本文地址://www.jsuj.com.cn/nyhetsarkiv
文章摘要:Nyhetsarkiv ,缔结犹太复国魔女传,扬琴流化床生日蛋糕。

Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

Nyhetsarkiv

Nyheter siste 30 dager

 • Byggjekostnadsindeks for bustader

 • Skatterekneskap

 • Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

 • Veitrafikkulykker med personskade

 • Feriem?neden juli krevde 11 liv

  Det omkom 11 personer p? norske veier i juli – 8 menn og 3 kvinner. Det er 1 mer enn i samme m?ned i fjor. I ti?rsperioden 2008–2017 har det i gjennomsnitt omkommet 18 personer i juli m?ned.

 • Liten oppgang i bygge- og anleggsaktiviteten

  Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en liten oppgang p? 0,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

 • Eiendomsomsetning

 • Overnattingar

 • Sal av petroleumsprodukt

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

 • Pensjonskasser

 • Opna konkursar

 • Godt resultat for pensjonskassene

  Pensjonskassene hadde en ?kning i verdijustert resultat p? 10,2 milliarder kroner fra 2016 til 2017. En av ?rsakene er netto verdi?kning p? aksjer og andeler.

 • Fleire konkursar

  Talet p? konkursar held fram ? auke. Det vart opna drygt 1?360 konkursar i 2. kvartal i ?r, 21 prosent fleire enn i det same kvartalet i fjor.

 • F?rre kj?pte hytte

  Omsetningen av fritidshus i fritt salg falt med 6 prosent fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal i ?r. Nedgangen var sterkest i typiske sj?hyttefylker.

 • Rekord i antall juniovernattingar

  I juni 2018 var det samla sett 4,2 millionar overnattingar hos kommersielle overnattingsakt?rar i Noreg. Dette er det st?rste junitallet som er registrert, og 4,3 prosent meir enn i juni i fjor. Oppgangen for hotella var p? 3,6 prosent.

 • Auka sal i juli 2018

  Samla sal av petroleumsprodukt i juni enda p? 750 millionar liter, ei auke p? 40 millionar liter fr? juli 2017.

 • Eksport av laks

 • Utenrikshandel med varer

 • Lufttransport

 • Antall arbeidsforhold og l?nn

 • Utslipp av klimagasser

 • Utslipp av forsurende gasser og ozonforl?pere

 • Vekst i vareeksporten i juli

  Eksporten av varer ?kte med 26 prosent sammenlignet med juli i fjor. Oppgangen er i all hovedsak drevet av utviklingen i olje- og gassprisene. I samme periode gikk fastlandseksporten opp 3,2 prosent.

 • Fortsatt jobbvekst

  Det var i underkant av 2,9 millioner arbeidsforhold i Norge i 2. kvartal 2018. Dette var en ?kning p? 54?000, eller 1,9 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2017.

 • Over 307 000 nye arbeidsforhold

  Fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 ble det opprettet over 307?000 nye arbeidsforhold, mens i overkant av 253?000 arbeidsforhold forsvant.

 • Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 32 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 57,33 kr/kg, ein nedgang p? 0,2 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Godstransport med lastebil over grensen

 • Konsumprisindeksen

 • Harmonisert konsumprisindeks

 • Produsentprisindeksen

 • Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands

 • H?yere matvarepriser

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2018 ?kte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene.

 • PPI fortsetter oppgangen

  Produsentprisindeksen (PPI) steg 1,1 prosent fra juni til juli. Dette var femte m?ned p? rad med oppgang. Bortsett fra februar i ?r har PPI steget kontinuerlig siden juli 2017.

 • Ny kvartalsvis l?nnsstatistikk

  Statistikken ?Antall arbeidsforhold? er basert p? data fra a-ordningen og har frem til n? vist utviklingen i antall l?nnstakere (personer) og antall arbeidsforhold (jobber). 北京比赛pk10开奖结果 publiserer fra midten av august for f?rste gang kvartalsvis l?nnsstatistikk sammen med antall arbeidsforhold. Denne nye statistikken erstatter kvartalsvis l?nnsindeks og f?r navnet ?Antall arbeidsforhold og l?nn?.

 • Kredittindikator

 • Pengemengde

 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvm?nedersveksten i pengemengden M3 var 4,0 prosent fram til utgangen av juni 2018, ned fra 4,8 prosent fram til utgangen av mai. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,4 prosent i samme periode, opp fra 4,8 prosent m?neden f?r.

 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvm?nedersveksten i publikums innenlandske l?negjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av juni 2018, ned fra 6,1 prosent m?neden f?r.

 • Eksport av laks

 • Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

 • Barn av innvandrere velger ofte partner med innvandrerbakgrunn

  Tre av fire norskf?dte med foreldre fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka har en partner med innvandrerbakgrunn. Det er f?rre enn blant innvandrere fra samme land.

 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 31 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 57,44 kr/kg, ein oppgang p? 2,4 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Aktive jegere

 • Sm?vilt- og r?dyrjakt

 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

 • D?rlig rype?r i Nord-Norge

  Totalt ble 167?000 ryper skutt i l?pet av jakt?ret 2017/2018. Det er 8 prosent f?rre enn ?ret f?r. Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert utbytte i Troms og Finnmark. I S?r-Norge fortsatte oppgangen fra ?ret f?r.

