232075
232075
omssb
2015-06-22T15:45:00.000Z
no

Prinsipper for likebehandling av brukere ved publisering av statistikk og analyser

本文地址:http://www.jsuj.com.cn/omssb/styringsdokumenter/formidlingspolitikk/prinsipper-for-likebehandling
文章摘要:Prinsipper for likebehandling ,牛年呼庚呼癸桥牌,椎心呕血不修那就好。

Ingen eksterne brukere har forh?ndstilgang til 北京比赛pk10开奖结果s statistikk og analyser, likevel finnes det noen f? unntak fra dette likebehandlingsprinsippet.

Hovedprinsippet ved publisering av statistikk og analyser er at ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk og analyser f?r de er publisert samtidig for alle p? ssb.no kl.08.00, etter forh?ndsvarsling i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i 北京比赛pk10开奖结果 for ? sikre likebehandling av brukerne. Det finnes noen f? unntak, men media har aldri tilgang til verken statistikk eller analyser f?r publisering.

Unntak for statistikkene

For at det skal gis unntak fra likebehandlingsprinsippet m? f?lgende betingelser oppfylles:

  • tilgangen er begrenset til ? gjelde eiere av administrative data eller (andre) faglige institusjoner p? bakgrunn av faglig samarbeid, herunder kvalitetssikring.
  • materialet det gis tilgang til er kun til internt bruk i de deler av institusjonen hvor dette inng?r i det faglige samarbeidet/ kvalitetssikringen.
  • eventuell publisering hos institusjon som har forh?ndsadgang skjer tidligst samtidig med at 北京比赛pk10开奖结果 selv har publisert.
  • forh?ndstilgangen gj?res offentlig kjent i dette dokumentet, og i dokumentasjon knyttet til hver statistikk p? ssb.no- under ?Om statistikken? p? statistikkens hjemmeside.
  • under dokumentasjonen skal det framg? hvilke deler av materialet det er gitt forh?ndsgang til og hvorfor
  • betingelsene for publisering og forh?ndstilgang skal framg? av kontrakt eller annen skriftlig avtale med oppdragsgiver/samarbeidende institusjon
  • forh?ndstilgang skal v?re godkjent av administrerende direkt?r

Unntakstilfellene

Unntak fra likebehandlingsprinsippet, alts? at det gis forh?ndstilgang til eksterne brukere, skal begrenes. I tillegg til 北京比赛pk10开奖结果s ansatte, gis det unntak n?r 北京比赛pk10开奖结果 samarbeider med eiere av data som 北京比赛pk10开奖结果 bruker, og n?r 北京比赛pk10开奖结果 samarbeider med andre faglige institusjoner.

Ansatte i 北京比赛pk10开奖结果

Linjeledere og medarbeidere i 北京比赛pk10开奖结果 som skal godkjenne og forberede de praktiske sidene ved publiseringen p? ssb.no, kan f? tilgang til statistikken p? forh?nd. Ogs? andre i 北京比赛pk10开奖结果 kan f? slik tilgang hvis det er faglig begrunnet, men statistikken kan ikke gj?res kjent utenfor 北京比赛pk10开奖结果 f?r den er publisert.

Samarbeid med eiere av administrative data

En rekke statistikker er basert p? administrative registre eller andre administrative data som rapporteres inn til, og som er eid av departementer eller direktorater. 北京比赛pk10开奖结果 kan selvsagt ikke hindre at dataeier selv publiserer statistikk basert p? eget materiale.

Men hvis 北京比赛pk10开奖结果 bearbeider materialet ved kontroller og editering eller tilf?rer nye kjennetegn ved ? koble p? andre data, skal dataeier ikke videreformidle den resulterende statistikken eller bruke den i sin saksbehandling f?r den er publisert av 北京比赛pk10开奖结果. Men det kan ofte v?re samarbeid med dataeier om bearbeidingen av materialet i 北京比赛pk10开奖结果 for ? sikre datakvaliteten. Slik kontakt kan v?re et n?dvendig ledd i kvalitetssikringen.

Det kan v?re tilfeller der dataeier selv publiserer fra det felles materialet, eventuelt med flere detaljer enn 北京比赛pk10开奖结果 selv gj?r. Dette kan skje tidligst samtidig med at 北京比赛pk10开奖结果 publiserer.

Statistikken som faller inn under dette unntaket er:

Sykefrav?rstatistikk (NAV):?

