Forskningsomr?de

Energi- og milj??konomi

Forskningen omfatter energi-, klima-, ressurs- og milj??konomi, og skal bidra til ny kunnskap om effekter av ?konomisk politikk p? disse omr?dene, om energimarkedenes funksjon og om dagens og fremtidens milj?- og ressursstatus. Den klimapolitiske forskningen dekker blant annet samspillet mellom internasjonale klimaavtaler, norske klimavirkemidler og virkninger p? norsk ?konomi og teknologiutvikling. Energimarkedsforskningen analyserer viktige drivkrefter i markedene for elektrisitet, olje og gass, derunder betydningen av offentlig politikk. Ressurs- og milj?forskningen studerer interaksjonen mellom ?konomi, velferd og milj? gjennom verdsetting av ?kosystemtjenester og analyser av hvordan ?konomien og ?konomisk politikk p?virker milj?- og ressurstilstanden.

Forskningsfelt

 • B?rekraftig utvikling

  Forskningen bidrar til ? videreutvikle Statistisk sentralbyr?s indikatorer for b?rekraftig utvikling. Form?let med indikatorene er ? tidlig varsle om skade og peke p? behov for handling. Et nytt prosjekt studerer hvordan f?re-var-perspektiver kan bringes inn i analyser av b?rekraftig utvikling, i situasjoner der det er usikre og potensielt alvorlige milj?konsekvenser.

  G? til forskningsfeltet b?rekraftig utvikling

 • Energi- og milj?politikk

  Forskningen omfatter milj? og b?rekraftig utvikling, effektiv utforming av klima- og energipolitikken og markeder for elektrisitet, olje og gass. M?let er ? bidra til ny kunnskap om styring av energi- og milj?ressursene. Studiene av b?rekraftig utvikling omhandler forbedring av indikatorer. Den klimapolitiske forskningen dekker blant annet samspillet mellom politikk og teknologiutvikling og utforming av klima avtaler og kvotemarkeder. Energimarkedsforskningen studerer ettersp?rselutviklingen etter elektrisitet, olje og gass. Store deler av denne virksomheten er knyttet til forskningssenteret CREE.?

  Se:? http://www.jsuj.com.cn/732/

  G? til forskningsfeltet energi- og milj?politikk

 • Husholdningers energiforbruk

  Forskningen s?ker ? beskrive hvordan ulike forhold som energipriser, inntekt, bolig- og husholdningskarakteristika, beholdningen av oppvarmingsutstyr og husholdningsapparater, p?virker husholdningenes forbruk av energi. Analysene sikter mot en bedre forst?else av den historiske utviklingen i energiforbruket, vise fremskrivninger gitt dagens politik, samt evaluere effekten av ulike energipolitiske tiltak.

  G? til forskningsfeltet husholdningers energiforbruk

 • Klimapolitikk og ?konomi

  Forskingen omfatter analyser av dagens klimapolitikk og alternative utforminger av internasjonale avtaler og nasjonal politikk. Virkemidlene som analyseres omfatter avgifter, kvotehandel, gr?nne og hvite sertifikater, investeringer gjennom den gr?nne utviklingsmekanismen CDM, tiltak rettet inn mot utvikling av ny teknologi og strategier for ? ?ke oppslutningen om internasjonale klimaavtaler.

  G? til forskningsfeltet klimapolitikk og ?konomi

 • Kraftmarkeder

  Forskningen omfatter analyser av kraftmarkedene p? norsk, nordisk, europeisk og globalt niv?. Aktuelle tema er virkninger av avgifter, subsidier og gr?nne sertifikater. Det forskes ogs? p? karbonfangst og -lagring (CCS) og markedsmakt i regionale kraftmarkeder. Store simuleringsmodeller er viktige verkt?y for dette forskningsfeltet.

  G? til forskningsfeltet kraftmarkeder

 • Olje- og gassmarkeder

  Forskningen innen feltet har som m?l ? ?ke kunnskapen om hvordan olje- og gassmarkedene p?virkes av sentrale akt?rer i markedene og av endrede rammebetingelser. Viktige faktorer som studeres er ut?velse av markedsmakt, dynamisk optimering av ikke-fornybare ressurser og effekter av klimapolitikk. B?de teoretiske analyser og store simuleringsmodeller benyttes p? dette forskningsfeltet.

