115126
115126
forskning
2013-05-24T15:36:00.000Z
no

Forskningsfelt

Inntektsfordeling

Form?let med fordelingsanalyser er ? f? en forst?else av hvordan ?konomisk utvikling og politikk virker p? fordelingen av inntekt og formue over tid. Forskningen fors?ker ? forklare utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen med spesielt fokus p? ?konomisk fattigdom.

Prosjekter

  • GeoHealth - Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

    Det er store regionale forskjeller i helse og bruk av helsetjenester i Norge. Kunnskap om ?rsaker og konsekvenser er imidlertid mangelfull. ? forst? mekanismene bak de regionale forskjellene er avgj?rende for ? etablere effektiv politikk for ? m?te de skiftende behovene til en aldrende, flerkulturell og relativt desentralisert befolkning. Vi vil gj?re en registerstudie av hele befolkningen for ? framskaffe ny kunnskap om helse. Spesifikt vil vi frambringe kunnskap om effekter av reiseavstander p? regionale variasjoner i helseindikatorer, utnyttelse av helsevesenet (prim?r/spesialist) og fordeling av helsepersonell. Siden reiseavstanden og f?lgene av denne kan p?virkes av politikken, ved f.eks. den geografiske plasseringen av helsetjenester, vil analysene v?re direkte relevant for politikkutformingen. Prosjektet omfatter tre dels overlappende helsetemaer: 1) Geografi og ettersp?rsel etter helsetjenester; 2) Geografi og levering av helsetjenester; 3) Geografi og helsekostnader.

Kontakt