Nyhetsarkiv

本文地址:http://www.jsuj.com.cn/nyhetsarkiv
文章摘要:Nyhetsarkiv ,始乱终弃铭记不忘钉子,随顺鲁阳挥日防静电活。

Nyheter siste 30 dager

 • Registrerte kj?ret?y

 • Kvadratmeterpriser for eneboliger

 • Byggeareal

 • Kostnadsindeks for innenriks sj?fart

 • Brukte eneboliger koster nesten like mye som nye i Oslo

  I Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av en ny i fjor. Mens forskjellen minker i hovedstaden, er situasjonen motsatt i andre deler av landet.

 • H?yere drivstoffpriser drar kostnadene opp

  For rederier i innenriks sj?fart ?kte drivstoffkostnadene med 17,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017. Dette bidro til ? dra opp totalkostnadene for alle fart?ygrupper.

 • Over 140 000 elbiler i Norge

  Tallet p? registrerte elbiler i Norge var 142?490 ved inngangen til 2018 – en ?kning p? over 40 prosent fra ?ret f?r.

 • Eksport av laks

 • Strukturen i jordbruket

 • Grensehandel

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

 • Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal

 • Anmeldte lovbrudd

 • Historisk f? lovbrudd anmeldt i 2017

  Politiet og p?talemyndigheten registrerte 318?600 lovbrudd i fjor – det laveste antallet i statistikkens 25-?rige historie. Det var imidlertid flere anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn.

 • Flere menn enn kvinner i Norge

  Andelen kvinner i Norge har ikke v?rt s? liten siden folketellingen i 1769. I 2010 ble vi for f?rste gang flere menn enn kvinner i Norge, og s?nn kommer det mest sannsynlig til ? v?re i overskuelig framtid.

 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 11 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 67,94 kr/kg, ein auke p? 0,5 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Grensehandelen ?kte i 2017

  Nordmenn handlet for 15,1 milliarder kroner p? dagsturer til utlandet i 2017. Dette er en oppgang p? 1?259 millioner, eller 9 prosent, sammenlignet med 2016, viser tall fra Grensehandel.

 • Mindre fulldyrka areal

  F?rebelse tal for 2017 viser at det fulldyrka jordbruksarealet minka med 42?800 dekar fr? 2016 til 2017. B?de ?ker- og hagebruksareal og fulldyrka eng hadde nedgang, medan arealet av innmarksbeite auka.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 111?000 arbeidslause i januar. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, uendra fr? oktober.

 • Kostnadsindeks for buss

 • Elgjakt

 • Hjortejakt

 • Documentation of Eurostudent VI

  Eurostudent VI – a large online survey

  Statistics Norway conducted Eurostudent VI in 2016. The online survey collected data on living conditions from a sample of 24?000 students in Norway, and yielded 8?200 approved responses.

 • 北京比赛pk10开奖结果 analyse 2018/06: Petroleumsn?ringene 2015–2016

  Hvordan gikk det med dem som sluttet i petroleumsn?ringene?

  Av dem som sluttet i petroleumsn?ringene f?rste halv?r 2016, var 57 prosent i jobb et halvt ?r senere. Andelen i jobb var minst i Rogaland.

 • Rekordstor hjortejakt

  Selv om utbyttet fra elgjakta ?kte, var det hjortejakta som slo alle rekorder i jakt?ret 2017/2018. I alt ble det felt 42?500 hjort og 31?600 elg i dette tidsrommet.

 • Dokumentasjon av Eurostudent VI

  Eurostudent VI – gjennomf?ring av en stor webunders?kelse

  Statistisk sentralbyr? gjennomf?rte i 2016 Eurostudent VI. Unders?kelsen kartlegger studenters levek?r i Norge. Den ble gjennomf?rt p? web med et utvalg p? 24?000 studenter.?Da unders?kelsen var ferdig satt vi igjen med 8?200 godkjente svar.

 • Pengemengde

 • Kredittindikator

 • Veitrafikkulykker med personskade

 • Sal av petroleumsprodukt

 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvm?nedersveksten i pengemengden M3 var 5,7 prosent fram til utgangen av januar 2018, ned fra 6,3 prosent fram til utgangen av desember 2017. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,5 prosent i samme periode, opp fra 4,4 prosent m?neden f?r.

 • Flere omkom i februartrafikken

  I februar 2018 registrerte politiet at 8 personer mistet livet p? norske veier. Det er 3 flere enn i samme m?ned i fjor. Av de omkomne var 6 menn og 2 kvinner.

 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvm?nedersveksten i publikums innenlandske l?negjeld (K2) var 6,1 prosent fram til utgangen av januar 2018, en nedgang fra 6,4 prosent m?neden f?r.

 • Auka sal i februar

  Samla sal av petroleumsprodukt i februar enda p? 615 millionar liter, ein auke p? 17 millionar liter fr? februar 2017.

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

 • Reiseunders?kelsen

 • Skatterekneskap

 • Satellittregnskap for turisme

 • Utenrikshandel med varer

 • Flere innenlandsreiser i 2017

  Nordmenn gjennomf?rte 15 millioner innenlandsreiser i 2017. Dette er 9 prosent flere enn i 2016.

 • Utlendingene gav solid vekst i norsk turistn?ring

  Utenlandske turisters forbruk var 50 milliarder kroner i 2016. Dette bidro sterkt til et godt ?r for reiselivsn?ringene.

 • ?kt fastlandseksport

  Fastlandseksporten bel?p seg til 35,2 milliarder kroner i februar, en ?kning p? 10,6 prosent sammenlignet med tilsvarende m?ned i fjor. Utf?rselen av naturgass steg ogs? mye, opp 10,4 prosent til 18,8 milliarder kroner.

 • Sterk auke i samla skatteinnbetalingar

  I januar og februar vart det innbetalt drygt 137 milliardar kroner i skatt. Dette svarar til ein auke p? n?rare 9 prosent samanlikna med dei to f?rste m?nadene i fjor.

