122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra 北京比赛pk10开奖结果

Her presenteres utvalgte analyser fra 北京比赛pk10开奖结果.

 • M?dre tjener mer enn f?r – men fortsatt minst

  Levek?r og sosial deltaking

  Publisert:

  Hvordan p?virkes par sin inntekt av at de f?r barn? M?dres inntekt reduseres mest, men ny forskning viser at inntektsulikheten mellom m?dre og fedre har blitt redusert over ?renes l?p.

 • Hvordan vil globale utfordringer p?virke norsk klimapolitikk

  Klimapolitikk og ?konomi

  Publisert:

  Hvordan vil fremtidens globale utvikling p?virke utformingen og utfallet av norsk klimapolitikk fremover?

 • Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

  Levek?r og sosial deltaking

  Publisert:

  Ny forskning fra 北京比赛pk10开奖结果 viser at barn i barnehager med stor andel mannlig ansatte gj?r det bedre p? spr?k- og regnetester i sm?skolen.

 • Flere l?rere ga ikke bedre karakterer

  Utdannings?konomi

  Publisert:

  L?rere og skoleledere mener ekstra l?rerstillinger gj?r en forskjell. Likevel har ikke de ekstra stillingene bidratt til bedre karakterer, viser evaluering av satsingen p? 600 nye l?rerstillinger i ungdomsskolen for perioden 2013-2016.

 • Kriminalitet blant innvandrere g?r ned med ?kt botid

  Levek?r og sosial deltaking

  Publisert:

  De fem f?rste ?rene etter innvilget opphold ?ker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, f?r dette stabiliseres og deretter synker etter ti ?r. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter innvandringsgrunn og landbakgrunn.

 • Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen lavere enn f?r

  Levek?r og sosial deltaking

  Publisert:

  Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en h?yere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den ?vrige befolkningen. Denne rapporten finner at overhyppigheten i kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn best?r, men har g?tt ned siden forrige rapport ble laget.

 • Stor spredning i produktiviteten blant virksomheter

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Hvor produktive er egentlig virksomheter? N?r dette m?les, finner man stor spredning: Standardavviket i arbeidsproduktiviteten, m?lt ved bruttoproduksjonsverdien per timeverk, er typisk i st?rrelsesordenen 30 til 100 prosent.

 • Framtidens eldre i bygd og by

  Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet

  Publisert:

  Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 ?r fram i tid? Har de god eller d?rlig helse, hvor bor de, hva slags utdanning har de? Dette og flere omr?der er beskrevet i en ny forskningsrapport.

 • Betydningen for demografi og makro?konomi av innvandring mot 2100

  Konjunkturanalyser og prognoser

  Publisert:

  Analysen har inng?tt i et oppdrag for Finansdepartementet og Utvalget om langsiktige konsekvenser av h?y innvandring (NOU 2017:2). Den bruker en oppdatert versjon av den makro?konomiske modellen DEMEC til ? simulere og sammenligne to typer scenarier for norsk ?konomi til 2100.

 • St?rre sannsynlighet for ? bytte jobb hvis du bor i by

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  H?yt utdannede og unge arbeidstakere i byer har st?rre sannsynlighet for ? bytte yrke og bransje.

Kontakt