115098
115098
forskning
2013-05-24T15:13:00.000Z
no

Forskningsfelt

Klimapolitikk og ?konomi

Forskingen omfatter analyser av dagens klimapolitikk og alternative utforminger av internasjonale avtaler og nasjonal politikk. Virkemidlene som analyseres omfatter avgifter, kvotehandel, gr?nne og hvite sertifikater, investeringer gjennom den gr?nne utviklingsmekanismen CDM, tiltak rettet inn mot utvikling av ny teknologi og strategier for ? ?ke oppslutningen om internasjonale klimaavtaler.

Prosjekter

 • Alternativer til Kyoto - The nature, design and feasibility of robust climate treaties

  Prosjektet g?r ut p? ? studere design av fremtidige alternative klimaavtaler, og analysere hvordan disse b?r utformes for ? f? til en vedvarende bred deltagelse og betydelige utslippsreduksjoner.

 • Kvotehandel i Europa. Betydningen av kvotetildeling

  M?let med prosjektet er ? studere kvotemarkedet for CO2-utslipp i Norge og EU, med hovedfokus p? tildeling av kvoter.

 • Multiple virkemidler

  Standard ?konomisk teori gir klare anbefalinger med hensyn til hvilke virkemidler man skal bruke for ? korrigere for markedssvikt overfor energimarkeder og milj?problemer. Samtidig er det mange andre hensyn som spiller inn i praktisk politikk, for eksempel n?ringshensyn, distriktshensyn, fordelingshensyn og hensyn til offentlige finanser. Kryssende hensyn og uoversiktlige virkninger bidrar til ? svekke instrumentene.

 • SMART PATHS - Smarte veivalg og kostbare omveier til et b?rekraftig lavutslippssamfunn

  Hovedform?let med prosjektet SMART PATHS er ? skille smarte veivalg fra kostbare omveier til et lavutslippssamfunn i Norge. Smarte klimastrategier vil unng? ? l?se samfunnet inn i teknologiske og atferdsmessige l?sninger basert p? fossile brensler. De vil ogs? v?re robuste for endringer som skjer utenfor myndighetenes kontroll og ha gode overv?kingsrutiner som setter samfunnet i stand til ? endre kurs om n?dvendig. Prosjektet vil utarbeide teknologiske, holdningsmessige, atferdsmessige og politiske omstillingsindikatorer for et slikt form?l.

Publisert forskning

Kontakt