 • Kommuneregnskap

 • Fylkeskommuneregnskap

 • Sykefrav?r

 • KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

 • N?kkeltall for KOSTRA

  De totale brutto driftsutgiftene i kommunene var p? hele 448,3 milliarder kroner i 2017. Les hvordan utgiftene fordeler seg p? de forskjellige tjenesteomr?dene.

 • Fleire brukarar, f?rre institusjonstenester

  F?rebelse tal fr? IPLOS-registeret for 2017 viser at det samla talet p? brukarar av omsorgstenester framleis aukar ute i kommunane. Den kommunale omsorgstenesta leverer elles f?rre institusjonstenester og fleire heimetenester over tid.

 • Uendret sykefrav?r

  Sykefrav?ret i 4. kvartal 2017 var p? 6,5 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er omtrent p? samme niv? som de siste fire ?rene, men utgj?r en nedgang p? 9,1 prosent siden IA-avtalen ble inng?tt i 2001.

 • KOSTRA n?kkeltall erstatter faktaarkene

  Nye KOSTRA n?kkeltall gir bedre oversikt. Utvalgte n?kkeltall gj?r det enklere ? hente ut tallene du trenger, og det?vil bli?lettere ? navigere n?r man skal bytte kommune og tjenesteomr?de.

 • Eksport av laks

 • Prisindeks for nye boliger

 • Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

 • Helseregnskap

 • Kollektivtransport

 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 10 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 67,57 kr/kg, ein auke p? 3,7 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Vekst for alle transportformer

  If?lge forel?pige tall hadde kollektivtransporten 25,1 millioner flere p?stigninger i 4. kvartal 2017 enn i samme kvartal ?ret f?r. Det gir en samlet ?kning p? 15,8 prosent.?

 • Norske studenter blant de eldste i Europa

  Hver fjerde norske student har fylt 30 ?r. Unders?kelsen Eurostudent viser ogs? at det er langt vanligere for danske piger enn for norske jenter ? studere informasjons- og datateknologi.

 • 65 000 per innbygger til helse

  Norge brukte 65?000 kroner per innbygger p? helse i 2017. Dette er godt over 2?000 kroner mer enn i 2016. De forel?pige anslagene viser at de totale l?pende helseutgiftene utgjorde 342 milliarder i 2017.

 • Prisene p? nye boliger stiger

  Prisene p? nye boliger har ?kt med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2016 til det samme kvartalet i 2017.

 • Godstransport p? kysten

 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

 • Helse- og sosialpersonell

 • Finansielle sektorregnskaper

 • Over en halv million har helse- og sosialutdanning

  Snaut 513?000 personer i alderen 15–74 ?r har en helse- og sosialfaglig utdanning, viser tall for 4. kvartal 2017. Dette er en ?kning p? 2,9 prosent fra samme periode ?ret f?r.

 • ?ttedoblet lakseeksport til Kina

  I januar 2018 importerte kineserne mer enn 1?700 tonn norsk laks, ?tte ganger s? mye som i samme m?ned i fjor. I samme tidsrom er eksportvolumet til nabolandet Vietnam halvert.

 • Mer gods ble fraktet sj?vegen

  Det ble transportert 47,5 millioner tonn gods sj?vegen i 4. kvartal 2017. Dette er 6,7 prosent mer enn i samme kvartal 2016.

 • Flere innvandrere i arbeid

  Over 400?000 innvandrere var sysselsatt i 4. kvartal 2017. Disse utgjorde 65 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20–66 ?r. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte p? 77,7 prosent.

 • Revisjoner i finansregnskapet

  Husholdningenes opptjente livsforsikringsreserver og pensjonsrettigheter, samt statsforvaltningens andre fordringer er revidert.

 • Byggjekostnadsindeks for bustader

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

 • Overnattingar

 • D?de

 • Menn enda n?rmere kvinners levealder

  Forventa levealder var i fjor 84,3 ?r for kvinner og 80,9 ?r for menn. De siste 30 ?rene er forskjellen p? menn og kvinners levealder halvert.

 • Fleire hotellovernattingar

  I januar 2018 var det 1,4 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 5 prosent fleire enn i den same m?naden i 2017.

 • Produsentprisindeksen

 • Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands

 • Konsumprisindeksen

 • Harmonisert konsumprisindeks

 • KPI opp 2,2 prosent siste tolv m?neder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,2 prosent fra februar 2017 til februar 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. Fra januar til februar 2018 gikk KPI opp 0,9 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,8 prosent.

 • Bibelnavn fortsatt popul?rt, men vi er mindre kristne

  B?lgen av guttenavn fra Bibelen er ikke over. Seks av de?ti mest brukte guttenavnene i fjor var bibelnavn, mens stadig f?rre barn blir d?pt.

 • Olje ned, metaller opp

  Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned 2,6 prosent fra januar til februar, f?rste m?ned med nedgang siden juli 2017. Nedgangen kommer av prisfall p? olje og naturgass.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Et globalt handels- og investeringsomslag, ekspansiv finanspolitikk i USA og gunstige finansielle forhold peker i retning av at den internasjonale oppgangskonjunkturen ?ker i b?de styrke og omfang.

 • Economic trends for Norway and abroad

  Norwegian economy boosted by increase in petroleum investment

  The Norwegian economy experienced an economic upturn throughout 2017. Going forward, the upturn will be driven by an increase in investments in the petroleum industry and higher international growth, but will be slowed down by falling housing investments, higher interest rates and a stronger krone.

 • Konjunkturtendensene til Norge og utlandet:

  ?kte petroleumsinvesteringer l?fter igjen norsk ?konomi

  Norsk ?konomi har v?rt i en konjunkturoppgang gjennom hele 2017. Framover drives oppgangen av ?kte petroleumsinvesteringer og h?yere vekst internasjonalt, men modereres av fallende boliginvesteringer, ?kte renter og sterkere krone.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Selv om veksten internasjonalt har tatt seg opp og ?kte oljeinvesteringer er med p? ? l?fte norsk ?konomi framover er det ogs? flere impulser som drar i motsatt retning. Det ligger derfor an til en moderat konjunkturoppgang de n?rmeste ?rene.?

