115118
115118
forskning
2013-05-24T15:25:00.000Z
no

Forskningsfelt

Makro?konomiske analyser

De makro?konomiske analysene omfatter konjunkturanalyser, langsiktige framskrivninger av den makro?konomiske utviklingen, analyser av alternative utviklingstrekk, virkninger av finans- og pengepolitiske virkemidler og av kontrafaktiske forl?p for ?konomien. De makro?konomiske modellene er sentrale i de makro?konomiske analysene.

Prosjekter

  • Modellering og framskrivning av tilbud og ettersp?rsel etter arbeidskraft etter utdanning

    M?lsetningen i dette prosjektet er ? framskrive tilbudet og ettersp?rselen etter ulike typer utdanningsretninger og -niv?er. Dette gj?res ved ? kombinere den makro?konometriske modellen MODAG med arbeidstilbudsmodellen MOSART.

  • Utsiktene for aktiviteten p? sokkelen og virkningene p? norsk ?konomi

    PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske ?konomien p? lang og mellomlang sikt. F?rste fase av prosjektet studerer betydningsfulle enkeltfaktorer, slik som verdensmarkedspriser p? petroleum, riggrater og l?nnsutviklingen i den norske petroleumssektoren. I den andre fasen av prosjektet studerer vi petroleumssektorens rolle for norsk ?konomi som helhet ved hjelp av makro?konomiske modeller for Norge. Problemstillingene omhandler f?rst og fremst i hvor stor grad norsk ?konomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den ?konomiske utviklingen p? lang og mellomlang sikt p?virkes av en nedfasing av virksomheten p? sokkelen.

Publisert forskning

Kontakt