 • Stadig flere jakter hjort

  Totalt var det 48?000 jegere som jaktet hjort h?sten 2017 1. I l?pet av ti ?r har antallet hjortejegere ?kt med nesten 40 prosent. Selv om det er lov ? felle flere hjort enn elg, er det fortsatt flest elgjegere.

 • Omsetningen i industrien ?kte betydelig i 2. kvartal

  Industriomsetningen gikk opp med 4,6 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni var det en oppgang p? 1,5 prosent.

 • Produksjonsvekst i industrien i 2. kvartal

  Norsk industriproduksjon auka med 0,8 prosent fr? 1. til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tal. Veksten kan s?rleg knytast til h?g produksjon i n?ringsmiddel- og drikkevareindustrien. P? m?nadsbasis, fr? mai til juni, var produksjonen uendra.

 • Skogavvirkning for salg

 • Elektrisitet

 • Rekordh?y t?mmerpris

  I gjennomsnitt fikk skogeierne i 2. kvartal 2018?400 kroner per kubikkmeter, 15 prosent mer enn i samme kvartal ?ret f?r. Hoved?rsaken til pris?kningen er at massevirkeprisen steg kraftig i 2. kvartal.

 • Byggeareal

 • Antall boligbyggetillatelser g?r videre nedover

  I 2. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 7?100 boliger med i alt 976?500 kvadratmeter bruksareal. Det er 26 prosent f?rre boliger enn i samme kvartal i 2017.

 • Eksport av laks

 • Noko oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 30 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 56,07 kr/kg, ein svak oppgang p? 1,7 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Godstransport med norske lastebiler

 • Transportarbeidet ?ker fortsatt

  Norske lastebiler utf?rte et transportarbeid p? nesten 5,3 milliarder tonnkilometer i Norge og utlandet i 1. kvartal 2018. Det er 4,5 prosent mer enn i 1. kvartal 2017.

 • Detaljomsetningsindeksen

 • Varekonsumindeksen

 • Svak nedgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt med 0,8 prosent fra mai til juni 2018, viser sesongjusterte tall. Det var like fullt en vekst i varekonsumet p? 1,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018.

 • Nedgang i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 2,9 prosent fra mai til juni i ?r, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang p? 2,0 prosent fra april til mai.

 • Fag- og forskingsbibliotek

 • Stabilt utl?n hos fag- og forskningsbiblioteka

  Trass i at bruken av dei digitale informasjonsressursane har auka ved fag- og forskingsbiblioteka, held talet p? fysiske utl?n fr? eigne samlingar seg stabilt fr? 2016 til 2017.

 • Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal

 • Arbeidskraftunders?kelsen

 • ?kt yrkesdeltakelse for menn

  Andelen yrkesaktive menn ?kte fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal i ?r, mens det var en svak nedgang for kvinner.

 • Arbeidsl?ysa p? 3,8 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 106?000 arbeidslause i mai. Det utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,1 prosentpoeng fr? februar.

 • Eksport av laks

 • Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 29 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 55,14 kr/kg, ein svak nedgang p? 0,5 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

 • Sal av petroleumsprodukt

 • Byggeareal

 • Positive signaler i industrien

  Norske industriledere melder om oppgang i produksjonsniv?et og ?kt ordretilgang i 2. kvartal 2018. Den generelle bed?mmelsen for 3. kvartal 2018 er positiv hos flertallet av industrilederne.

 • Auka sal i juni

  Samla sal av petroleumsprodukt i juni enda p? 812 millionar liter, ei auke p? 48 millionar liter fr? juni 2017.

 • Krim og action er kino-favorittene

  Dr?yt hver fjerde kinogjenger s? en krim- eller actionfilm sist de var p? kino. Westernfilmen har derimot v?rt ?d?d? i snart 20 ?r.

 • Meir pengar til beredskap

  Det blei registrert n?r 3?100 bygningsbrannar og meir enn 86?000 utrykkingar i 2017. Kommunane brukte n?r 5,9 milliardar kroner p? brann- og ulukkesvern, og mesteparten av dette gjekk med til beredskap.

 • Eksport av laks

 • Helsekonsum har ?kt med 215 milliarder kroner p? 25 ?r

  For hver innbygger g?r 50?000 kroner til helsetjenester og legemidler. Av dette betaler den enkelte 7?200 kroner av egen lomme. Av helsetjenestene vi betaler fra egen lomme er det de totale utgiftene til tannlegen som har steget mest de siste 25 ?rene.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 28 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 55,40 kr/kg, ein nedgang p? 5,4 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Skatterekneskap

 • Boligprisindeksen

 • Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

 • Utenrikshandel med varer

 • Veitrafikkulykker med personskade

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

 • 5,3 prosent auke i skatteinnbetalingane

  I f?rste halv?r 2018 blei det betalt inn 424 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 22 milliardar meir enn i den same perioden i 2017.

 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

 • Eksport av laks

 • Prisindeks for engroshandel

 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 27 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 58,55 kr/kg, ein oppgang p? 0,5 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Konsumprisindeksen

 • Harmonisert konsumprisindeks

 • Produsentprisindeksen

 • Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands

 • Oppgang i mai for overnattingsn?ringa

  I mai 2018 var det 2,7 millionar overnattingar i overnattingsn?ringa. Den totale auken fr? mai i fjor var 5 prosent.

 • Industriproduksjonen uendra

  Norsk industriproduksjon var tiln?rma uendra i perioden mars-mai 2018 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? april til mai, var det ein nedgang p? 0,7 prosent.