  G? til forskningsfeltet olje- og gassmarkeder

 • Teknologi, innovasjon og vekst

  Teknologisk utvikling er en premiss for ? kunne n? sentrale milj?- og energipolitiske m?lsettinger, kombinert med fortsatt ?konomisk vekst. Forskningen p? dette feltet analyserer hvilke drivkrefter som p?virker den teknologiske utviklingen og den ?konomisk veksten, og hvordan virkemiddelbruken kan innrettes for ? p?virke innovasjon og spredning av nye teknologier, det v?re seg milj?- og energiteknologier som andre teknologier.

  G? til forskningsfeltet teknologi, innovasjon og vekst

Nyhetssaker om energi- og milj??konomi

 • Hvordan vil globale utfordringer p?virke norsk klimapolitikk

  Klimapolitikk og ?konomi

  Publisert:

  Hvordan vil fremtidens globale utvikling p?virke utformingen og utfallet av norsk klimapolitikk fremover?

 • Alle lav- og nullutslippsbiler b?r skattlegges kraftigere

  Klimapolitikk og ?konomi

  Publisert:

  Avgiftssystemet p? drivstoff og kj?ret?y b?r utformes slik at det i st?rst mulig grad b?r reflektere de kostnadene og ulempene bilen har for samfunnet. Det betyr at el- og hybridbiler b?r skattlegges kraftigere enn bensin- og dieselbiler.

 • Utslippene faller allerede f?r skattene innf?res

  Energi- og milj?politikk

  Publisert:

  En forskningsstudie viser at annonsering av fremtidige utslippsskatter vil redusere dagens forbruk av utslippsintensive energikilder. Med andre ord, utslippene faller f?r skattene innf?res.

 • Milj?politikken b?r ta hensyn til nettverkseffekter

  Energi- og milj?politikk

  Publisert:

  En ny teoretisk studie viser at h?ye subsidier til rene teknologier eller h?ye skatter p? skitne teknologier i en tidsavgrenset periode kan v?re samfunns?konomisk l?nnsomt. Dette med utgangspunkt i at mange rene teknologier kjennetegnes av positive nettverkseffekter.

 • Lokalisering av vindkraftverk etter samfunnets eller private interesser?

  Energi- og milj?politikk

  Publisert:

  Et fremtidig fossilfritt energisystem, som delvis er basert p? vindkraft, krever store investeringer i ledningsnettet for ? f? fraktet energien til forbrukerne. Den geografiske plasseringen har ?konomiske konsekvenser for samfunnet.

 • The Economy of the North 2015

  B?rekraftig utvikling

  Publisert:

  ?The Economy of the North 2015?, den nye ECONOR-rapporten, sammenlikner samfunns?konomiske forhold i Nord-Norge med nordomr?dene i de andre arktiske landene. Hvilken vei g?r Arktis?

 • Vannkraften – v?r mest l?nnsomme fornybare naturressurs

  Kraftmarkeder

  Publisert:

  Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent st?rste overskuddet i norsk ?konomi. P? lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.

 • Fjerning av subsidier gir lavere global oljepris

  Klimapolitikk og ?konomi

  Publisert:

  Ny forskning viser at ? fjerne subsidier vil redusere ettersp?rselen etter olje i transportsektoren. Dette gir en noe lavere global oljepris og ?kt forbruk i en del andre regioner.

 • Fleksible klimapolitiske l?sninger langt mer kostnadseffektivt

  Klimapolitikk og ?konomi

  Publisert:

  EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-niv? innen 2030. Forskning viser at et fleksibelt kvotesystem i Europa er den billigste m?ten ? n? m?lene p?. Uten et slikt kvotesystem kan prisen p? de dyreste tiltakene i Norge bli over ti ganger s? h?y.

 • Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050?

  Energi- og milj?politikk

  Publisert:

  Og hvordan p?virker ?kt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet?