Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

115096
115096
forskning
2013-05-24T15:04:00.000Z
no

Forskningsfelt

Energi- og milj?politikk

Forskningen omfatter milj? og b?rekraftig utvikling, effektiv utforming av klima- og energipolitikken og markeder for elektrisitet, olje og gass. M?let er ? bidra til ny kunnskap om styring av energi- og milj?ressursene. Studiene av b?rekraftig utvikling omhandler forbedring av indikatorer. Den klimapolitiske forskningen dekker blant annet samspillet mellom politikk og teknologiutvikling og utforming av klima avtaler og kvotemarkeder. Energimarkedsforskningen studerer ettersp?rselutviklingen etter elektrisitet, olje og gass. Store deler av denne virksomheten er knyttet til forskningssenteret CREE.?

Se:? //www.jsuj.com.cn/587/

Prosjekter

 • Alternativer til Kyoto - The nature, design and feasibility of robust climate treaties

  Prosjektet g?r ut p? ? studere design av fremtidige alternative klimaavtaler, og analysere hvordan disse b?r utformes for ? f? til en vedvarende bred deltagelse og betydelige utslippsreduksjoner.

 • ELECTRANS - Elektrifisering av transporten: Utfordringer, mekanismer og l?sninger

  Elektrifisering av bilparken gj?r at elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet. Det krever nye virkemidler og forbedret koordinering og samarbeid mellom ulike beslutningstakere og institusjoner. Vi vurderer ulike virkemidler, og unders?ker ved hjelp av numeriske modeller hvordan en elektrifisering av den norske bilparken kan p?virke transportsystemet og elektrisitetsmarkedet.

 • Energisparepotensialet i norske husholdninger

 • Gjenvinning og naturressurser

  Gjenvinning p?virker b?de uttak av nye ressurser og behovet for energi og bearbeiding ved fremstilling nye produkter. For ? kunne vurdere om gjenvinning er et kostnadseffektivt tiltak m? man f?rst klargj?re hvilken type markedssvikt som ligger til grunn for ?kt gjenvinning som politisk styrt virkemiddel. Disse m?lene er generelt vagt uttrykt i offentlige dokumenter.

 • Husholdningenes respons p? multiple milj?- og energipolitiske tiltak

  Prosjektet analyserer husholdningenes tilpasning til konkrete energi- og milj?politiske tiltak. Vi ?nsker spesielt ? fokusere p? hvordan bruk av multippel virkemidler p?virker husholdningenes atferd, og om det finnes direkte konflikter mellom ulike milj?- og energipolitiske m?lsetninger.

 • Multiple virkemidler

  Standard ?konomisk teori gir klare anbefalinger med hensyn til hvilke virkemidler man skal bruke for ? korrigere for markedssvikt overfor energimarkeder og milj?problemer. Samtidig er det mange andre hensyn som spiller inn i praktisk politikk, for eksempel n?ringshensyn, distriktshensyn, fordelingshensyn og hensyn til offentlige finanser. Kryssende hensyn og uoversiktlige virkninger bidrar til ? svekke instrumentene.

 • Olje- og gassmarkedene mot 2050

  M?let med prosjektet er ? studere utviklingen i olje- og gassmarkedene, inkludert hvordan endrede rammebetingelser p?virker disse markedene.

 • Utsiktene for aktiviteten p? sokkelen og virkningene p? norsk ?konomi

  PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske ?konomien p? lang og mellomlang sikt. F?rste fase av prosjektet studerer betydningsfulle enkeltfaktorer, slik som verdensmarkedspriser p? petroleum, riggrater og l?nnsutviklingen i den norske petroleumssektoren. I den andre fasen av prosjektet studerer vi petroleumssektorens rolle for norsk ?konomi som helhet ved hjelp av makro?konomiske modeller for Norge. Problemstillingene omhandler f?rst og fremst i hvor stor grad norsk ?konomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den ?konomiske utviklingen p? lang og mellomlang sikt p?virkes av en nedfasing av virksomheten p? sokkelen.

Publisert forskning

Kontakt