 • 426 kilo avfall per innbyggjar

  Den totale mengda avfall fr? hushalda gjekk ned med 1 prosent fr? 2016 til 2017 og ser ut til ? ha stagnert p? om lag 2,2 millionar tonn etter 2013. Kvar og ein av oss kastar òg mindre avfall enn tidlegare.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 26 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 58,25 kr/kg, ein nedgang p? 5,6 prosent samanlikna med veka f?r.

 • 北京比赛pk10开奖结果 ANALYSE 2018/13: Norsk fiskeri gjennom 80 ?r

  Det har g?tt i b?lgjer

  Det siste ti?ret har fiskarane ?rleg teke opp mellom to og tre gonger s? mykje fisk som i mellomkrigs?ra. Tida imellom har vore prega av overfiske, bestandskollaps og fleire og strengare forvaltingstiltak, men ikkje minst effektivisering og ei rivande teknisk utvikling.

 • 4 prosent til kultur i kommunane

  Norske kommunar brukte i gjennomsnitt 4 prosent av dei samla netto driftsutgiftene til kultursektoren i 2017. Til saman utgjer dette 12,2 milliardar kroner eller 2?297 kroner per innbyggjar.

 • Fleire bekymringsmeldingar fr? tannlegane

  I 2017 sende tannhelsetenesta 768 bekymringsmeldingar til barnevernet. Det er 30 prosent fleire enn i 2014. Flest meldingar kom fr? tannhelsetenesta i Oslo.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 25 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 61,70 kr/kg, ein nedgang p? 5,1 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Framleis auke i sysselsettinga

  Fr? januar til april blei det 19?000 fleire sysselsette, justert for sesongvariasjonar. Den sesongjusterte arbeidsl?ysa var p? 3,7 prosent i april.

 • Oppgang i campingovernattingar fram mot mai

  Det var registrert 670?000 overnattingar ved norske campingplassar dei fire f?rste m?nadene i ?r. Dette er ein vekst p? 7 prosent sidan dei rekordl?ge tala fr? 2017 d? talet p? overnattingar fall med 17 prosent fr? ?ret f?r.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 65,00 kr/kg, ein oppgang p? 6,0 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Nedgang sal i mai

  Samla sal av petroleumsprodukt i mai enda p? 723 millionar liter, ein nedgang p? 7 millionar liter fr? mai 2017.

 • Stort fall i eksportprisen for fersk laks

  I veke 23 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 61,34 kr/kg, ein nedgang p? 7,3 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Oppgang i april for hotelln?ringa

  I april 2018 var det en vekst i gjested?gn p? 10 prosent ved norske hotell, samanlikna med april ?ret f?r. Norske hotellovernattingar auka med 11 prosent, medan utanlandske hotellovernattingar auka med 5 prosent.

 • Produksjonen i industrien marginalt ned

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,3 prosent i perioden februar–april 2018 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. Fr? mars til april 2018 var det derimot ein auke p? 1,1 prosent.

 • Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 22 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 66,17 kr/kg, ein nedgang p? 10,2 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Framleis underskot p? tenestebalansen

  Eksporten av tenester fr? norske ikkje-finansielle f?retak enda p? 51,6 milliardar kroner i 1. kvartal i ?r. Importen var p? 54,6 milliardar og ga dermed eit underskot p? tenestebalansen p? 3,0 milliardar.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 21 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 73,71 kr/kg, ein nedgang p? 3,1 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 20 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 76,09 kr/kg, ei auke p? 0,9 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Auka sal i april

  Samla sal av petroleumsprodukt i april enda p? 662 millionar liter, ei auka p? 65 millionar liter fr? april 2017.

 • Auken i ledige stillingar held fram

  Talet p? ledige stillingar auka med 10?200 fr? 1. kvartal 2017 til same kvartal 2018. Den klart sterkaste auken kom innanfor bergverksdrift og utvinning, ei n?ring dominert av olje- og gassutvinning med tilknytte tenester.

 • F?rre nye f?retak

  I 1. kvartal 2018 vart det registrert 17?049 nye f?retak. Samanlikna med 1. kvartal 2017 er dette ein nedgang p? 2,9 prosent, men likevel er talet p? nyetableringar det nest h?gste i 1. kvartal sidan 2008.

 • Tiln?rma uendra tal for hotellovernattingar

  I mars 2018 var det 1,8 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette var omtrent det same talet p? hotellovernattingar som same m?nad i fjor.

 • Produksjonsfall i industrien i ?rets 1. kvartal

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 1,1 prosent fr? 4. kvartal 2017 til 1.kvartal 2018, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? februar til mars 2018, var produksjonen tiln?rma uendra.

 • Aldri har s? mange par av same kj?nn gifta seg

  333 ekteskap mellom personar av same kj?nn blei inng?tt i 2017 – det h?gaste talet sidan den nye ekteskapslova kom i 2009. Det er flest kvinner som gifter seg.

 • Auken i nyetableringar held fram

  Sidan 2010 har talet p? nyetablerte f?retak g?tt opp kvart ?r. I 2017 vart det etablert over 62?000 nye f?retak, 3 prosent fleire enn ?ret f?r.

 • Fleire sysselsette

  Fr? november 2017 til februar 2018 blei det 21?000 fleire sysselsette, justert for sesongvariasjonar. Den sesongjusterte arbeidsl?ysa var p? 3,9 prosent i februar.

