• Det europeiske statistiske system

  Det europeiske statistiske system (ESS) er et partnerskap mellom Eurostat (EUs statistikkmyndighet), de nasjonale statistikkbyr?er og andre nasjonale institusjoner eller myndigheter som produserer europeisk statistikk.

 • Internasjonalt statistikksamarbeid

  Internasjonal sammenlignbar statistikk krever stor grad av samkj?ring p? tvers av land. Samarbeidet f?r stadig st?rre betydning for Statistisk sentralbyr? og andre norske akt?rer p? omr?det.

 • OECDs statistikkarbeid

  Organisasjonen for ?konomisk samarbeid og utvikling (OECD) jobber aktivt for ? fremme politikk som skal styrke ?konomiske og sosiale forhold for mennesker verden over. I denne sammenhengen er statistikk avgj?rende, og det jobbes derfor aktivt med ? tilrettelegge for god nasjonal statistikk fra b?de medlemsland og andre samarbeidsland.

 • Statistikkarbeidet i FN

  Statistikkarbeidet i FN foreg?r b?de sentralt og i de mange organisasjonene under FN-paraplyen. FNs statistiske kommisjon har hovedansvaret for internasjonale klassifikasjoner og h?ndb?ker som skal samordne de nasjonale statistikksystemene.