Statistikkomr?de

Nasjonalregnskap og konjunkturer: Konjunkturer

Alt innhold for delomr?det konjunkturer

Vis innholdstyper

S?keresultat

 • Den moderate oppgangen fortsetter

  Konjunkturomslaget ble drevet frem av meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone, lav l?nnsvekst og kraftig vekst i boligbyggingen. Framover ventes boligbyggingen ? dempe oppgangen. Rentene forblir lave lenge.

  Artikkel
 • Konjunkturbunnen er n?dd, oppgangen blir i krabbegir

  Meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone og kraftig vekst i boligbyggingen har bidratt til konjunkturomslaget. Lave renter og h?y vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget mens sterkere krone og lavere boligbygging demper veksten.

  Artikkel
 • I starten av en moderat konjunkturoppgang?

  Oppsvinget i fastlands?konomien i 1. kvartal i ?r markerer trolig slutten p? konjunkturnedgangen i kj?lvannet av oljeprisfallet i 2014. Litt h?yere inntektsvekst vil bidra til ?kt konsumvekst.

  Artikkel
 • Mot litt lysere tider

  Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten ?ker og privat ettersp?rsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk ?konomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reall?nna stiger litt i ?r og i de neste ?rene, etter stort fall i fjor.

  Artikkel
 • To ?rs oljenedtur kan n?rme seg slutten

  Redusert fall i oljeinvesteringene og noe h?yere vekst i eksporten, n?ringsinvesteringene p? fastlandet og konsumet ventes ? gi ?kende ?konomisk vekst og litt lavere arbeidsledighet. Samtidig beregnes veksten i boligprisene ? avta merkbart.

  Artikkel
 • Konjunkturomslaget etter oljenedturen n?rmer seg

  Stillstand i andre halv?r i fjor er avl?st av svakt ?kende vekst i fastlands?konomien i ?r. Redusert fall i oljeinvesteringene samt ?kt boligbygging og eksport kan gi konjunkturoppgang fra tidlig neste ?r, uten ytterligere nedgang i renta.

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten litt ned i 2017

  Ett ?r med moderat konjunkturnedgang ble sommeren 2015 avl?st av en kraftigere nedgang. Mindre fall i oljeinvesteringene, lave renter, ekspansiv finanspolitikk og ?kt vekst internasjonalt ventes gradvis ? ?ke veksten i norsk ?konomi framover.

  Artikkel
 • Forsiktig konjunkturoppgang f?rst i 2017

  Oljeinvesteringene har falt kraftig gjennom mer enn to ?r. Nedgangen vil n? dempes. ?kt offentlig pengebruk, tidsforsinkede virkninger av kronesvekkelsen, lavere renter og etter hvert bedring i internasjonale konjunkturer peker mot en noe h?yere v...

  Artikkel
 • Moderat konjunkturoppgang fra andre halv?r 2016

  Fall i ettersp?rselen fra petroleumsn?ringen og lav internasjonal vekst har bidratt til at norsk ?konomi har v?rt i konjunkturnedgang siden sommeren 2014. Kraftig ?kning i offentlig ettersp?rsel og omslag til investeringsvekst i fastlandsn?ringene...

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten mot en topp i 2016

  Norsk ?konomi har n? i ett ?r v?rt i en oljedrevet konjunkturnedgang som ventes ? bli avl?st av en beskjeden oppgang i andre halv?r 2016. Arbeidsledigheten ventes ? n? toppen i 2016 med 4,6 prosent som ?rsgjennomsnitt.

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten n?r en topp p? 4,3 prosent i 2016

  Fall i oljeinvesteringene ventes ? bidra til at BNP Fastlands-Norge ?ker med bare 1,2 prosent i 2015. Et moderat produksjonsoppsving ventes ? sette inn tidlig neste ?r, men uten at det hindrer arbeidsledigheten i ? ?ke ogs? neste ?r.

  Artikkel
 • Forsterket konjunkturnedgang, men ingen krise

  Fall i oljeinvesteringene bidrar til at BNP Fastlands-Norge ventes ? ?ke med bare 1,1 prosent i 2015, mot 2,3 prosent de to foreg?ende ?rene. Arbeidsledigheten vil i s? fall ?ke gradvis og ansl?s til 4,1 prosent i 2016. Det vil bidra til ? dempe l...

  Artikkel
 • Markert, men kortvarig konjunkturnedgang

  Artikkel
 • Konjunkturoppgangen lar vente p? seg

  Redusert ettersp?rsel fra petroleumsn?ringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk ?konomi en tid framover. Litt h?yere vekst i ettersp?rselen fra Fastlands-Norge er ikke tilstrekkelig til ? hindre at BNP Fastlands-Norge ...

  Artikkel
 • Norsk ?konomi i moderat fart

  Norsk ?konomi har n? v?rt inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet ?r, og den relativt beskjedne BNP-veksten ventes ? fortsette til langt ut i 2015. Arbeidsledigheten har v?rt ganske stabil hittil i ?r, men vi regner med at den ?ker noe i t...

  Artikkel