 • 6 prosent meir innbetalt i skatt i 1. kvartal

  I l?pet av dei tre fyrste m?nadene i 2018 har det vorte innbetalt 249 milliardar kroner i skatt. Dette svarar til ein auke p? n?rare 6 prosent samanlikna med den same perioden i fjor.

 • Redusert sal i mars

  Samla sal av petroleumsprodukt i mars enda p? 652 millionar liter, ein reduksjon p? 9 millionar liter fr? mars 2017.

 • Sn?rik februar gav fleire hytte-overnattingar

  I februar 2018 var det 225?000 overnattingar ved norske hyttegrender. Dette var 9 prosent fleire enn i den same m?naden i fjor. Samla sett auka overnattingane med 3 prosent fr? februar 2017.

 • Marginal auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 0,3 prosent i perioden desember 2017-februar 2018 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? januar til februar 2018, var det ein marginal auke p? 0,2 prosent.

 • Mindre fulldyrka areal

  F?rebelse tal for 2017 viser at det fulldyrka jordbruksarealet minka med 42?800 dekar fr? 2016 til 2017. B?de ?ker- og hagebruksareal og fulldyrka eng hadde nedgang, medan arealet av innmarksbeite auka.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 111?000 arbeidslause i januar. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, uendra fr? oktober.

 • Auka sal i februar

  Samla sal av petroleumsprodukt i februar enda p? 615 millionar liter, ein auke p? 17 millionar liter fr? februar 2017.

 • Sterk auke i samla skatteinnbetalingar

  I januar og februar vart det innbetalt drygt 137 milliardar kroner i skatt. Dette svarar til ein auke p? n?rare 9 prosent samanlikna med dei to f?rste m?nadene i fjor.

 • Fleire hotellovernattingar

  I januar 2018 var det 1,4 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 5 prosent fleire enn i den same m?naden i 2017.

 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1,6 prosent i perioden november 2017-januar 2018 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. Produksjonsauke i b?de petroleumsretta leverand?rindustri og annan industri bidrog til veksten.

 • Auka investeringar i driftsbygningar

  Investeringane i driftsbygningar i jord- og hagebruk auka fr? 3,5 til 4,0 milliardar kroner fr? 2014 til 2016.

 • Underskot p? tenestebalansen

  Tenesteeksporten fr? norske ikkje-finansielle f?retak var i 4. kvartal 2017?2,0 prosent mindre enn i 4. kvartal 2016 og enda p? 58,8 milliardar kroner. Tenesteimporten utgjorde 65,8 milliardar, 1,7 prosent meir enn i same kvartal ?ret f?r. Tenestebalansen fekk dermed underskot p? 6,9 milliardar.

 • Auka sal i januar

  Samla sal av petroleumsprodukt i januar enda p? 660 millionar liter, ein auke p? 38 millionar liter fr? januar 2017.

 • Redusert innvandring og f?rre f?dslar

  Liten innvandring og f? f?dslar ga redusert folketilvekst i 2017. Det har ikkje blitt f?dd s? f? barn sidan 2003.

 • F?rre og f?rre gifter seg

  Ikkje sidan 2006 har s? f? inng?tt ekteskap. 22?100 par gifte seg i 2017, medan 9?800 par skilde seg.

 • Omsetningsnedgang for norske dotterselskap i utlandet

  I 2016 hadde norske konsern n?r 4?400 utanlandske dotterselskap med ei samla omsetning p? 1?215 milliardar kroner, 5 prosent mindre enn i 2015.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,1 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 113?000 arbeidslause i desember. Det utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,1 prosentpoeng fr? september.

 • Private breibandsabonnement blir end? raskare

  Private breiband i Noreg har ei medianhastigheit som er 56 prosent raskare enn for eit ?r sidan. Talet p? private breibandsabonnement har òg overstige 2 millionar det siste ?ret.

  ?

 • 91 milliardar i samla skatteinnbetalingar i januar

  Dei samla skatteinnbetalingane i januar utgjorde 91 milliardar kroner. Samanlikna med januar 2017 svarar dette til ein auke p? nesten 2 prosent.

 • Nytt rekord?r for hotellovernattingane

  Med 23,3 millionar overnattingar i 2017 sette norske hotell ny rekord. Dette var 3 prosent fleire enn i 2016 som var det f?rre rekord?ret.

 • Fleire nye f?retak

  I 4. kvartal 2017 vart det registrert 15?274 nye f?retak. Samanlikna med 4. kvartal 2016 er dette ein auka p? 5,9 prosent.

 • Vekst i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1,1 prosent fr? 3. til 4. kvartal 2017, viser sesongjusterte tal. Produksjonsauke i b?de petroleumsretta leverand?rindustri og annan industri bidrog til veksten.

 • St?rst laksefangst i Namsen

  Laksefiskarane i Namsenvassdraget drog p? land ein samla fangst p? 9?900 laks, sj?aure og sj?r?ye i 2017. Dette gjorde Namsenvassdraget til laksefiskevassdraget med flest landingar i 2017.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,1 prosent

  Justert for sesongvariasjonar utgjorde dei arbeidslause 4,1 prosent av arbeidsstyrken i november. Arbeidsl?ysa er dermed den same som i august.

 • Halvert ?rsvekst i KPI

  ?rsveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 1,8 prosent for 2017. Dette er ei halvering av ?rsveksten for 2016. ?rsveksten i KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JAE) var 1,4 prosent, ein nedgang i ?rsveksten p? 1,7 prosentpoeng fr? 2016.

