Forskningsomr?de

Demografi og levek?r

Forskningen p? dette omr?det omfatter analyser av demografisk utvikling og endring i levek?r. M?let er ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging. Befolkningsframskrivinger blir gjennomf?rt ?rlig. Forskerne overv?ker og analyserer fruktbarhet, familieendringer, d?delighet, flytting og innvandring. Andre viktige forskningstema er arbeid, fors?rgelse og omsorg, samt ulike gruppers levek?r og livsl?p. Representative intervjuunders?kelser og ulike typer registerdata ligger til grunn for analysene.

Forskningsfelt

 • Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet

  Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter kj?nn og alder og framskrivinger av antall innvandrere etter kj?nn, alder og landbakgrunn. Forskningen analyserer trender og m?nstre i befolkningsutviklingen, b?de i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Det lages egne analyser og prognoser for de demografiske komponentene fruktbarhet, d?delighet, innenlandske flyttinger og flyttinger til og fra landet.

  G? til forskningsfeltet befolkningsutvikling, flytting og d?delighet

 • Fruktbarhet og familiedemografi

  Forskningen innen dette feltet studerer fruktbarhet, samliv og familie i lys av demografiske faktorer, kontekstuelle forhold, holdninger og verdier. Virkninger av politikkbaserte tiltak innen disse feltene blir analysert. Forskningen s?ker ? gi l?pende beskrivelser av skiftende trender innen familie og samliv.

  G? til forskningsfeltet fruktbarhet og familiedemografi

 • Levek?r og sosial deltaking

  Forskningen omfatter mange sider ved befolkningens levek?r - inntekt, boforhold, helse, yrkesaktivitet, sosial integrasjon, isolasjon og ul?nnet hus- og omsorgsarbeid. Analysene viser utviklingsm?nstre og fordeling i lys av offentlig politikk og politiske reformer. Fokus er ofte p? spesielle grupper som foreldre, barn, innvandrere, studenter og lovbrytere.

  G? til forskningsfeltet levek?r og sosial deltaking

Nyhetssaker om demografi og levek?r

 • M?dre tjener mer enn f?r – men fortsatt minst

  Levek?r og sosial deltaking

  Publisert:

  Hvordan p?virkes par sin inntekt av at de f?r barn? M?dres inntekt reduseres mest, men ny forskning viser at inntektsulikheten mellom m?dre og fedre har blitt redusert over ?renes l?p.

 • Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

  Levek?r og sosial deltaking

  Publisert:

  Ny forskning fra 北京比赛pk10开奖结果 viser at barn i barnehager med stor andel mannlig ansatte gj?r det bedre p? spr?k- og regnetester i sm?skolen.

 • Kriminalitet blant innvandrere g?r ned med ?kt botid

  Levek?r og sosial deltaking

  Publisert:

  De fem f?rste ?rene etter innvilget opphold ?ker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, f?r dette stabiliseres og deretter synker etter ti ?r. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter innvandringsgrunn og landbakgrunn.

 • Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen lavere enn f?r

  Levek?r og sosial deltaking

  Publisert:

  Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en h?yere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den ?vrige befolkningen. Denne rapporten finner at overhyppigheten i kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn best?r, men har g?tt ned siden forrige rapport ble laget.

 • Framtidens eldre i bygd og by

  Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet

  Publisert:

  Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 ?r fram i tid? Har de god eller d?rlig helse, hvor bor de, hva slags utdanning har de? Dette og flere omr?der er beskrevet i en ny forskningsrapport.

 • Uf?re og arbeidsledige kan f? lavere livskvalitet

  Levek?r og sosial deltaking

  Publisert:

  En analyse av 北京比赛pk10开奖结果s levek?rsunders?kelser viser at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for problemer enn andre. Uf?re og arbeidsledige er spesielt utsatt for en slik opphopning, som igjen kan gi lavere livskvalitet.

 • Flyktninger utvandrer i liten grad

  Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet

  Publisert:

  Flyktninger skiller seg fra andre innvandrergrupper ved i st?rre grad ? flytte til sentrale str?k enn ut av landet.

 • Fotlenkeordning gir f?rre lovbrudd

  Levek?r og sosial deltaking

  Publisert:

  Andelen personer som beg?r nye lovbrudd etter endt straff er lavere blant de som soner med fotlenke enn de som soner i fengsel, viser nye forskningsresultater fra Statistisk sentralbyr?.

 • Hvor mange innvandrer til Norge framover?

  Befolkningsutvikling, flytting og d?delighet

  Publisert:

  北京比赛pk10开奖结果 antar at den ?rlige nettoinnvandringen blir i overkant av 25?000 framover. Det gir en ?kning i antall innvandrere i Norge fra 700?000 i dag til 1,7 millioner i 2060. Det vil si at nesten én av fire innbyggere vil v?re innvandrer i 2060.

 • Mor og far velger ? bo n?r hverandre etter brudd

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  To av tre fedre bor ikke lengre enn ti kilometer unna barna etter samlivsbrudd. Inntekt kan v?re avgj?rende for hvor langt unna hverandre mor og far bor.