandsfinansiering
  2. Vis/skjul: Utenrikshandel
   1. Eksport av laks
   2. Utanrikshandel med tenester
   3. Utenrikshandel med IKT-varer (opph?rt)
   4. Utenrikshandel med sj?fartstjenester (opph?rt)
   5. Utenrikshandel med varer
   6. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
  3. Vis/skjul: Utenriksregnskap
   1. Betalingsstr?mmer mellom Norge og utlandet
   2. Utenriksregnskap
   3. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
 21. Vis/skjul: Valg
  1. Vis/skjul: Folkeavstemninger
   1. Folkeavstemningen om EU (opph?rt)
   2. Lokale folkeavstemninger
  2. Vis/skjul: Kommunestyre- og fylkestingsvalg
   1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget
   2. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
   3. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett
   4. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerunders?kelsen
   5. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerunders?kelsen blant innvandrere
   6. Valgkampbidrag
  3. Vis/skjul: Partifinansiering
   1. Finansiering av politiske partier
   2. Valgkampbidrag
  4. Vis/skjul: Sametingsvalg
   1. Sametingsvalet
  5. Vis/skjul: Stortingsvalg
   1. Stortingsvalet
   2. Stortingsvalet, personar med r?ysterett
   3. Stortingsvalget, listekandidater
   4. Stortingsvalget, valgdeltakelse
   5. Stortingsvalget, valgunders?kelsen blant innvandrere
   6. Stortingsvalget, velgerunders?kelsen
   7. Valgkampbidrag
 22. Vis/skjul: Varehandel og tjenesteyting
  1. Vis/skjul: Tjenesteyting
   1. Annen tjenesteyting, omsetning
   2. Annen tjenesteyting, strukturstatistikk
   3. Avfall fra tjenesteytende n?ringer
   4. Energibruk i tjenesteytende n?ringer (opph?rt)
   5. N?ringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper
   6. N?ringslivstjenester, strukturstatistikk
   7. Omsetningsindeks for n?ringslivstjenester
  2. Vis/skjul: Varehandel
   1. Alkoholomsetning
   2. Detaljomsetningsindeksen
   3. Grensehandel
   4. Investeringsindeks for detaljhandel
   5. Omsetning i varehandel
   6. Omsetning i varehandel, etter produktgruppe
   7. Prisindeks for engroshandel
   8. Sal av petroleumsprodukt
   9. Varehandel, strukturstatistikk
   10. Varekonsumindeksen
 23. Vis/skjul: Virksomheter, foretak og regnskap
  1. Vis/skjul: Eierskap og roller
   1. Aksjer og kapitalutdelinger
   2. Eigarskap og roller i n?ringslivet (opph?rt)
   3. Etablerere i n?ringslivet
   4. Styre og leiing i aksjeselskap
  2. Vis/skjul: Konkurser
   1. Opna konkursar
  3. Vis/skjul: Regnskap
   1. N?kkeltall for b?rsnoterte selskaper (opph?rt)
   2. Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper
   3. Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser
   4. Rekneskap for ikkje-finansielle f?retaks utanlandsfinansiering
  4. Vis/skjul: Skatt for n?ringsvirksomhet
   1. Selskapers inntekter og fradrag
   2. Skattelikninga (opph?rt)
   3. Skatt for selskaper
  5. Vis/skjul: Virksomheter og foretak
   1. Bruk av IKT i n?ringslivet
   2. Forskning og utvikling i n?ringslivet
   3. F?retak
   4. Innovasjon i n?ringslivet
   5. Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst
   6. N?ringer p? Svalbard
   7. Oppl?ring i bedrifter
   8. Produsentprisindekser for tjenester
   9. Utenlandske datterselskap i Norge
   10. Virksomheter