 • Fleire hotellovernattingar

  I november 2017 var det 1,6 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 4 prosent fleire enn i den same m?naden i 2016.

 • Auka sal i desember

  Samla sal av petroleumsprodukt i desember enda p? 634 millionar liter, ein auke p? 26 millionar liter fr? desember 2016.

 • 811 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar i 2017

  I 2017 blei det betalt inn 811 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er 55 milliardar kroner meir enn det som vart betalt i 2016.

 • St?rre fangstmengd – l?gare verdi

  Fangstmengda fr? norske b?tar auka med 16 prosent i fjor, men verdien p? fangsten fall 3 prosent. Torskefisket gir framleis mest pengar.

 • Liten auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 0,4 prosent i perioden september-november 2017 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? oktober til november 2017, var det ein svak auke p? 0,3 prosent.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 111?000 arbeidslause i oktober. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,1 prosentpoeng fr? juli.

 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i november enda p? 677 millionar liter, omtrent saman volum som i november 2016.

 • St?rst folkevekst i Akershus

  Folkemengda i Noreg er berekna til 5?297?000 innbyggjarar per 31. desember. Det gir ein folketilvekst p? 38?500, eller 0,7 prosent i 2017. Akershus vil f? den st?rste folkeveksten, mens Sogn og Fjordane blir det einaste fylket med negativ folkevekst.

 • 790 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i ?r er det betalt inn 790 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er drygt 46 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.

 • Fleire hotellovernattingar

  I oktober 2017 var det 1,8 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 3 prosent fleire enn i den same m?naden i 2016.

 • Kl?rt fall i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk ned heile 2,3 prosent i perioden august–oktober i ?r samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kan knytast til s?rleg l?g aktivitet i august.

 • Nedgangen i tenestehandelen held fram

  Eksporten av tenester fr? norske ikkje-finansielle f?retak gjekk ned med 3,3 prosent fr? 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. Tenesteimporten hadde eit fall p? 3,8 prosent i den same perioden.

 • Stor auke i sj?laksefisket i Nord-Tr?ndelag

  I den ordin?re sesongen i 2017 blei det fiska 295 tonn villaks og sj?aure i norske fjordar. Dette er 8 prosent meir enn ?ret f?r. St?rst auke hadde Nord-Tr?ndelag.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 110?000 arbeidslause i september. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng fr? juni.

 • Den svake folkeveksten held fram

  Fallande innvandring og noko f?rre f?dslar gav moderat folkevekst i 3. kvartal òg.

 • Auke i salet

  Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda p? 742 millionar liter, ein auke p? 28 millionar liter fr? same m?nad i 2016.

 • 657 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i ?r er det betalt inn 657 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er drygt 27 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.

  ?

 • Fiskarane leverte mest fisk i M?re og Romsdal

  Fiskarar leverte mindre fisk i 2016 enn ?ret f?r, men verdien av fangsten var st?rre. M?re og Romsdal tok imot mest fisk.

 • F?rre nye f?retak

  I 3. kvartal i ?r vart det registrert 14?781 nye f?retak. Samanlikna med 3. kvartal i fjor er dette ein nedgang p? 2,3 prosent. Nedgangen i absolutte tal var st?rst i Akershus.

 • Sykkel-VM sikra overnattingsauke i Hordaland

  Hotellovernattingar i Hordaland auka 13 prosent under sykkel-VM i september 2017. Utanlandske overnattingar stod for 34 prosent 1 av auken.

 • Stor nedgang i eksportpris for fersk laks

  I veke 44 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 49,05 kr/kg, ein nedgang p? 7,7 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Leverand?rindustrien slit framleis

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,7 prosent fr? 2. til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tal. Det var i s?r petroleumsretta leverand?rindustri som trakk ned den samla aktiviteten. Auke i n?ringsmiddelindustrien dempa nedgangen.

 • Nedgang i eksportpris for fersk laks

  I veke 43 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 53,17 kr/kg, ein nedgang p? 3,9 prosent samanlikna med veka f?r.

 • F?rehandsr?ystene lyfta valdeltakinga i sametingsvalet

  Halvparten av r?ystene i sametingsvalet i 2017 vart gjevne p? f?rehand. Valdeltakinga p? 70,3 prosent kom med dette opp p? niv?et fr? 2009.

 • Ovddalgihtii jienat loktejedje válgaoassálastima

  16?958 olbmo sáhttet jienastit Sámediggeválggas, ja 2017:s dohkkehuvvo 11?757 jiena ja bealli dain ledje ovddalgihtii jienat. Válgaoassálastin lei 70,3 proseantta ja gártái seammá dássái go oassálastin 2009:s.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,1 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 114?000 arbeidslause i august. Det utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng fr? mai.

 • Svak auke i eksportpris for fersk laks

  I veke 42 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,32 kr/kg, ein oppgang p? 1,5 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Reduksjonen i salet held fram

  Samla sal av petroleumsprodukt i august enda p? 715 millionar liter, en reduksjon p??40 millionar liter fr? september 2016.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 41 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 54,52 kr/kg, ein nedgang p? 3,7 prosent samanlikna med veka f?r.

 • 647 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i ?r er det betalt inn 647 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er nesten 22 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.?

  ?