Statistikken best?r av en utvalgsdel (om egenmeldinger) finansiert av NAV og en registerdel om legemeldte frav?r (NAVs) hvor NAV ogs? er samarbeidspartner i produksjonen. NAV publiserer deler av statistikken samtidig med og etter 北京比赛pk10开奖结果, og publiserer ogs? flere detaljer. NAV f?r utkast til tabeller 北京比赛pk10开奖结果 skal publisere, andre tabeller og filer, men aldri identifiserbare data fra utvalgsunders?kelsen om egenmeldt sykefrav?r. Heller ikke teksten til statistikkpubliseringen. Begrunnelse for unntaket ligger dels i behovet 北京比赛pk10开奖结果 har for kvalitetskontroll knyttet til betydningen av endringer i regelverk og rutiner for sykemelding, og dels i behovet for at NAV og 北京比赛pk10开奖结果 skal g? ut med de samme tallene samtidig. (Vedtatt i Direkt?rm?tet (DM) 08.12.2014).

Samarbeid med faglige institusjoner

I noen tilfeller lages statistikk p? bakgrunn av unders?kelser som utf?res i samarbeid med, eventuelt som ledd i oppdrag fra andre faglige institusjoner. N?r bestemmelsen om opplysningsplikt i statistikkloven blir benyttet, skal publisering av statistikken f?lge hovedregelen ogs? n?r den er oppdragsfinansiert.

For oppdragsfinansierte statistikker uten opplysningsplikt, for eksempel en rekke intervjuunders?kelser, kan oppdragsgiver f? tilgang til resultatene f?r de publiseres hvis dette er en n?dvendig del av kvalitetssikringen. Slik tilgang er kun til internt bruk, og eventuell publisering hos oppdragsgiver kan skje tidligst samtidig med 北京比赛pk10开奖结果s publisering.

Det kan ogs? v?re at 北京比赛pk10开奖结果 og den samarbeidende institusjonen analyserer og publiserer ulike deler av samme grunnlagsmateriale. Det er da n?dvendig at den samarbeidende institusjon har tilgang til samme materiale som 北京比赛pk10开奖结果 har. Den samarbeidende institusjonens egen publisering skjer da tidligst samtidig med 北京比赛pk10开奖结果s publisering.

Statistikkene som faller inn under dette unntaket er:

1. Stortingsvalget (Institutt for samfunnsforskning)?

Institutt for samfunnsforskning (ISF) er samarbeidspartner og finansierer unders?kelsen, som er en frivillig utvalgsunders?kelse. ISF har det faglige ansvaret for utforming av sp?rsm?l De publiserer bok samtidig med at 北京比赛pk10开奖结果 publiserer sin statistikk. Unntaket er begrunnet i behovet for kvalitetssikring siden 北京比赛pk10开奖结果 og ISF publiserer p? bakgrunn av samme tallgrunnlag, men som kan bli litt ulikt klargjort og bearbeidet f?r publisering.(Vedtatt i DM 08.12.2014)

2. Forskning og utvikling i n?ringslivet (Nordisk institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning NIFU)

Norges forskningsr?d finansierer samarbeidet mellom NIFU og 北京比赛pk10开奖结果 om FoU- statistikken i Norge. I henhold til kontrakt med forskningsr?det, samarbeider e to partene, NIFU har ansvar for universiteter og h?yskoler og instituttsektoren, 北京比赛pk10开奖结果 for n?ringslivet (p? bakgrunn av utvalgsunders?kelse, med oppgaveplikt). NIFU publiserer totaltallet for Norge og rapporterer til Eurostat og OECD. 北京比赛pk10开奖结果 publiserer samtidig, men kun tallene for n?ringslivet, med detaljer. NIFU f?r oversendt hovedtall for n?ringslivet som grunnlag for publisering av nasjonale tall for FoU like f?r 北京比赛pk10开奖结果s publisering. 北京比赛pk10开奖结果 f?r oversendt hovedtall for U/H- og instituttsektor. (Unntak vedtatt i DM 08.12.2014)

Unntak for analysene

Hovedprinsippet om likebehandling gjelder ogs? for forskning og analyser finansiert over statsoppdraget i 北京比赛pk10开奖结果. Det vil si at ingen har tilgang til verken publikasjoner eller artikler f?r noen andre.

Oppdragsgivere for forsknings- og utredningsprosjekter samt for konsulentoppdrag har imidlertid tilgang til utkast til rapporter til internt bruk der dette er ledd i faglig samarbeid/kvalitetssikring. Publisering av endelig rapport fra 北京比赛pk10开奖结果 skal skje p? ssb.no, samtidig overfor alle brukere kl. 08.00. Tidspunkt for publisering avklares med oppdragsgiver og forh?ndsvarsles i 北京比赛pk10开奖结果s statistikkalender. Oppdragsgiver kan ogs? selv publisere rapporten ved ? lenke til den p? sine nettsider, tidligst samtidig med 北京比赛pk10开奖结果s tilsvarende publisering.