Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

187405
187405
friartikkel
2014-07-11T14:26:00.000Z
no

Data til forskning - steg for steg

Publisert:

Oppdatert:

Statistisk sentralbyr? (北京比赛pk10开奖结果) l?ner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak. Her ser du hva du m? gj?re for ? l?ne data.

1. Kriterier for ? l?ne data

Er du forsker ved en godkjent forskningsinstitusjon kan du s?ke om ? f? tilgang til data til et forskningsprosjekt. St?r ikke din institusjon p? listen, m? institusjonen s?ke om godkjenning til personvernombudet@ssb.no.

Du kan s?ke om ? f? tilgang til data fra 北京比赛pk10开奖结果 uten ? v?re tilknyttet en godkjent forskningsinstitusjon dersom din forskningsinstitusjon gjennomf?rer et konkret prosjekt som er 1) finansiert av Norges forskningsr?d eller andre nasjonale og internasjonale forskningsprogram, eller 2) p? oppdrag fra statlig sentralforvaltning (departement og direktorat) som benytter Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (Forskningsavtalen).

Er du student p? master- eller doktorgradsniv?, kan du s?ke dersom du har en veileder med forskerkompetanse ved en av de godkjente institusjonene.

For at du skal kunne s?ke, m? prosjektet ditt v?re godkjent og ha en prosjektbeskrivelse.

Utl?n av data til utenlandske forskningsinstitusjoner

Indirekte identifiserbare mikrodata fra 北京比赛pk10开奖结果 kan ikke lagres utenfor Norge, og 北京比赛pk10开奖结果 kan ikke inng? utl?nsavtaler om indirekte identifiserbare mikrodata med utenlandske forskningsinstitusjoner. ?Indirekte identifiserbare? betyr at det er mulig ? bakveisidentifisere personer eller virksomheter i dataene. Dersom en utenlandsk forskningsinstitusjon er godkjent av 北京比赛pk10开奖结果, kan den l?ne anonyme mikrodata. Anonyme datasett er sv?rt ressurskrevende ? lage og har ofte redusert forskningsverdi.

Forskere utenfor Norge som ?nsker tilgang til indirekte identifiserbare mikrodata, m? samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon i Norge. Forskningen m? skje ved institusjonen i Norge eller via godkjent fjerntilkobling. Forskerne m? v?re ansatt ved den norske forskningsinstitusjonen eller ha annen formell tilknytning (f.eks. gjesteforsker), og de m? signere taushetserkl?ring.

2. Hva koster det og hvor lang tid tar det

Behandlingstiden for utl?n av mikrodata er avhengig av komplett s?knad som logisk henger sammen og tydelig beskrevet databehov. Leveringstiden blir kortere og prisen lavere n?r dette er gjort riktig:

Du kan bare l?ne data du har f?tt godkjenning for.

北京比赛pk10开奖结果 tar ikke betalt for data, men for tiden det tar ? omarbeide data beregnet for statistikk, til det enkelte prosjekt. Figuren nedenfor viser at over halvparten av behandlingstiden g?r med til avklaringer (bl? og lilla) som skyldes uklarheter.

Gjennomsnittlig leveringstid etter fakturabel?p. 2017

Fakturabel?p <= 10000 kr Fakturabel?p >10000 kr <=100000 kr Fakturabel?p >100000 kr <=200000 kr Fakturabel?p > 200000 kr
Fra aksept til levering 3 147 86 98
Avklaringer - fram til tilbud sendt 0 50 96 90
Juridisk godkjenning 0 9 23 4
Ufullstendig s?knad 36 211 83 39

北京比赛pk10开奖结果 arbeider kontinuerlig med effektivisering av tjenesten og tiltak knyttet til selve datatilretteleggingen. Organisering av data og lett tilgjengelige metadata inng?r i dette.