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 40 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,61 kr/kg, ein nedgang p? 1,0 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Mest gjeld til Europa

  Gjelda som norske ikkje-finansielle f?retak hadde til utlandet, utgjorde 1?463 milliardar kroner i 2016. N?r to tredelar av gjelda var til f?retak i andre europeiske land.

 • Aldri f?r har det vore s? mange overnattingar i august

  I august 2017 var det 2,9 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette var 4 prosent fleire enn augustrekorden fr? 2016.

 • Moderat nedgang i industriproduksjonen i sommar

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,3 prosent i perioden juni-august 2017 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? juli til august, hadde industriproduksjonen derimot eit tydeleg fall p? 5,7 prosent.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 39 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 57,21 kr/kg, ein oppgang p? 3,5 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,2 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 116?000 arbeidslause i juli. Det utgjorde 4,2 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng fr? april.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 38 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,30 kr/kg, ein oppgang p? 2,7 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Nedgang i eksportprisen for laks

  I veke 37 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 53,85 kr/kg, ein nedgang p? 3,1 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i august enda p? 758 millionar liter, en reduksjon p? 19 millionar liter fr? august 2016.

 • Framleis flest aksjeselskap og einskildpersonf?retak

  N?r halvparten av alle dei 453?762 aktive f?retaka som verka i Noreg i 2015, var einskildpersonf?retak. Dei utgjorde 49 prosent, medan 44 prosent andelen var aksjeselskap.

 • Auke i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i ?r er det betalt inn 533 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er nesten 18 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.

  ?

 • Tettleiken aukar med tettstadstorleiken

  Jo st?rre tettstaden er, jo tettare bur folk i sentrumssonene. Like fullt er det fleire gonger s? mange tilsette som busette per kvadratkilometer i b?de by- og bygdesentera.

 • Framleis nedgang i tenestehandelen

  Eksporten av tenester fr? norske ikkje-finansielle f?retak gjekk ned med 3,6 prosent fr? 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Tenesteimporten hadde eit fall p? 1,7 prosent i den same perioden.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 36 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,56 kr/kg, ein oppgang p? 1,2 prosent samanlikna med veka f?r.

 • 3,1 millionar hotellovernattingar i juli

  I juli i ?r var det 3,1 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette var p? same niv? som juli i fjor.

 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1 prosent i perioden mai-juli 2017 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? juni til juli 2017, auka industriproduksjonen med 1,9 prosent.

 • Nedgang i eksportprisen for laks

  I veke 35 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 54,89 kr/kg, ein nedgang p? 3,4 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 34 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 56,80 kr/kg, ein oppgang p? 2,1 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 33 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 55,63 kr/kg, ein nedgang p? 6,6 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 118?000 arbeidslause i juni. Det utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng fr? mars.

 • Svak folkevekst

  Liten innvandring og f? barnef?dslar ga ein l?g folkevekst i 2. kvartal i ?r. Den moderate folkeveksten vi har sett dei to siste ?ra, held dermed fram.

 • Hotella set end? ein rekord

  I juni 2017 var det 2,5 millionar overnattingar ved norske hotell. Det er 2 prosent fleire enn juni-rekorden fr? 2016.

 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i juli enda p? 720 millionar liter, omtrent same volum som i juli 2016. Det vart selt 116 millionar liter bilbensin, ?omtrent som i fjor. Salet av autodiesel enda p? 257, ein auka p? nesten 9 millionar liter fr? juli 2016.?

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 32 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 59,53 kr/kg, ein nedgang p? 1,7 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Over 500 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i ?r er det betalt inn 508 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er om lag 11 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.

  ?

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 31 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 60,55 kr/kg, ein nedgang p? 2,5 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Nesten 15 000 nye f?retak

  I 2. kvartal 2017 vart det registrert 14?848 nye f?retak. Samanlikna med 2. kvartal 2016 er dette ein nedgang p? 0,9 prosent.

 • Liten auke i industriproduksjonen i 2. kvartal

  Norsk industriproduksjon hadde ein liten auke p? 0,7 prosent i 2. kvartal 2017 samanlikna med 1. kvartal, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? mai til juni 2017, fall derimot industriproduksjonen med 0,6 prosent.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 30 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 62,11 kr/kg, ein nedgang p? 4,6 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Kj?retybestanden

  Halvparten k?yrer framleis p? diesel

  Sj?lv om halvparten av bilane framleis g?r p? diesel, fremjar avgifter og teknologisk utvikling overgang til elektrisitet og bensin. Tilgangen og alderen til bilar i Noreg skil seg lite fr? det europeiske gjennomsnittet.

 • Godstransport

  Godset likt fordelt mellom b?t, bil og r?yrleidning

  Godstransport i Noreg fordeler seg jamt p? b?tar, bilar og r?yrleidningar m?lt i tonnkilometer. Samanlikna med andre europeiske land utf?rer bil og jarnbane mindre av total transport. Frakt med b?t er p? same niv? som i resten av Europa. R?yrleidningar tyder langt meir i Noreg enn i andre land.

 • F?rre til skifteretten

  I 2. kvartal 2017 blei det opna 1?124 konkursar, 17 prosent f?rre enn i den same perioden ?ret f?r. Hordaland og Akershus var fylka med den st?rste prosentvise nedgangen.

