Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

114964
114964
forskning
2013-05-24T14:07:00.000Z
no

Forskningsfelt

Fruktbarhet og familiedemografi

Forskningen innen dette feltet studerer fruktbarhet, samliv og familie i lys av demografiske faktorer, kontekstuelle forhold, holdninger og verdier. Virkninger av politikkbaserte tiltak innen disse feltene blir analysert. Forskningen s?ker ? gi l?pende beskrivelser av skiftende trender innen familie og samliv.

Prosjekter

 • Changing families and the gender revolution

  Prosjektet studerer endringer i samlivsstruktur, spesialisering i familien og fruktbarhet og samspillet mellom de tre. Hvem som etablerer seg i samliv og hvem som blir partner med hvem p?virker spesialiseringen i familien. Dette p?virker fruktbarheten som p? sin side ogs? kan p?virke spesialiseringen i familien. Analyser av samlivsetablering er viktig for analyser av spesialisering i familien og fruktbarhet.

 • Det nye arbeidslivet - Nye arbeidstidordninger blant fedre og m?dre og blant foreldrepar

  Prosjektet analyserer endringer i arbeidsm?nstre for fedre og m?dre fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til 2005 i lys av familiepolitiske reformer og framveksten av det nye arbeidslivet.

 • Family dynamics, fertility choices and family policy (FAMDYN)

  M?let med dette prosjektet har v?rt ? f? mer kunnskap om hvilke faktorer som driver fruktbarhetsutviklingen i moderne vestlige samfunn. Siden 1960-tallet har det v?rt en dramatisk nedgang i f?dselsratene i Europa. Lav fruktbarhet forsterker samfunnets aldring og kan gi st?rre kostnader for fremtidige generasjoner. De lave f?dselsratene har satt i gang diskusjoner om hva som kan gj?res for ? f? kvinner og menn til ? f? flere barn.

 • Gender and partnership dynamics

  M?lsettingen med dette prosjektet er ? kartlegge variasjon og endring i likestillingsholdninger og -praksis i norske par og hvordan likestilling og andre faktorer p?virker endringer i familie- og parrelasjoner. I prosjektet bruker vi en ny stor sp?rreunders?kelse (LOGG) som inkluderer b?de individdata og kontekstuelle data.

 • Likestilling og fruktbarhet - Har foreldres bruk av f?dselspermisjon og kontantst?tte betydning for videre barnef?dsler?

  I dette prosjektet blir bruk av velferdsordningene f?dselspermisjon, inklusive fedrekvoten, og kontantst?tten brukt for ? belyse grad av et likestilt foreldreskap, og gir ny innsikt i sammenhengen mellom likestilling i familiesf?ren og barnef?dsler.

 • Nye familiem?nstre – nye utfordringer for velferdspolitikken

 • The family lives of children of immigrants in Norway

  F? studier har til n? unders?kt familie- og samlivsatferden til barn av innvandrere f?dt i Norge. B?de i Norge og resten av Europa er dette en gruppe av befolkningen som inntil nylig har v?rt for ung til at denne typen analyser har v?rt mulig. Selv om Norge er en relativt ny innvandringsdestinasjon, st?r n? et betydelig antall unge med innvandrerbakgrunn p? terskelen til voksenlivet.

Publisert forskning

Kontakt