115101
115101
forskning
2013-05-24T15:15:00.000Z
no

Forskningsfelt

Olje- og gassmarkeder

Forskningen innen feltet har som m?l ? ?ke kunnskapen om hvordan olje- og gassmarkedene p?virkes av sentrale akt?rer i markedene og av endrede rammebetingelser. Viktige faktorer som studeres er ut?velse av markedsmakt, dynamisk optimering av ikke-fornybare ressurser og effekter av klimapolitikk. B?de teoretiske analyser og store simuleringsmodeller benyttes p? dette forskningsfeltet.

Prosjekter

  • Utsiktene for aktiviteten p? sokkelen og virkningene p? norsk ?konomi

    PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske ?konomien p? lang og mellomlang sikt. F?rste fase av prosjektet studerer betydningsfulle enkeltfaktorer, slik som verdensmarkedspriser p? petroleum, riggrater og l?nnsutviklingen i den norske petroleumssektoren. I den andre fasen av prosjektet studerer vi petroleumssektorens rolle for norsk ?konomi som helhet ved hjelp av makro?konomiske modeller for Norge. Problemstillingene omhandler f?rst og fremst i hvor stor grad norsk ?konomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den ?konomiske utviklingen p? lang og mellomlang sikt p?virkes av en nedfasing av virksomheten p? sokkelen.

Kontakt