 • Arbeidsl?ysa p? 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 120?000 arbeidslause i mai, det same som i februar.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 29 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 65,12 kr/kg, ein oppgang p? 3,0 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Redusert sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt enda p? 778 millionar liter, som utgjer ein reduksjon p? 21 millionar liter fr? juni sist ?r. Det vart selt 105 millionar liter bilbensin, som er ein nedgang p? 5 millionar liter. Salet av autodiesel gjekk ned 6 millionar til 278 millionar liter.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 28 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 63,22 kr/kg. Dette er ein nedgang p? 3,8 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Auka skatteinnbetalingar i f?rste halv?r

  I f?rste halv?r 2017 blei det betalt inn 424 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er om lag 11 milliardar meir enn i den same perioden i fjor.

  ?

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 27 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 65,71 kr/kg, ein nedgang p? 5,3 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Flat utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon hadde ein svak auke p? 0,4 prosent i perioden mars-mai 2017 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? april til mai 2017, fall industriproduksjonen med 0,3 prosent.

 • 8 prosent fleire hotellovernattingar

  I mai 2017 var det 1,8 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 8 prosent fleire?enn i den same m?naden i 2016.

 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 26 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 69,36 kr/kg, ein oppgang p? 0,6 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Stabil mengd hushaldsavfall

  Mengda avfall fr? hushalda var p? bortimot 2,3 millionar tonn i 2016. Dei fire siste ?ra har mengda hushaldsavfall halde seg p? om lag same niv?.

 • Auke i nedlastingar

  Den digitale bruken av fag- og forskingsbiblioteka har auka kvart ?r sidan 2013. Det siste ?ret lasta brukarar ned 23 prosent meir fr? fulltekstdatabasar enn ?ret f?r.

 • H?ge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten

  Hyttekj?parane m?tte i gjennomsnitt betale 2,1 millionar kroner for ei hytte i strandsona i perioden 2013-2016, men dei m?tte ut med langt meir langs kyststripa fr? svenskegrensa til Agder. I Vestfold var til d?mes tilsvarande gjennomsnittspris 4,1 millionar kroner.

 • Stor vekst i utgifter til brann og ulukkesvern i kommunane

  Kommunane brukte 5,6 milliardar kroner p? brann- og ulukkesvern i 2016. Mesteparten av dette gjekk med til beredskap knytt til brannar og andre ulukker.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 25 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 68,96 kr/kg, ein oppgang p? 1,6 prosent samanlikna med veka f?r.

 • Langt fleire ?rsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta

  ?rsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka med vel 9 prosent fr? 2015 til 2016. Auken gjeld s?rleg for sjukepleiarar, fysioterapeutar og jordm?drer. Vel 3,5 milliardar kroner blei brukte p? desse tenestene i 2016.

 • Fleire brukarar, aukande bistandsbehov

  I l?pet av 2016 tok over 355?000 personar imot ein eller fleire kommunale omsorgstenester anten heime eller p? institusjon. Det er ein auke p? om lag 2 prosent fr? 2015 og 8 prosent fr? 2009. Bistandsbehovet er st?rst blant dei yngste og dei eldste, men har auka i alle aldersgrupper over tid.

 • L?gare driftsniv? utan barnehagedrift i Bergen

  P? nasjonalt niv? har b?de driftsutgiftene og driftsinntektene g?tt ned i dei kyrkjelege fellesr?da. Dette kjem i all hovudsak av at Bergen kyrkjelege fellesr?d fr? og med 2016 ikkje lenger driv barnehagar sj?lv.

 • Arbeidsl?ysa 4,6 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 126?000 arbeidslause i april. Dette utgjorde 4,6 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,3 prosentpoeng fr? januar.

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 67,87 kr/kg, ein nedgang p? 2,9 prosent jamf?rt med veka f?r.

 • Ein av fire 18-?ringar har aldri hatt hol i tennene

  I 2016 hadde om lag 24 prosent av landets 18-?ringar vakse opp utan bes?k av Karius og Baktus. Mykje har hendt med borns tannhelse sidan 1985 d? n?r sagt alle 18-?ringane hadde hatt eitt eller fleire hol i tennene.

 • Auka sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt enda p? 742 millionar liter, 22 millionar liter meir enn i mai sist ?r.

 • Nedgang i utanrikshandelen med tenester

  Eksporten av tenester fr? norske ikkje-finansielle f?retak gjekk fr? 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 ned 7,0 prosent og enda p? 50,5 milliardar kroner. Tenesteimporten utgjorde 55,6 milliardar etter eit fall p? 7,3 prosent. Det gav eit underskot p? tenestebalansen p? 5,1 milliardar kroner.

 • Skatteinnbetalingane p? niv? med 2015

  Hittil i ?r er det betalt inn 411 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke p? 3,5 prosent jamf?rt med dei fem fyrste m?nadene i 2016.

 • F?rre hotellovernattingar i p?skem?naden

  I april 2017 var det 1,5 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 6 prosent f?rre enn i den same m?naden i 2016.

 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 23 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 69,91 kr/kg, ein oppgang p? 5,9 prosent samanlikna med veka f?r.

 • F?rre gifta seg

  I alt var det 22?500 par som gifta seg i 2016. Det er om lag 1?000 f?rre vigslar enn det som var gjennomsnittet for dei 10 f?reg?ande ?ra.

 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,4 prosent fr? april til mai i ?r. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,9 prosent medan materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

 • Svak vekst i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp med 0,5 prosent i perioden februar-april 2017 samanlikna med trem?nadersperioden f?r, viser sesongjusterte tal. P? m?nadsbasis, fr? mars til april 2017, hadde industriproduksjonen ein oppgang p? 1,6 prosent.