 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

 • Sysselsetting, registerbasert

 • Voksenoppl?ring, godkjente nettskoler

 • L?nnsforskjellene mellom kvinner og menn fortsetter

  Kvinner har ofte lavt betalte yrker, mens menn gjerne har yrker med et h?yere l?nnsniv?. Men ogs? andre faktorer bidrar til at kvinners m?nedsl?nn jevnt over er noe lavere enn menns.

 • Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo

  Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo ?kte med 2,4 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Kvinner sto for st?rsteparten av denne veksten og hadde en ?kning p? 2,6 prosent.

 • Positiv utvikling i industriomsetingen

  Industriomsetningen hadde en vekst p? 2,6 prosent i perioden november 2017-januar 2018 sammenlignet med foreg?ende trem?neders periode, viser sesongjusterte tall. Fra desember 2017 til januar 2018 var det imidlertid en nedgang p? 1,8 prosent.

 • Flest menn starter foretak, men kvinnene f?lger etter

  Kvinner st?r for en st?rre andel av nyetableringer av enkeltpersonforetak enn aksjeselskap. For begge selskapsformer er det antydning til vekst i kvinneandelen blant etablerere.

 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1,6 prosent i perioden november 2017-januar 2018 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. Produksjonsauke i b?de petroleumsretta leverand?rindustri og annan industri bidrog til veksten.

 • Eksport av laks

 • Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

 • Utenriksregnskap

 • Fordringer og gjeld overfor utlandet

 • Rekneskap for ikkje-finansielle f?retaks utanlandsfinansiering

 • Vesentlig auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 9 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 65,16 kr/kg, ein oppgang p? 4,8 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Vekst i husholdningenes disponible realinntekt

  Husholdningenes disponible inntekt gikk opp med 4 prosent fra 2016 til 2017, viser forel?pige tall. Justert for prisvekst var ?kningen p? 2,4 prosent.

 • ?kt overskudd p? driftsbalansen

  H?yt overskudd p? b?de vare- og tjenestebalansen og rente- og st?nadsbalansen f?rte til et ?kt overskudd p? driftsbalansen overfor utlandet fra 3. til 4. kvartal 2017.

 • Landbruksunders?kinga

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

 • F?dte

 • Alkoholomsetning

 • ?kt alkoholomsetning for 4. kvartal

  Det er registrert en ?kning i omsatte alkoholliter for 4. kvartal 2017 p? 3,1 prosent sammenlignet med 4. kvartal ?ret f?r. Dette tilsvarer en ?kning p? 2,4 prosent per innbygger.

 • Rekordlav fruktbarhet

  Det ble f?dt 56?600 barn i 2017, 2?300 f?rre enn ?ret f?r. Dette ga et samlet fruktbarhetstall p? 1,62 barn per kvinne – det laveste som er m?lt i Norge noen gang.

 • Auka investeringar i driftsbygningar

  Investeringane i driftsbygningar i jord- og hagebruk auka fr? 3,5 til 4,0 milliardar kroner fr? 2014 til 2016.

 • Utanrikshandel med tenester

 • Innvandrere og norskf?dte med innvandrerforeldre

 • Elektrisitet

 • 14 prosent av befolkningen er innvandrere

  I 2017 steg antallet innvandrere med 21?700. Dette er en ?kning p? 3 prosent og utgjorde den svakeste prosentvise tilveksten p? 20 ?r.

 • Store kj?nnsforskjeller i arbeidslivet

  Kvinners andel av menns l?nn har kr?pet sakte oppover, og f?rre kvinner arbeider deltid enn f?r. Men selv om kj?nnsforskjellene har jevnet seg noe ut med ?rene, er det fremdeles mange sider ved arbeidslivet som har likestillingsutfordringer. Det har betydning for l?nna.

 • Underskot p? tenestebalansen

  Tenesteeksporten fr? norske ikkje-finansielle f?retak var i 4. kvartal 2017?2,0 prosent mindre enn i 4. kvartal 2016 og enda p? 58,8 milliardar kroner. Tenesteimporten utgjorde 65,8 milliardar, 1,7 prosent meir enn i same kvartal ?ret f?r. Tenestebalansen fekk dermed underskot p? 6,9 milliardar.

 • Investeringsindeks for detaljhandel

 • Arbeidskraftkostnadsindeks

 • Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

 • Bedre verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde en ?kning i verdijustert resultat p? 63 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. En av ?rsakene er netto verdi?kning p? aksjer og andeler.

 • 北京比赛pk10开奖结果 analyse 2018/05: Arbeid og pensjon

  Lettere ? kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor

  Sysselsatte i pensjonsalderen kombinerer arbeid og pensjon p? ulike m?ter. Andelen som tar ut pensjon tidlig, er st?rre i privat enn i offentlig sektor, og st?rre blant menn enn blant kvinner.

 • Eksport av laks

 • L?nnsindeks

 • Detaljomsetningsindeksen

 • Varekonsumindeksen

 • Kraftig nedgang i bilkj?pene

  Husholdningenes varekonsum falt 3,3 prosent fra desember 2017 til januar 2018, etter en oppgang p? 1,2 prosent i desember, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldtes i hovedsak sterk nedgang i bilkj?p.

 • Nedgang i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,4 prosent fra desember i fjor til januar i ?r, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang p? 1,0 prosent fra november til desember.

 • Marginal vekst for industrien i 2017

  Fra 2016 til 2017 gikk industriproduksjonen opp med 0,4 prosent. Den marginale oppgangen kommer etter to ?r med tydelig nedgang som skyldtes d?rlige tider for petroleumsrettet leverand?rindustri. Veksten i 2017 kan knyttes til en bred oppgang blant n?ringene i industrien, selv om flere petroleumsrelaterte n?ringer fremdeles opplevde nedgang og bidro til ? dempe veksten.

 • Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 8 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 62,20 kr/kg, ein oppgang p? 10 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Eksportleveranser l?ftet industriomsetningen i 2017

  Industriomsetningen ?kte med 2,8 prosent fra 2016 til 2017. Det var eksportmarkedet som stod for denne veksten med en ?kning p? 7,4 prosent. Innenfor hjemmemarkedet var det uendret omsetning.

 • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

 • Selskapers inntekter og fradrag

 • Godstransport med lastebil over grensen

 • Areal av land og ferskvatn

 • Godstransport med norske lastebiler

 • Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset

  Totalt transporterte lastebiler 13,8 millioner tonn gods over grensen i 2017. Biler fra baltiske land og Polen fraktet til sammen 19,4 prosent, nesten dobbelt s? mye som i 2012.

 • Solid ?kning i skattegrunnlaget

  Selskapenes positive alminnelige inntekt var p? 338 milliarder kroner i 2016, som er 33 prosent mer enn ?ret f?r. Foretak i b?de finansiell og ikke-finansiell sektor opplevde ?kt skattegrunnlag.

 • F?rste ?kning i overskudd siden 2012

  Overskuddet i offentlig forvaltning er beregnet til 146 milliarder kroner i 2017. Dette er f?rste gang siden 2012 at forvaltningens overskudd vokser.

 • ?kt transportarbeid

  Det innenlandske transportarbeidet ?kte med 5,9 prosent i 3. kvartal 2017 sammenliknet med 3. kvartal i 2016. Tilsvarende var det en ?kning p? 9,4 prosent i transportarbeidet i forbindelse med kj?ring til og fra utlandet.

 • Videreg?ende oppl?ring og annen videreg?ende utdanning

 • Byggeareal

 • Sal av petroleumsprodukt

 • Elektrisitetspriser

 • Flere begynner p? helse- og oppvekstfag

  Siden 2010 har antall elever som begynte med helse- og oppvekstfag p? f?rste trinn i videreg?ende skole, ?kt med over 2?000. 14,5 prosent av elevene som begynte p? vg1 h?sten 2017, er i dette utdanningsprogrammet.

 • Foreldra prioriterer barna

  7 prosent av vaksne nordmenn opplever at dei manglar grunnleggjande gode som ? ha r?d til ? kj?pe kj?t eller fisk til middag eller ? g? til tannlegen ved behov. Barnefamiliar rapporterer i mindre grad at barna manglar grunnleggjande gode, dette gjeld berre 1,5 prosent.

 • Statistical analysis 2018/01: Quality in higher education

  Which students are most satisfied with the quality of teaching?

  Sixty-five per cent of students in Norway are satisfied or very satisfied with the quality of teaching, but differences are huge. Students are most satisfied at the Norwegian University of Life Sciences in ?s and at the Norwegian School of Economics.

 • H?yere str?mpriser for husholdningene

  Den gjennomsnittlige str?mprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,4 ?re/kWh i 2017. Det er 8,9 prosent mer enn i 2016.

 • 北京比赛pk10开奖结果 analyse 2018/04: Kvalitet i h?yere utdanning

  Hvilke studenter er mest forn?yde med undervisningen?

  65 prosent av studentene i Norge er forn?yde eller sv?rt forn?yde med undervisningskvaliteten, men forskjellene er store. Studentene er mest forn?yde p??Norges milj?- og biovitenskapelige universitet og p? Norges Handelsh?yskole.

 • Auka sal i januar

  Samla sal av petroleumsprodukt i januar enda p? 660 millionar liter, ein auke p? 38 millionar liter fr? januar 2017.

 • Folkemengde og befolkningsendringar

 • Folkemengde og befolkningsendringar

 • Ekteskap og skilsmisser

 • Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

 • Vekst i oljeinvesteringene i 2018

  Operat?rene p? norsk sokkel ansl?r n? investeringene innen n?ringene r?rtransport og utvinning av olje og gass til ? bli 160 milliarder kroner for 2018. Dette er 7,1 prosent h?yere enn sammenlignbare tall for 2017.

 • Vi n?rmar oss 5,3 millionar

  Folketalet voks med 37?300 i 2017 og n?dde 5?295?600 personar. Veksten var den svakaste sidan 2005.

 • Tydelig vekst i samlede investeringer for 2018

  Nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder p? en tydelig vekst i 2018. Oppgangen knyttes hovedsakelig til ?kte investeringer i olje- og gassn?ringen samt kraftforsyning. Endelige tall for 2017 viser et samlet fall p? 5,7 prosent.

 • Redusert innvandring og f?rre f?dslar

  Liten innvandring og f? f?dslar ga redusert folketilvekst i 2017. Det har ikkje blitt f?dd s? f? barn sidan 2003.

 • F?rre og f?rre gifter seg

  Ikkje sidan 2006 har s? f? inng?tt ekteskap. 22?100 par gifte seg i 2017, medan 9?800 par skilde seg.

 • Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

 • Verdipapirer

 • Verdipapirfond, kvartalstall

 • Norske dotterselskap i utlandet

 • ?kt tilgang p? byggeprosjekter

  Til tross for nedgang i nye boligprosjekter, var ordretilgangen for andre bygg h?y og bidro til vekst i byggebransjen i 2017. Tilgangen p? nye byggeprosjekter var 12 prosent h?yere i 4. kvartal 2017 enn samme kvartal ?ret f?r.

 • Fortsatt verdi?kning for noterte aksjer

  Verdien av b?rsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen ?kte med 4,8 prosent i 4. kvartal 2017. Denne verdien utgjorde 2?457 milliarder kroner ved utgangen av 2017.

 • ?kt andelskapital til tross for nettosalg

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond ?kte med 15,7 milliarder kroner i 4. kvartal 2017. Dette til tross for at det i l?pet av kvartalet ble nettoinnl?st fondsandeler til en samlet verdi av 23,7 milliarder kroner.

 • Omsetningsnedgang for norske dotterselskap i utlandet

  I 2016 hadde norske konsern n?r 4?400 utanlandske dotterselskap med ei samla omsetning p? 1?215 milliardar kroner, 5 prosent mindre enn i 2015.

 • Internett-m?linga

 • Eksport av laks

 • Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT

 • Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal

 • Opna konkursar

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 7 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 56,52 kr/kg, ein oppgang p? 3,3 prosent samanlikna med veka f?r.

