115116
115116
forskning
2013-05-24T15:21:00.000Z
no

Forskningsfelt

Konjunkturanalyser og prognoser

Gjennom bruk av makro?konometriske modeller og ved hjelp av andre metoder, fremskaffes innsikt i utviklingen og drivkreftene i norsk ?konomi i et kort- og mellomlangsiktig perspektiv. En konjunkturrapport med ?konomiske prognoser 3-4 ?r fram i tid utarbeides fire ganger ?rlig og publiseres i ?konomiske analyser. Analyser av den historiske utviklingen i konjunkturene utf?res med ujevne mellomrom.

Prosjekter

  • Konjunkturtendensene

    Det publiseres fire konjunkturrapporter hvert ?r. Konjunkturene beskrives gjerne ved niv?et og endringene i st?rrelser som BNP Fastlands-Norge, husholdningenes konsum, investeringene i n?ringslivet, arbeidsledighet, konsumprisindeksen og gjennomsnittsl?nningene.

  • MODAG og KVARTS

    MODAG og KVARTS er makro?konometriske modeller for norsk ?konomi og benyttes til framskrivninger og politikkanalyser p? kort og mellomlang sikt. B?de MODAG og KVARTS er utviklet i Statistisk sentralbyr? og er et resultat av mange ?rs forskningsinnsats. Utviklingen av modellene er et l?pende forskningsprosjekt og finansieres i hovedsak av Statistisk sentralbyr?, Finansdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Publisert forskning

Kontakt