Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

Forskningsomr?de

Offentlig ?konomi

Forskningen omfatter virkninger av endringer i skattesystemet, demografi, offentlige overf?ringer og omfanget av offentlig tjenesteproduksjon. Betydningen for offentlige inntekter og utgifter, arbeidstilbud, makro?konomi og inntektsfordeling st?r i sentrum for de fleste av analysene. ?rsakssammenhenger kartlegges ved hjelp av statistiske metoder anvendt p? mikrodata, og virkningsanalysene gj?r bruk av mikro?konomiske og makro?konomiske beregningsmodeller.

Forskningsfelt

 • Arbeidsmarked

  Forskningsfeltet Arbeidsmarked omfatter studier av en rekke problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedet, bedriftsadferd og offentlig politikk innenfor skatte-, st?nads- og utdanningssystemet. Analysene fokuserer blant annet p? betydningen av skattesystem, teknologi og institusjonelle forhold for tilpasningene til ulike akt?rer (arbeidstakere, bedrifter og bedriftseiere).

  G? til forskningsfeltet arbeidsmarked

 • Inntektsfordeling

  Form?let med fordelingsanalyser er ? f? en forst?else av hvordan ?konomisk utvikling og politikk virker p? fordelingen av inntekt og formue over tid. Forskningen fors?ker ? forklare utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen med spesielt fokus p? ?konomisk fattigdom.

  G? til forskningsfeltet inntektsfordeling

 • Kommunal ?konomi

  Feltet analyserer kommunenes atferd. Sentralt st?r pengebruk og prioriteringer mellom ulike tjenesteytende sektorer og m?lgrupper. P? individniv? blir fordelingen av kommunale tjenester sett i sammenheng med fordelingen av inntekter og fattigdom. P? nasjonalt niv? fokuseres det p? utviklingen av den kommunale tjenesteytingen over tid, og konsekvenser for framtidig finansiering av kommunesektoren.

  G? til forskningsfeltet kommunal ?konomi

 • Offentlige finanser p? lang sikt

  Forskningen innen dette feltet analyserer virkninger p? makro?konomi og offentlige inntekter og utgifter av endringer i demografi, skattesystemet, pensjonssystemet og andre deler av det offentlige velferdssystemet. Virkningsanalysene gj?r utstrakt bruk av empiriske beregningsmodeller.

  G? til forskningsfeltet offentlige finanser p? lang sikt

 • Pensjoner

  Forskningen innen feltet analyserer effektene fra demografisk utvikling og utforming av pensjonssystemet p? individuelle pensjonsytelser, inntektsfordeling og pensjonsutgifter. Atferdseffekter tas ogs? hensyn til. Analysene blir dels gjennomf?rt med en mikrosimuleringsmodell med utgangspunkt i data for individuelle livsl?p. Resultatene bygges ogs? inn i helhetlige analyser av norsk ?konomi og offentlige finanser.

  G? til forskningsfeltet pensjoner

 • Skatt

  Forskning analyserer ulike former for beskatning, som direkte skatt p? personer og bedrifter og indirekte skatt p? varer og tjenester. Informasjon fra mikrodata benyttes til ? identifisere sammenhenger, mikrosimulerings- og generelle likevektsmodeller brukes til ? vise effekter av endringer. Analysene avdekker velferdsmessige f?lger av beskatning: skattenes fordelingsmessige betydning og effektivitetstap.

  G? til forskningsfeltet skatt

 • Utdannings?konomi

  Forskningsfeltet analyserer betydningen av ?konomiske og sosiale faktorer bak og konsekvenser for utdanning og utdanningsresultater. Eksempler p? temaer innenfor feltet er effekter av ressursbruk i skolen p? elevresultater, intergenerasjonelle effekter av utdanning, sammenhengen mellom utdanning og ?konomisk vekst og effekten av utdanning p? l?nn.

  G? til forskningsfeltet utdannings?konomi

Nyhetssaker om offentlig ?konomi