 • 4 557 konkursar i 2017

  I 4. kvartal 2017 vart det registrert 1?226 konkursar. Dette er ein auke p? 195 konkursar i h?ve til same perioden i 2016.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,1 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 113?000 arbeidslause i desember. Det utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,1 prosentpoeng fr? september.

 • Private breibandsabonnement blir end? raskare

  Private breiband i Noreg har ei medianhastigheit som er 56 prosent raskare enn for eit ?r sidan. Talet p? private breibandsabonnement har òg overstige 2 millionar det siste ?ret.

  ?

 • Betalingsstr?mmer mellom Norge og utlandet

 • Bygningsmassen

 • Statsgjelden

 • Byggeareal

 • Skatterekneskap

 • Omsetning i varehandel

 • Veitrafikkulykker med personskade

 • 91 milliardar i samla skatteinnbetalingar i januar

  Dei samla skatteinnbetalingane i januar utgjorde 91 milliardar kroner. Samanlikna med januar 2017 svarar dette til ein auke p? nesten 2 prosent.

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

 • Skogeiernes inntekt

 • Lufttransport

 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

 • Ledige stillingar

 • Vassforsyning, avl?ps- og renovasjonsverksemd, omsetning

 • Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

 • Utenrikshandel med varer

 • Eksport av laks

 • Omsetningsindeks for n?ringslivstjenester

 • Produsentprisindekser for tjenester

 • Renter i banker og kredittforetak

 • G?rdbrukernes inntekt og gjeld

 • Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

 • Overnattingar

 • Nytt rekord?r for hotellovernattingane

  Med 23,3 millionar overnattingar i 2017 sette norske hotell ny rekord. Dette var 3 prosent fleire enn i 2016 som var det f?rre rekord?ret.

 • Fleire nye f?retak

  I 4. kvartal 2017 vart det registrert 15?274 nye f?retak. Samanlikna med 4. kvartal 2016 er dette ein auka p? 5,9 prosent.

 • Vekst i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1,1 prosent fr? 3. til 4. kvartal 2017, viser sesongjusterte tal. Produksjonsauke i b?de petroleumsretta leverand?rindustri og annan industri bidrog til veksten.

 • St?rst laksefangst i Namsen

  Laksefiskarane i Namsenvassdraget drog p? land ein samla fangst p? 9?900 laks, sj?aure og sj?r?ye i 2017. Dette gjorde Namsenvassdraget til laksefiskevassdraget med flest landingar i 2017.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,1 prosent

  Justert for sesongvariasjonar utgjorde dei arbeidslause 4,1 prosent av arbeidsstyrken i november. Arbeidsl?ysa er dermed den same som i august.

 • Halvert ?rsvekst i KPI

  ?rsveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 1,8 prosent for 2017. Dette er ei halvering av ?rsveksten for 2016. ?rsveksten i KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JAE) var 1,4 prosent, ein nedgang i ?rsveksten p? 1,7 prosentpoeng fr? 2016.

 • Fleire hotellovernattingar

  I november 2017 var det 1,6 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 4 prosent fleire enn i den same m?naden i 2016.

 • Auka sal i desember

  Samla sal av petroleumsprodukt i desember enda p? 634 millionar liter, ein auke p? 26 millionar liter fr? desember 2016.

 • 811 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar i 2017

  I 2017 blei det betalt inn 811 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er 55 milliardar kroner meir enn det som vart betalt i 2016.

 • St?rre fangstmengd – l?gare verdi

  Fangstmengda fr? norske b?tar auka med 16 prosent i fjor, men verdien p? fangsten fall 3 prosent. Torskefisket gir framleis mest pengar.

 • Liten auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 0,4 prosent i perioden september-november 2017 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? oktober til november 2017, var det ein svak auke p? 0,3 prosent.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 111?000 arbeidslause i oktober. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,1 prosentpoeng fr? juli.

 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i november enda p? 677 millionar liter, omtrent saman volum som i november 2016.

 • St?rst folkevekst i Akershus

  Folkemengda i Noreg er berekna til 5?297?000 innbyggjarar per 31. desember. Det gir ein folketilvekst p? 38?500, eller 0,7 prosent i 2017. Akershus vil f? den st?rste folkeveksten, mens Sogn og Fjordane blir det einaste fylket med negativ folkevekst.

 • 790 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i ?r er det betalt inn 790 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er drygt 46 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.

 • Fleire hotellovernattingar

  I oktober 2017 var det 1,8 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 3 prosent fleire enn i den same m?naden i 2016.

 • Kl?rt fall i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk ned heile 2,3 prosent i perioden august–oktober i ?r samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kan knytast til s?rleg l?g aktivitet i august.

 • Nedgangen i tenestehandelen held fram

  Eksporten av tenester fr? norske ikkje-finansielle f?retak gjekk ned med 3,3 prosent fr? 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. Tenesteimporten hadde eit fall p? 3,8 prosent i den same perioden.

 • Stor auke i sj?laksefisket i Nord-Tr?ndelag

  I den ordin?re sesongen i 2017 blei det fiska 295 tonn villaks og sj?aure i norske fjordar. Dette er 8 prosent meir enn ?ret f?r. St?rst auke hadde Nord-Tr?ndelag.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 110?000 arbeidslause i september. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng fr? juni.

 • Den svake folkeveksten held fram

  Fallande innvandring og noko f?rre f?dslar gav moderat folkevekst i 3. kvartal òg.

 • Auke i salet

  Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda p? 742 millionar liter, ein auke p? 28 millionar liter fr? same m?nad i 2016.

 • 657 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i ?r er det betalt inn 657 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er drygt 27 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.

  ?

 • F?rre nye f?retak

  I 3. kvartal i ?r vart det registrert 14?781 nye f?retak. Samanlikna med 3. kvartal i fjor er dette ein nedgang p? 2,3 prosent. Nedgangen i absolutte tal var st?rst i Akershus.

 • Fiskarane leverte mest fisk i M?re og Romsdal

  Fiskarar leverte mindre fisk i 2016 enn ?ret f?r, men verdien av fangsten var st?rre. M?re og Romsdal tok imot mest fisk.

