115367
115367
forskning
2013-05-27T09:16:00.000Z
no

Forskningsfelt

Skatt

Forskning analyserer ulike former for beskatning, som direkte skatt p? personer og bedrifter og indirekte skatt p? varer og tjenester. Informasjon fra mikrodata benyttes til ? identifisere sammenhenger, mikrosimulerings- og generelle likevektsmodeller brukes til ? vise effekter av endringer. Analysene avdekker velferdsmessige f?lger av beskatning: skattenes fordelingsmessige betydning og effektivitetstap.

Prosjekter

 • After the evaluation of the 2006 tax reform – missing pieces, unresolved issues and reassessments

  Etter arbeidet med evalueringen av skattereformen i 2006, gjensto noen ubesvarte sp?rsm?l. Dette prosjektet fors?ker ? f?lge opp evalueringen ved ? se n?rmere p? sp?rsm?let om skattesystemet som automatisk stabilisator ble svekket etter 2006-reformen, og p? effekten av skattleggingen av formue.

 • En modell for uregistrert handel – KONSUM-G

  Modellen KONSUM-G beskriver effekter p? skatteinntektene av ? gj?re endringer i avgiftene p? grensehandelsutsatte varer, som alkohol og tobakk. Siden modellen inkluderer alternative m?ter ? f? tilgang til disse varene p? som grensehandel, tax-free handel og smugling, gir modellen en mer realistisk beskrivelse av effekter ved endringer i beskatningen av disse varene enn om en fokuserer p? hjemmemarkedet alene. Den kan for eksempel benyttes til ? studere provenyvirkningene av en endring i alkoholavgiftene, hvor det tas hensyn til at en ogs? kan f? tilgang til alkohol gjennom ? handle i andre land (som Sverige), via tax-free handel og gjennom smugling.

 • Evaluering av skattereformen 2006

  I dette prosjektet er siktem?let ? evaluere fordelingseffekter av 2006-reformen. Vi gj?r dette gjennom ? reise sp?rsm?let ”har skatteendringene ved reformen i 2006 medf?rt at skattesystemet er omfordelende etter reformen?”.

 • Skatteberegningsmodellen LOTTE

  Skatteberegningsmodellen LOTTE best?r av modellen LOTTE-Skatt for beregning av direkte skatter, LOTTE-Konsum for beregning av fordelingsvirkninger av endringer i indirekte skatter og LOTTE-Arbeid som tar hensyn til at arbeidstilbudet ogs? endres ved endringer i skattereglene.

Publisert forskning

Kontakt