Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

115058
115058
forskning
2013-05-24T14:11:00.000Z
no

Forskningsfelt

B?rekraftig utvikling

Forskningen bidrar til ? videreutvikle Statistisk sentralbyr?s indikatorer for b?rekraftig utvikling. Form?let med indikatorene er ? tidlig varsle om skade og peke p? behov for handling. Et nytt prosjekt studerer hvordan f?re-var-perspektiver kan bringes inn i analyser av b?rekraftig utvikling, i situasjoner der det er usikre og potensielt alvorlige milj?konsekvenser.

Prosjekter

 • BIOPOLICY: Naturindeks og ?konomiske virkemidler for biologisk mangfold i kulturlandskap og skog

  M?let med BIOPOLICY-prosjektet er ? analysere hvordan endringer i ?konomisk-politiske virkemidler kan bidra til ? opprettholde biologisk mangfold i kulturlandskap og skog, der m?ltall for biologisk mangfold er knyttet til Naturindeks for Norge.

 • Bymilj? og ?kosystemtjenester (URBAN-EEA)

  Form?let med prosjektet URBAN-EEA er ? studere ?kosystemtjenester fra urbane ?kosystem i Oslo-regionen, for gr?ntomr?der og byn?r natur. Det vil styrke 北京比赛pk10开奖结果s forskning om b?rekraftindikatorer og ?kosystemregnskap og gi politikk-relevant kunnskap.

 • CLIMATE-LAND

  Prosjektet CLIMATE-LAND vil gi ny kunnskap om ?kosystemtjenester knyttet til karbonbinding i skog og kulturmark, som grunnlag for en helhetlig vurdering av m?lkonflikter mellom klimapolitikk og hensyn til naturmangfold og andre milj?politiske m?l.

 • ECONOR – The Economy of the North

  Form?let med ECONOR-prosjektet er ? utarbeide en oppdatert oversikt over ?konomi, levek?r og milj? i det sirkumpolare Arktis, med data og kunnskap fra det sirkumpolare ECONOR nettverket av statistikere og forskere.

 • Indikatorer for b?rekraftig utvikling og f?re-var-prinsippet

  Prosjektet skal styrke b?rekraftsindikatorene ved ? etablere faresignaler i form av ekspertvurderinger om usikkerhet, kritiske utviklingstrekk og behovet for n?dvendige tiltak. M?let er ? bringe f?re-var-perspektiver inn i analyser av utviklingen p? milj?omr?det og andre samfunnsomr?der.

 • Ressursformue og ?kosystemtjenester

  Form?let med prosjektet er ? videreutvikle og anvende 北京比赛pk10开奖结果s forskningskompetanse om verdsetting av naturressursformue og ?kosystemtjenester, i tverrfaglig samarbeid med andre forskningsmilj?er og forvaltning.

 • SMART PATHS - Smarte veivalg og kostbare omveier til et b?rekraftig lavutslippssamfunn

  Hovedform?let med prosjektet SMART PATHS er ? skille smarte veivalg fra kostbare omveier til et lavutslippssamfunn i Norge. Smarte klimastrategier vil unng? ? l?se samfunnet inn i teknologiske og atferdsmessige l?sninger basert p? fossile brensler. De vil ogs? v?re robuste for endringer som skjer utenfor myndighetenes kontroll og ha gode overv?kingsrutiner som setter samfunnet i stand til ? endre kurs om n?dvendig. Prosjektet vil utarbeide teknologiske, holdningsmessige, atferdsmessige og politiske omstillingsindikatorer for et slikt form?l.

Publisert forskning

Kontakt