 • Sykkel-VM sikra overnattingsauke i Hordaland

  Hotellovernattingar i Hordaland auka 13 prosent under sykkel-VM i september 2017. Utanlandske overnattingar stod for 34 prosent 1 av auken.

 • Stor nedgang i eksportpris for fersk laks

  I veke 44 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 49,05 kr/kg, ein nedgang p? 7,7 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Leverand?rindustrien slit framleis

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,7 prosent fr? 2. til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tal. Det var i s?r petroleumsretta leverand?rindustri som trakk ned den samla aktiviteten. Auke i n?ringsmiddelindustrien dempa nedgangen.

 • Nedgang i eksportpris for fersk laks

  I veke 43 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 53,17 kr/kg, ein nedgang p? 3,9 prosent samanlikna med veka f?r.

 • F?rehandsr?ystene lyfta valdeltakinga i sametingsvalet

  Halvparten av r?ystene i sametingsvalet i 2017 vart gjevne p? f?rehand. Valdeltakinga p? 70,3 prosent kom med dette opp p? niv?et fr? 2009.

 • Ovddalgihtii jienat loktejedje válgaoassálastima

  16?958 olbmo sáhttet jienastit Sámediggeválggas, ja 2017:s dohkkehuvvo 11?757 jiena ja bealli dain ledje ovddalgihtii jienat. Válgaoassálastin lei 70,3 proseantta ja gártái seammá dássái go oassálastin 2009:s.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,1 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 114?000 arbeidslause i august. Det utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng fr? mai.

 • Svak auke i eksportpris for fersk laks

  I veke 42 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,32 kr/kg, ein oppgang p? 1,5 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Reduksjonen i salet held fram

  Samla sal av petroleumsprodukt i august enda p? 715 millionar liter, en reduksjon p??40 millionar liter fr? september 2016.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 41 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 54,52 kr/kg, ein nedgang p? 3,7 prosent samanlikna med veka f?r.

 • 647 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i ?r er det betalt inn 647 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er nesten 22 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.?

  ?

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 40 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,61 kr/kg, ein nedgang p? 1,0 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Mest gjeld til Europa

  Gjelda som norske ikkje-finansielle f?retak hadde til utlandet, utgjorde 1?463 milliardar kroner i 2016. N?r to tredelar av gjelda var til f?retak i andre europeiske land.

 • Aldri f?r har det vore s? mange overnattingar i august

  I august 2017 var det 2,9 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette var 4 prosent fleire enn augustrekorden fr? 2016.

 • Moderat nedgang i industriproduksjonen i sommar

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,3 prosent i perioden juni-august 2017 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? juli til august, hadde industriproduksjonen derimot eit tydeleg fall p? 5,7 prosent.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 39 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 57,21 kr/kg, ein oppgang p? 3,5 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,2 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 116?000 arbeidslause i juli. Det utgjorde 4,2 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng fr? april.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 38 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,30 kr/kg, ein oppgang p? 2,7 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Nedgang i eksportprisen for laks

  I veke 37 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 53,85 kr/kg, ein nedgang p? 3,1 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i august enda p? 758 millionar liter, en reduksjon p? 19 millionar liter fr? august 2016.

 • Framleis flest aksjeselskap og einskildpersonf?retak

  N?r halvparten av alle dei 453?762 aktive f?retaka som verka i Noreg i 2015, var einskildpersonf?retak. Dei utgjorde 49 prosent, medan 44 prosent andelen var aksjeselskap.

 • Auke i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i ?r er det betalt inn 533 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er nesten 18 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.

  ?

 • Tettleiken aukar med tettstadstorleiken

  Jo st?rre tettstaden er, jo tettare bur folk i sentrumssonene. Like fullt er det fleire gonger s? mange tilsette som busette per kvadratkilometer i b?de by- og bygdesentera.

 • Framleis nedgang i tenestehandelen

  Eksporten av tenester fr? norske ikkje-finansielle f?retak gjekk ned med 3,6 prosent fr? 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Tenesteimporten hadde eit fall p? 1,7 prosent i den same perioden.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 36 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,56 kr/kg, ein oppgang p? 1,2 prosent samanlikna med veka f?r.

 • 3,1 millionar hotellovernattingar i juli

  I juli i ?r var det 3,1 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette var p? same niv? som juli i fjor.

 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1 prosent i perioden mai-juli 2017 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? juni til juli 2017, auka industriproduksjonen med 1,9 prosent.

 • Nedgang i eksportprisen for laks

  I veke 35 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 54,89 kr/kg, ein nedgang p? 3,4 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 34 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,80 kr/kg, ein oppgang p? 2,1 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 33 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,63 kr/kg, ein nedgang p? 6,6 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 118?000 arbeidslause i juni. Det utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng fr? mars.

 • Svak folkevekst

  Liten innvandring og f? barnef?dslar ga ein l?g folkevekst i 2. kvartal i ?r. Den moderate folkeveksten vi har sett dei to siste ?ra, held dermed fram.

 • Hotella set end? ein rekord

  I juni 2017 var det 2,5 millionar overnattingar ved norske hotell. Det er 2 prosent fleire enn juni-rekorden fr? 2016.

 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i juli enda p? 720 millionar liter, omtrent same volum som i juli 2016. Det vart selt 116 millionar liter bilbensin, ?omtrent som i fjor. Salet av autodiesel enda p? 257, ein auka p? nesten 9 millionar liter fr? juli 2016.?

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 32 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 59,53 kr/kg, ein nedgang p? 1,7 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Over 500 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i ?r er det betalt inn 508 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er om lag 11 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.

  ?

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 31 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 60,55 kr/kg, ein nedgang p? 2,5 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Nesten 15 000 nye f?retak

  I 2. kvartal 2017 vart det registrert 14?848 nye f?retak. Samanlikna med 2. kvartal 2016 er dette ein nedgang p? 0,9 prosent.

