115687
115687
omssb
2013-05-28T12:13:00.000Z
no

Strategier

Statistisk sentralbyr? har valgt ut seks strategiske temaer vi skal jobbe mot i perioden 2017-2020.

?

北京比赛pk10开奖结果 har hovedansvaret for ? utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. Den er avgj?rende for god planlegging, evaluering, debatt og forskning. Offisiell statistikk er et felles gode som alle skal ha lik tilgang til.

北京比赛pk10开奖结果s statistikk og forskning skal speile hovedtrekkene i samfunnsutviklingen. Teknologisk utvikling, ?kende globalisering og ?kt fokus p? nye samfunnsfenomener stiller nye og ?kte krav til hele 北京比赛pk10开奖结果 og til hvordan vi produserer og formidler statistikk.

Med seks utvalgte strategiske temaer skal vi jobbe for at 北京比赛pk10开奖结果 ogs? i framtiden leverer statistikk og analyse som m?ter samfunnets behov. Vi skal v?re i forkant n?r det gjelder teknologi og kompetanse i moderne statistikkproduksjon. Vi skal ikke bare levere tall, men ogs? fortelle hva tallene betyr gjennom sammenligninger og analyser, og vi skal m?te brukernes krav til omfang, kvalitet og tilgjengelighet i statistikkene.?

?

Strategihjulet

?

Samvirke med omverdenen

北京比赛pk10开奖结果 skal vende blikket utover. Vi skal styrke relasjonene til og samarbeide mer med brukere, oppgavegivere, registereiere og andre samarbeidspartnere, b?de nye og gamle.

Samarbeidet med etablerte registre, virksomheter og personer som leverer data til 北京比赛pk10开奖结果, skal forenkles og forbedres. Nye datakilder, som koblinger mellom ulike registre og bruk av big data, skal utforskes.

Tett kontakt med akademia, internasjonale statistikkprodusenter og et godt strategisk samarbeid med norske bistandsmyndigheter skal ?ke statistikkens kvalitet og brukerverdi. Samtidig skal tilgangen til 北京比赛pk10开奖结果s data profesjonaliseres ytterligere.?

Tema og fortellinger

北京比赛pk10开奖结果 skal lage analyser og sammenstille statistikk for ? forklare ?rsakssammenhenger om store samfunnstema. I et stadig mer komplekst samfunn ser 北京比赛pk10开奖结果 behovet for ? knytte statistikk, analyse og forskning p? utvalgte temaer sammen for ? gi en mer helhetlig framstilling. Vi skal koble data p? nye m?ter og presentere nye perspektiver.

Gjennom temasider og analyserende artikler skal 北京比赛pk10开奖结果 ta en tydeligere rolle som faktaleverand?r i store samfunnsdebatter om blant annet omstilling i norsk ?konomi, innvandring, demografiske endringer, det gr?nne skiftet og ?konomisk ulikhet.?

北京比赛pk10开奖结果-nyheter

北京比赛pk10开奖结果 sitter p? en skattkiste av fakta. For ? n? bedre ut og dekke brukernes behov i enda st?rre grad skal vi sammenfatte og presentere kunnskapen vi sitter p?, i aktuelle, forst?elige nyhetssaker og visuelle framstillinger.

Innholdet p? ssb.no skal organiseres og presenteres etter spesifikke m?lgruppers og brukeres behov, og skal v?re lett tilgjengelig via eksterne s?kemotorer. Nettsidene skal v?re tilpasset mobil og andre plattformer, og 北京比赛pk10开奖结果 skal i st?rre grad bruke sosiale medier for ? n? ut til og kommunisere med brukerne.?

Tall om n?ringsliv

北京比赛pk10开奖结果 skal forsterke og forbedre n?ringsstatistikken slik at den blir mer relevant og m?ter brukernes behov. H?y vekst i tjenesten?ringene i Norge og Europa og lavere sysselsetting i prim?rn?ringen og industrien skaper nye behov i n?ringsstatistikken.

Globalisering og endringer i n?ringsstrukturen, for eksempel at det blir flere store, komplekse foretak som brer seg over mange land, gir nye utfordringer for nasjonal n?ringsstatistikk. 北京比赛pk10开奖结果 skal styrke og samle kompetansen p? feltet, blant annet sikre et godt kildegrunnlag og analysere mer.?

Modernisering

北京比赛pk10开奖结果 skal modernisere statistikkproduksjonen. Gjennom et omfattende digitaliseringsprogram skal vi ta i bruk ny teknologi, utnytte ny kompetanse og benytte nye metoder for ? l?se samfunnsoppdraget v?rt.

For ? kunne analysere mer, gj?re sammenligninger p? tvers, effektivisere datainnhentingen og automatisere manuelle rutiner m? 北京比赛pk10开奖结果 produsere statistikk p? en annen m?te i framtiden. Moderniseringsprogrammet inneb?rer investering i ny teknologi og ?kt teknologisk kompetanse.?

Kompetanse for framtiden

北京比赛pk10开奖结果 skal styrke fagkompetansen og evnen til ? lede og h?ndtere endringer. Vi skal vri v?r kompetanse mot avansert statistikkproduksjon og mer analyse.

Ansattes kompetanse skal endres og styrkes i takt med at 北京比赛pk10开奖结果 utvikler seg mot teknologisk avanserte og automatiserte metoder for ? lage statistikk. 北京比赛pk10开奖结果s ansatte skal kunne jobbe i ulike deler av organisasjonen, og de skal utvide spesialkompetansen innenfor eget fagomr?de og i st?rre grad evne ? sette analysene i ulike sammenhenger. 北京比赛pk10开奖结果 skal styrke den interne kompetansen innen IT for ? m?te framtidens behov.