Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

115126
115126
forskning
2013-05-24T15:36:00.000Z
no

Forskningsfelt

Inntektsfordeling

Form?let med fordelingsanalyser er ? f? en forst?else av hvordan ?konomisk utvikling og politikk virker p? fordelingen av inntekt og formue over tid. Forskningen fors?ker ? forklare utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen med spesielt fokus p? ?konomisk fattigdom.

Prosjekter

  • Evaluating the Design and Performance of the Welfare State

    Form?let med dette forskningsprosjektet er ? unders?ke funksjonsm?ten og fordelingen av velferdstjenestene i tillegg til effektene p? inntektsfordeling, levek?rsfattigdom, sosial mobilitet, arbeidsliv og familieliv.

  • GeoHealth - Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

    Det er store regionale forskjeller i helse og bruk av helsetjenester i Norge. Kunnskap om ?rsaker og konsekvenser er imidlertid mangelfull. ? forst? mekanismene bak de regionale forskjellene er avgj?rende for ? etablere effektiv politikk for ? m?te de skiftende behovene til en aldrende, flerkulturell og relativt desentralisert befolkning. Vi vil gj?re en registerstudie av hele befolkningen for ? framskaffe ny kunnskap om helse. Spesifikt vil vi frambringe kunnskap om effekter av reiseavstander p? regionale variasjoner i helseindikatorer, utnyttelse av helsevesenet (prim?r/spesialist) og fordeling av helsepersonell. Siden reiseavstanden og f?lgene av denne kan p?virkes av politikken, ved f.eks. den geografiske plasseringen av helsetjenester, vil analysene v?re direkte relevant for politikkutformingen. Prosjektet omfatter tre dels overlappende helsetemaer: 1) Geografi og ettersp?rsel etter helsetjenester; 2) Geografi og levering av helsetjenester; 3) Geografi og helsekostnader.

  • People and their incomes in Norway, 1859-2013

  • Skatteberegningsmodellen LOTTE

    Skatteberegningsmodellen LOTTE best?r av modellen LOTTE-Skatt for beregning av direkte skatter, LOTTE-Konsum for beregning av fordelingsvirkninger av endringer i indirekte skatter og LOTTE-Arbeid som tar hensyn til at arbeidstilbudet ogs? endres ved endringer i skattereglene.

Publisert forskning

Kontakt