 • Liten auke i industriproduksjonen i 2. kvartal

  Norsk industriproduksjon hadde ein liten auke p? 0,7 prosent i 2. kvartal 2017 samanlikna med 1. kvartal, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? mai til juni 2017, fall derimot industriproduksjonen med 0,6 prosent.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 30 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 62,11 kr/kg, ein nedgang p? 4,6 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Kj?retybestanden

  Halvparten k?yrer framleis p? diesel

  Sj?lv om halvparten av bilane framleis g?r p? diesel, fremjar avgifter og teknologisk utvikling overgang til elektrisitet og bensin. Tilgangen og alderen til bilar i Noreg skil seg lite fr? det europeiske gjennomsnittet.

 • Godstransport

  Godset likt fordelt mellom b?t, bil og r?yrleidning

  Godstransport i Noreg fordeler seg jamt p? b?tar, bilar og r?yrleidningar m?lt i tonnkilometer. Samanlikna med andre europeiske land utf?rer bil og jarnbane mindre av total transport. Frakt med b?t er p? same niv? som i resten av Europa. R?yrleidningar tyder langt meir i Noreg enn i andre land.

 • F?rre til skifteretten

  I 2. kvartal 2017 blei det opna 1?124 konkursar, 17 prosent f?rre enn i den same perioden ?ret f?r. Hordaland og Akershus var fylka med den st?rste prosentvise nedgangen.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 120?000 arbeidslause i mai, det same som i februar.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 29 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 65,12 kr/kg, ein oppgang p? 3,0 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Redusert sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt enda p? 778 millionar liter, som utgjer ein reduksjon p? 21 millionar liter fr? juni sist ?r. Det vart selt 105 millionar liter bilbensin, som er ein nedgang p? 5 millionar liter. Salet av autodiesel gjekk ned 6 millionar til 278 millionar liter.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 28 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 63,22 kr/kg. Dette er ein nedgang p? 3,8 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Auka skatteinnbetalingar i f?rste halv?r

  I f?rste halv?r 2017 blei det betalt inn 424 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er om lag 11 milliardar meir enn i den same perioden i fjor.

  ?

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 27 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 65,71 kr/kg, ein nedgang p? 5,3 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Flat utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon hadde ein svak auke p? 0,4 prosent i perioden mars-mai 2017 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? april til mai 2017, fall industriproduksjonen med 0,3 prosent.

 • 8 prosent fleire hotellovernattingar

  I mai 2017 var det 1,8 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 8 prosent fleire?enn i den same m?naden i 2016.

 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 26 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 69,36 kr/kg, ein oppgang p? 0,6 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Stabil mengd hushaldsavfall

  Mengda avfall fr? hushalda var p? bortimot 2,3 millionar tonn i 2016. Dei fire siste ?ra har mengda hushaldsavfall halde seg p? om lag same niv?.

 • Auke i nedlastingar

  Den digitale bruken av fag- og forskingsbiblioteka har auka kvart ?r sidan 2013. Det siste ?ret lasta brukarar ned 23 prosent meir fr? fulltekstdatabasar enn ?ret f?r.

 • H?ge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten

  Hyttekj?parane m?tte i gjennomsnitt betale 2,1 millionar kroner for ei hytte i strandsona i perioden 2013-2016, men dei m?tte ut med langt meir langs kyststripa fr? svenskegrensa til Agder. I Vestfold var til d?mes tilsvarande gjennomsnittspris 4,1 millionar kroner.

 • Stor vekst i utgifter til brann og ulukkesvern i kommunane

  Kommunane brukte 5,6 milliardar kroner p? brann- og ulukkesvern i 2016. Mesteparten av dette gjekk med til beredskap knytt til brannar og andre ulukker.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 25 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 68,96 kr/kg, ein oppgang p? 1,6 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Langt fleire ?rsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta

  ?rsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka med vel 9 prosent fr? 2015 til 2016. Auken gjeld s?rleg for sjukepleiarar, fysioterapeutar og jordm?drer. Vel 3,5 milliardar kroner blei brukte p? desse tenestene i 2016.

 • Fleire brukarar, aukande bistandsbehov

  I l?pet av 2016 tok over 355?000 personar imot ein eller fleire kommunale omsorgstenester anten heime eller p? institusjon. Det er ein auke p? om lag 2 prosent fr? 2015 og 8 prosent fr? 2009. Bistandsbehovet er st?rst blant dei yngste og dei eldste, men har auka i alle aldersgrupper over tid.

 • L?gare driftsniv? utan barnehagedrift i Bergen

  P? nasjonalt niv? har b?de driftsutgiftene og driftsinntektene g?tt ned i dei kyrkjelege fellesr?da. Dette kjem i all hovudsak av at Bergen kyrkjelege fellesr?d fr? og med 2016 ikkje lenger driv barnehagar sj?lv.

 • Arbeidsl?ysa 4,6 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 126?000 arbeidslause i april. Dette utgjorde 4,6 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,3 prosentpoeng fr? januar.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 67,87 kr/kg, ein nedgang p? 2,9 prosent jamf?rt med veka f?r.

 • Ein av fire 18-?ringar har aldri hatt hol i tennene

  I 2016 hadde om lag 24 prosent av landets 18-?ringar vakse opp utan bes?k av Karius og Baktus. Mykje har hendt med borns tannhelse sidan 1985 d? n?r sagt alle 18-?ringane hadde hatt eitt eller fleire hol i tennene.

 • Auka sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt enda p? 742 millionar liter, 22 millionar liter meir enn i mai sist ?r.

 • Nedgang i utanrikshandelen med tenester

  Eksporten av tenester fr? norske ikkje-finansielle f?retak gjekk fr? 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 ned 7,0 prosent og enda p? 50,5 milliardar kroner. Tenesteimporten utgjorde 55,6 milliardar etter eit fall p? 7,3 prosent. Det gav eit underskot p? tenestebalansen p? 5,1 milliardar kroner.

 • Skatteinnbetalingane p? niv? med 2015

  Hittil i ?r er det betalt inn 411 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke p? 3,5 prosent jamf?rt med dei fem fyrste m?nadene i 2016.

