Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

Forskningsomr?de

Energi- og milj??konomi

Forskningen omfatter energi-, klima-, ressurs- og milj??konomi, og skal bidra til ny kunnskap om effekter av ?konomisk politikk p? disse omr?dene, om energimarkedenes funksjon og om dagens og fremtidens milj?- og ressursstatus. Den klimapolitiske forskningen dekker blant annet samspillet mellom internasjonale klimaavtaler, norske klimavirkemidler og virkninger p? norsk ?konomi og teknologiutvikling. Energimarkedsforskningen analyserer viktige drivkrefter i markedene for elektrisitet, olje og gass, derunder betydningen av offentlig politikk. Ressurs- og milj?forskningen studerer interaksjonen mellom ?konomi, velferd og milj? gjennom verdsetting av ?kosystemtjenester og analyser av hvordan ?konomien og ?konomisk politikk p?virker milj?- og ressurstilstanden.

Forskningsfelt

 • B?rekraftig utvikling

  Forskningen bidrar til ? videreutvikle Statistisk sentralbyr?s indikatorer for b?rekraftig utvikling. Form?let med indikatorene er ? tidlig varsle om skade og peke p? behov for handling. Et nytt prosjekt studerer hvordan f?re-var-perspektiver kan bringes inn i analyser av b?rekraftig utvikling, i situasjoner der det er usikre og potensielt alvorlige milj?konsekvenser.

  G? til forskningsfeltet b?rekraftig utvikling

 • Energi- og milj?politikk

  Forskningen omfatter milj? og b?rekraftig utvikling, effektiv utforming av klima- og energipolitikken og markeder for elektrisitet, olje og gass. M?let er ? bidra til ny kunnskap om styring av energi- og milj?ressursene. Studiene av b?rekraftig utvikling omhandler forbedring av indikatorer. Den klimapolitiske forskningen dekker blant annet samspillet mellom politikk og teknologiutvikling og utforming av klima avtaler og kvotemarkeder. Energimarkedsforskningen studerer ettersp?rselutviklingen etter elektrisitet, olje og gass. Store deler av denne virksomheten er knyttet til forskningssenteret CREE.?

  Se:? //www.jsuj.com.cn/970/

  G? til forskningsfeltet energi- og milj?politikk

 • Husholdningers energiforbruk

  Forskningen s?ker ? beskrive hvordan ulike forhold som energipriser, inntekt, bolig- og husholdningskarakteristika, beholdningen av oppvarmingsutstyr og husholdningsapparater, p?virker husholdningenes forbruk av energi. Analysene sikter mot en bedre forst?else av den historiske utviklingen i energiforbruket, vise fremskrivninger gitt dagens politik, samt evaluere effekten av ulike energipolitiske tiltak.

  G? til forskningsfeltet husholdningers energiforbruk

 • Klimapolitikk og ?konomi

  Forskingen omfatter analyser av dagens klimapolitikk og alternative utforminger av internasjonale avtaler og nasjonal politikk. Virkemidlene som analyseres omfatter avgifter, kvotehandel, gr?nne og hvite sertifikater, investeringer gjennom den gr?nne utviklingsmekanismen CDM, tiltak rettet inn mot utvikling av ny teknologi og strategier for ? ?ke oppslutningen om internasjonale klimaavtaler.

  G? til forskningsfeltet klimapolitikk og ?konomi

 • Kraftmarkeder

  Forskningen omfatter analyser av kraftmarkedene p? norsk, nordisk, europeisk og globalt niv?. Aktuelle tema er virkninger av avgifter, subsidier og gr?nne sertifikater. Det forskes ogs? p? karbonfangst og -lagring (CCS) og markedsmakt i regionale kraftmarkeder. Store simuleringsmodeller er viktige verkt?y for dette forskningsfeltet.

  G? til forskningsfeltet kraftmarkeder

 • Olje- og gassmarkeder

  Forskningen innen feltet har som m?l ? ?ke kunnskapen om hvordan olje- og gassmarkedene p?virkes av sentrale akt?rer i markedene og av endrede rammebetingelser. Viktige faktorer som studeres er ut?velse av markedsmakt, dynamisk optimering av ikke-fornybare ressurser og effekter av klimapolitikk. B?de teoretiske analyser og store simuleringsmodeller benyttes p? dette forskningsfeltet.

  G? til forskningsfeltet olje- og gassmarkeder

 • Teknologi, innovasjon og vekst