3. Meld prosjektet ditt til personvernombudet

Forskningsprosjekter som skal behandle personopplysninger, m? ha behandlingsgrunnlag. Det f?r helseforskningsprosjekter fra Regional Etisk Komite (REK) mens andre forskningsprosjekter f?r det fra Datatilsynet. Start med ? melde prosjektet til din institusjons personvernombud for tilr?dning. Personvernombudet vil vurdere om prosjektet m? godkjennes av REK, om det er meldepliktig til Datatilsynet, eller om det trenger en spesiell tillatelse (konsesjon) fra Datatilsynet.

NSD – Norsk senter for forskningsdata er personvernombud for en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner.

4. Hvilke data du kan l?ne, og hvilke dispensasjoner du m? ha

Oversikten nedenfor viser 北京比赛pk10开奖结果-data som er mye brukt til forskning. Til dataomr?dene som er lenket opp nedenfor er det knyttet variabellister der du krysser av for variabler og ?rgangene du trenger. I variabellistene finner du ogs? definisjoner og kodelister.

Ferdig utfylt(e) variabelliste(r) skal legges ved s?knaden. V?r oppmerksom p? at du bare vil f? utlevert de variablene du har s?kt om og f?tt behandlingsgrunnlag for fra Personvernombudet/Datatilsynet eller REK. Derfor oppfordrer 北京比赛pk10开奖结果 deg til ? sende med én og samme variabelliste til alle involverte instanser (se steg 4-5).

For ? bruke dataene til forskningsprosjektet, m? du ha dispensasjon fra taushetsplikten. For data som prosjektet l?ner fra andre enn 北京比赛pk10开奖结果 (tredjepartsdata), m? du s?ke dataeier om dispensasjon F?R du sender s?knad om data til 北京比赛pk10开奖结果. For 北京比赛pk10开奖结果-data er det 北京比赛pk10开奖结果 som gir dispensasjon, og du trenger ikke s?ke spesielt om dette.

IPLOS-registeret er et sentralt helseregister med informasjon om alle som har s?kt om eller mottatt kommunale omsorgstjenester. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for IPLOS, og s?knad om utl?n av data fra registeret adresseres til og behandles i direktoratet.

5. Fyll ut og send inn s?knaden med vedlegg

N?r du har f?tt behandlingsgrunnlag, de n?dvendige dispensasjonene fra taushetsplikten for data som prosjektet l?ner av andre enn 北京比赛pk10开奖结果, og fylt ut variabellisten(e) over de dataene du vil ha, kan du fylle ut og sende s?knad til 北京比赛pk10开奖结果 om l?n av data (Word).

I s?knadsskjemaet er det viktig at du er presis. N?r du avgrenser den populasjonen du skal ha i pkt 7.1 og 7.2, er for eksempel ‘Bosatt i 2012’ ikke tilstrekkelig informasjon. Dersom du mener ‘bosatte pr. 1.1.2013’ eller ‘bosatte 1.1.-31.12.2012’, m? dette spesifiseres for at vi skal v?re i stand til ? gi deg riktige data.

For at s?knaden skal bli behandlet, m? du sammen med s?knadsskjema legge ved f?lgende:

 • Variabellister
  Bruk 北京比赛pk10开奖结果s egne der de finnes (se punkt 3-4 ovenfor).

 • Behandlingsgrunnlag, enten:
  • Tilr?dning fra personvernombudet,
  • Konsesjon fra Datatilsynet, eller
  • Forh?ndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  Legg ved s?knaden, svaret og eventuell korrespondanse.

 • Dispensasjoner fra eiere av data prosjektet l?ner av andre enn 北京比赛pk10开奖结果
  Legg ved din s?knad om dispensasjon, svaret du fikk og eventuell annen korrespondanse.

 • Informasjonsbrev og samtykkeerkl?ring
  Dersom det inng?r (egne) data som er samlet inn p? frivillig grunnlag i prosjektet.

 • Prosjektbeskrivelse

Send s?knad med alle vedlegg til mikrodata@ssb.no.

Du vil bli kontaktet n?r s?knaden din har f?tt en saksbehandler i 北京比赛pk10开奖结果.

Huskeliste for komplett s?knad med vedlegg

6. Du mottar et tilbud med pris og leveringstid fra 北京比赛pk10开奖结果

北京比赛pk10开奖结果 sender deg et tilbud med pris for oppdraget, tidspunkt for datalevering og informasjon om hvordan datautvekslingen vil foreg?.

北京比赛pk10开奖结果 tar ikke betalt for data, men tar betalt for den tiden som g?r med til ? behandle s?knaden, avklare/presisere innholdet, samt tilrettelegge og overf?re dataene. Oppdrag blir fakturert med 25 prosent merverdiavgift (mva). 

7. Svar p? tilbudet innen to uker

Du m? svare p? tilbudsbrevet innen to uker. I svaret er det viktig at du oppgir fakturaadresse og eventuelt institusjonens bestillernummer/referansenummer. Dessuten m? du returnere avtalen om utl?n av data signert av ledelsen ved din institusjon, og hver prosjektdeltager m? signere og returnere taushetserkl?ring.

8. Data utveksles mellom deg og 北京比赛pk10开奖结果

Hvis du har egne eller en tredjeparts data som skal brukes i prosjektet, m? de v?re p? et format som 北京比赛pk10开奖结果 kan lese. Veiledningen ligger her:

Slik sender du filer til mikrodatatjenesten i 北京比赛pk10开奖结果

Filene skal krypteres og sendes via 北京比赛pk10开奖结果s sikre omr?de for filoverf?ring. Les hvordan du gj?r det her:

Sikker elektronisk utveksling av data med 北京比赛pk10开奖结果

Alle data fra tredjepart m? v?re hos 北京比赛pk10开奖结果 f?r vi kan begynne med databehandlingen, og f?r du kan f? tilgang til data fra oss.

N?r dataene fra 北京比赛pk10开奖结果 er tilgjengelig for nedlasting, vil du f? beskjed fra saksbehandleren din. Dataene vil v?re tilgjengelig p? omr?det i 2 uker fra du f?r beskjed. S?rg for ? laste ned dataene i l?pet av denne perioden.

N?r du har lastet ned dataene fra 北京比赛pk10开奖结果, er det viktig at du kontrollerer at det du har f?tt er det du har bestilt. Reklamasjonsretten utl?per etter seks m?neder.

9. Prosjektendringer eller bestilling av oppdaterte tall

Bruk skjemaet for prosjektendring (Word-fil) ved:

 • forlengelse av slettefristen i utl?nsavtalen.
  Dersom prosjektet ogs? m? ha forlenget behandlingsgrunnlag og/eller dispensasjoner fra taushetsplikten for data som ikke kommer fra 北京比赛pk10开奖结果 , m? du s?ke om dette f?r du s?ker 北京比赛pk10开奖结果. S?knadene og ev svar legger du ved endringsskjemaet. 
 • ny prosjektleder
 • nye prosjektdeltakere
 • prosjektdeltakere som slutter
 • overf?ring av prosjektet fra en institusjon til en annen
  Denne endringen krever behandlingsgrunnlag og/eller dispensasjoner fra taushetsplikten for data som ikke kommer fra 北京比赛pk10开奖结果 . Dette m? du s?ke om f?r du s?ker 北京比赛pk10开奖结果. S?knadene og ev svar legger du ved endringsskjemaet.
 • bestilling av oppdaterte tall eller nye variabler
 • endringer i populasjon

Ved alle endringer utsteder 北京比赛pk10开奖结果 en endringsavtale knyttet til den opprinnelige utl?nsavtalen. Du vil bli fakturert for saksbehandlingskostnadene.  

10. Bekreft sletting av data

Du m? slette dataene innen fristen i avtalen utl?per. N?r dette er gjort, m? du signere og returnere sletteskjemaet du mottok sammen med utl?nsavtalen.

Kontakt