 • F?rre hotellovernattingar i p?skem?naden

  I april 2017 var det 1,5 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 6 prosent f?rre enn i den same m?naden i 2016.

 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 23 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 69,91 kr/kg, ein oppgang p? 5,9 prosent samanlikna med veka f?r.

 • F?rre gifta seg

  I alt var det 22?500 par som gifta seg i 2016. Det er om lag 1?000 f?rre vigslar enn det som var gjennomsnittet for dei 10 f?reg?ande ?ra.

 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,4 prosent fr? april til mai i ?r. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,9 prosent medan materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

 • Svak vekst i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp med 0,5 prosent i perioden februar-april 2017 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? mars til april 2017, hadde industriproduksjonen ein oppgang p? 1,6 prosent.

 • Den l?ge folkeveksten held fram

  Folketalet i Noreg voks med 8?829 personar, eller 0,17 prosent i 1. kvartal. So l?g vekst har det ikkje vore i 1. kvartal sidan f?r 2006 da arbeidsinnvandringa begynte ? ta av etter EU si utviding mot ?st. 1

  ?

 • Fleire nye f?retak

  I 1. kvartal 2017 vart det registrert 17?559 nye f?retak. Samanlikna med 1. kvartal i 2016 er dette ein auke p? 5,9 prosent.

 • Auken i nyetableringar held fram

  Sidan 2010 har talet p? nyetableringar g?tt opp kvart ?r. I 2016 vart det etablert 60?500 nye f?retak. Det er 5 prosent fleire enn ?ret f?r og p? same niv? som dei to f?reg?ande ?ra.

 • F?rre ?rsverk i jordbruket

  I perioden 1. august 2015-31.juli 2016 blei det utf?rt 82 millionar timeverk i jord- og hagebruk. Dette utgjer 44?500 ?rsverk og er 7 prosent f?rre ?rsverk enn i 2013.

 • Flest norske dotterf?retak ligg i Europa

  Norske selskap kontrollerte 4?513 f?retak i 124 land i 2015. D?trene i utlandet hadde ei samla omsetning p? 1?280 milliardar kroner og over 280?000 sysselsette. Sidan 2014 har total omsetning auka med 4,9 prosent. 70 prosent av dotterselskapa held til i Europa.

 • Investeringar i jordbruket i 2014

  Dei endelege tala fr? Landbruksunders?kinga 2015 viser sm? endringar i h?ve til dei f?rebelse tala som blei publisert i fjor. Om lag 13 prosent av jordbruksbedriftene investerte i driftsbygningar i 2014, ein nedgang p? 2 prosentpoeng fr? 2011. Rekna om til prisniv?et i 2014 var investert bel?p per bruk 600?000 kroner i 2014 mot 580?000 kroner i 2011.

 • Gode potetavlingar i fjor

  F?rebelse tal viser at potetavlinga i 2016 n?dde opp i 363?200 tonn – 19 prosent meir enn ?ret f?r. Gjennomsnittsavlinga per dekar var 3?000 kilo i 2016 mot 2?600 kilo ?ret f?r.

 • Mindre laksefiske i elvane

  I alt blei det fiska 180?300 laks, sj?aure og sj?r?ye i dei norske elvane i 2016. Det er 17?200, eller 9 prosent, f?rre fisk enn ?ret f?r. Av desse fiskane blei 79 prosent avliva og 21 prosent sleppte levande ut igjen.

 • Auke i kornarealet

  F?rebelse tal for 2016 viser at arealet av korn og oljevekstar auka med 24?400 dekar eller 0,9 prosent 1?fr? 2015 til 2016, til 2,89 millionar i 2016.

 • Rekordh?g fangstverdi for fiskaren

  Norske b?tar leverte fisk, reker, skaldyr og skjel til ein f?rstehandsverdi p? rekordh?ge 18,2 milliardar kroner i 2016. Denne auka p? 8 prosent fr? ?ret f?r fant stad sj?lv om fangstmengda var den l?gaste p? 25 ?r.

 • Rekordmange elevar i private skolar

  Om lag 630?000 elevar starta i grunnskolen hausten 2016, ein auke p? 5?000 fr? f?rre skole?r. Talet p? elevar p? privatskole, 23?000, har aldri vore h?gare. Det er i Oslo, Vestfold og Aust-Agder at flest elevar vel private skolar.

 • Auka laksefangst i sj?en

  I den ordin?re sesongen i 2016 blei det fiska 273 tonn villaks og sj?aure i norske fjordar. Dette er 15 prosent meir enn ?ret f?r. Mest laks blei fiska i Finnmark.

 • Rekordh?g fangstverdi

  Norske b?tar leverte 2,3 millionar tonn fisk, reker, skaldyr og skjel i 2015. Dette er snautt 1 prosent meir enn ?ret f?r. F?rstehandsverdien auka med 17 prosent til rekordh?ge 16,9 milliardar kroner.

 • Fire av ti f?retak har berre mannlege tilsette

  45 prosent av alle f?retaka hadde b?de mannlege og kvinnelege tilsette per 1. januar 2015. I 38 prosent av f?retaka var det berre menn i arbeidsstokken, medan det arbeidde berre kvinner i 17 prosent av f?retaka.

 • Einskildpersonf?retak og aksjeselskap i fleirtal

  Aksjeselskap og einskildpersonf?retak var dei selskapsformene som dominerte ogs? i 2014 og toppar kvar sine lister i f?retaksstatistikken.

 • F?rre deltek i sametingsvalet

  Valdeltakinga ved Sametingsvalet i ?r var p? 66,9 prosent, som er ein av dei l?gaste deltakingane sidan det fyrste sametingsvalet i 1989. Det er framleis auke i f?rehandsr?ystinga, heile 43 prosent av dei godkjente r?ystene vart avgjevne p? f?rehand.

 • To av tre gardsbruk leiger jord

  Leige av jord blir stadig meir utbreidd i jordbruket. 65 prosent av jordbruksbedriftene leigde heile eller delar av jordbruksarealet i 2010. Av jordbruksarealet i drift var totalt 4,2 millionar dekar, eller 42 prosent, leigejord.