115040
115040
forskning
2013-05-24T12:21:00.000Z
no

Forskningsfelt

Levek?r og sosial deltaking

Forskningen omfatter mange sider ved befolkningens levek?r - inntekt, boforhold, helse, yrkesaktivitet, sosial integrasjon, isolasjon og ul?nnet hus- og omsorgsarbeid. Analysene viser utviklingsm?nstre og fordeling i lys av offentlig politikk og politiske reformer. Fokus er ofte p? spesielle grupper som foreldre, barn, innvandrere, studenter og lovbrytere.

Prosjekter

 • Det nye arbeidslivet - Nye arbeidstidordninger blant fedre og m?dre og blant foreldrepar

  Prosjektet analyserer endringer i arbeidsm?nstre for fedre og m?dre fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til 2005 i lys av familiepolitiske reformer og framveksten av det nye arbeidslivet.

 • Faktorer bak innvandreres integrering

  Prosjektet tar sikte p? ? s?ke etter sammenhenger i dataene fra intervjuunders?kelsen Levek?r blant innvandrere 2005/2006 som kan bidra til ? forklare forskjeller i innvandrernes suksess n?r det gjelder integrering.

 • Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals

  Empirisk unders?ke hvordan sysselsetting og familieoverganger bidrar til ? fremme sosial integrasjon og redusere krimininalitet blant personer i en marginalisert posisjon i samfunnet.

 • Lovbruddskarrierer og livssituasjon

  Prosjektet er et individuelt doktorgradsprosjekt i sosiologi som omhandler gjentatt kriminalitet i et livsl?psperspektiv. Datakildene er kriminalstatistikken og FD-Trygd.

 • L?slatelse fra fengsel

  Form?let er ? studere tilbakef?ring til samfunnet, representert ved overgang til arbeid, arbeidsmarkedstiltak, skolegang, og uf?retrygd etter l?slatelse fra fengsel. Datakildene er registerdata tilgjengelig i 北京比赛pk10开奖结果.

 • Mobilizing unutilised labour reserves: the role of part-time work and extended employment interruptions

  M?let med prosjektet er ? finne ut i hvilken grad det er mulig ? mobilisere mer arbeidskraft blant kvinner i Norge og hvordan dette eventuelt kan gj?res. Landet har h?y kvinnelig yrkesaktivitet, men deltidsandelen er fremdeles h?y, og mange har yrkesopphold i forbindelse med sm? barn. I dette prosjektet fors?ker vi ? identifisere hva som skal til for at disse gruppene av kvinner skal ?ke sitt arbeidstilbud.

 • Oppvekstvilk?r og voksenutfall

  Prosjektet g?r ut p? ? unders?ke hvordan ulike forhold i barndommen p?virker barnas utfall som voksne.

 • Samv?r og bidrag

  Form?let med prosjektet har v?rt ? evaluere de nye reglene for beregning av barnebidrag som ble innf?rt h?sten 2003. Vekten har ligget p? foreldrenes fordeling av ansvar og omsorg for barna, deres ?konomiske velferd og st?rrelsen p? barnebidraget.

 • Spatial And Temporal Dynamics

  Analyse av geografisk fordeling av sosiale fenomener ved bruk av GIS. Hovedfokus ligger segregasjon etter bosted, kriminalitet, flyttem?nster, og avstander mellom slektningers bosted.

Publisert forskning