 • Den l?ge folkeveksten held fram

  Folketalet i Noreg voks med 8?829 personar, eller 0,17 prosent i 1. kvartal. So l?g vekst har det ikkje vore i 1. kvartal sidan f?r 2006 da arbeidsinnvandringa begynte ? ta av etter EU si utviding mot ?st. 1

  ?

 • Fleire nye f?retak

  I 1. kvartal 2017 vart det registrert 17?559 nye f?retak. Samanlikna med 1. kvartal i 2016 er dette ein auke p? 5,9 prosent.

 • Auken i nyetableringar held fram

  Sidan 2010 har talet p? nyetableringar g?tt opp kvart ?r. I 2016 vart det etablert 60?500 nye f?retak. Det er 5 prosent fleire enn ?ret f?r og p? same niv? som dei to f?reg?ande ?ra.

 • F?rre ?rsverk i jordbruket

  I perioden 1. august 2015-31.juli 2016 blei det utf?rt 82 millionar timeverk i jord- og hagebruk. Dette utgjer 44?500 ?rsverk og er 7 prosent f?rre ?rsverk enn i 2013.

 • Flest norske dotterf?retak ligg i Europa

  Norske selskap kontrollerte 4?513 f?retak i 124 land i 2015. D?trene i utlandet hadde ei samla omsetning p? 1?280 milliardar kroner og over 280?000 sysselsette. Sidan 2014 har total omsetning auka med 4,9 prosent. 70 prosent av dotterselskapa held til i Europa.

 • Investeringar i jordbruket i 2014

  Dei endelege tala fr? Landbruksunders?kinga 2015 viser sm? endringar i h?ve til dei f?rebelse tala som blei publisert i fjor. Om lag 13 prosent av jordbruksbedriftene investerte i driftsbygningar i 2014, ein nedgang p? 2 prosentpoeng fr? 2011. Rekna om til prisniv?et i 2014 var investert bel?p per bruk 600?000 kroner i 2014 mot 580?000 kroner i 2011.

 • Gode potetavlingar i fjor

  F?rebelse tal viser at potetavlinga i 2016 n?dde opp i 363?200 tonn – 19 prosent meir enn ?ret f?r. Gjennomsnittsavlinga per dekar var 3?000 kilo i 2016 mot 2?600 kilo ?ret f?r.

 • Mindre laksefiske i elvane

  I alt blei det fiska 180?300 laks, sj?aure og sj?r?ye i dei norske elvane i 2016. Det er 17?200, eller 9 prosent, f?rre fisk enn ?ret f?r. Av desse fiskane blei 79 prosent avliva og 21 prosent sleppte levande ut igjen.

 • Auke i kornarealet

  F?rebelse tal for 2016 viser at arealet av korn og oljevekstar auka med 24?400 dekar eller 0,9 prosent 1?fr? 2015 til 2016, til 2,89 millionar i 2016.

 • Rekordh?g fangstverdi for fiskaren

  Norske b?tar leverte fisk, reker, skaldyr og skjel til ein f?rstehandsverdi p? rekordh?ge 18,2 milliardar kroner i 2016. Denne auka p? 8 prosent fr? ?ret f?r fant stad sj?lv om fangstmengda var den l?gaste p? 25 ?r.

 • Rekordmange elevar i private skolar

  Om lag 630?000 elevar starta i grunnskolen hausten 2016, ein auke p? 5?000 fr? f?rre skole?r. Talet p? elevar p? privatskole, 23?000, har aldri vore h?gare. Det er i Oslo, Vestfold og Aust-Agder at flest elevar vel private skolar.

 • Auka laksefangst i sj?en

  I den ordin?re sesongen i 2016 blei det fiska 273 tonn villaks og sj?aure i norske fjordar. Dette er 15 prosent meir enn ?ret f?r. Mest laks blei fiska i Finnmark.

 • Rekordh?g fangstverdi

  Norske b?tar leverte 2,3 millionar tonn fisk, reker, skaldyr og skjel i 2015. Dette er snautt 1 prosent meir enn ?ret f?r. F?rstehandsverdien auka med 17 prosent til rekordh?ge 16,9 milliardar kroner.

 • Fire av ti f?retak har berre mannlege tilsette

  45 prosent av alle f?retaka hadde b?de mannlege og kvinnelege tilsette per 1. januar 2015. I 38 prosent av f?retaka var det berre menn i arbeidsstokken, medan det arbeidde berre kvinner i 17 prosent av f?retaka.

 • Einskildpersonf?retak og aksjeselskap i fleirtal

  Aksjeselskap og einskildpersonf?retak var dei selskapsformene som dominerte ogs? i 2014 og toppar kvar sine lister i f?retaksstatistikken.

 • F?rre deltek i sametingsvalet

  Valdeltakinga ved Sametingsvalet i ?r var p? 66,9 prosent, som er ein av dei l?gaste deltakingane sidan det fyrste sametingsvalet i 1989. Det er framleis auke i f?rehandsr?ystinga, heile 43 prosent av dei godkjente r?ystene vart avgjevne p? f?rehand.

 • To av tre gardsbruk leiger jord

  Leige av jord blir stadig meir utbreidd i jordbruket. 65 prosent av jordbruksbedriftene leigde heile eller delar av jordbruksarealet i 2010. Av jordbruksarealet i drift var totalt 4,2 millionar dekar, eller 42 prosent, leigejord.