171382
171382
nokkeltallsside
2016-02-19T10:00:00.000Z
Befolkning
no
Befolkning

N?kkeltallsside

N?kkeltall for befolkning

Informasjon om befolkningens st?rrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger p? flere samfunnsomr?der. Aldersfordelingen sier for eksempel noe om ettersp?rsel etter utdannings- og studieplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og sosialtjenester. Den regionale fordelingen av befolkningen gir ogs? viktige rammer for fylker og i kommuner.

Befolkningens st?rrelse og sammensetning endres p? to m?ter: Ved at folk f?des og d?r og ved at de flytter inn og ut av landet. N?r det f?des flere enn det d?r f?r vi et f?dselsoverskudd, og n?r flere flytter inn enn ut av landet, f?r vi det vi kaller en nettoinnvandring . Til sammen bestemmer dette befolkningsveksten.

Befolkning1
Antall Fem ?r tidligere Ti ?r tidligere Periode1
1Tallene gjelder 1. januar
Folketall 1. januar 5 258 317 4 985 870 4 681 134 2017
Hjemmeboende barn under 18 ?r 1 114 268 1 105 279 1 085 765 2017
Privathusholdninger 2 376 971 2 226 046 2 064 841 2017
Innvandrere og norskf?dte med innvandrerforeldre 883 751 655 170 415 318 2017
Innvandrere 724 987 546 732 341 830 2017
Norskf?dte med innvandrerforeldre 158 764 108 438 73 488 2017
Befolkningsendringer
Antall Fem ?r f?r Ti ?r f?r Periode
Levendef?dte 58 890 60 220 58 545 2016
D?de 40 726 41 393 41 253 2016
Innvandringer 66 800 79 498 45 776 2016
Utvandringer 40 724 32 466 22 053 2016
Nettoinnvandring 26 076 47 032 23 723 2016
Inng?tte ekteskap 22 537 23 135 21 721 2016
Skilsmisser 9 345 10 207 10 598 2016
Overgang til norsk statsborgerskap 13 712 14 286 11 955 2016
Adopsjoner 349 491 657 2016
Demografiske m?l og beregninger
Verdi Fem ?r tidligere Ti ?r tidligere Periode
Samlet fruktbarhetstall SFT, kvinner 1,71 1,88 1,90 2016
Samlet fruktbarhetstall SFT, menn 1,53 1,70 1,72 2016
Forventet levealder, menn 80,61 79,00 78,13 2016
Forventet levealder, kvinner 84,17 83,45 82,67 2016
Spedbarnsd?delighet, d?de under ett ?r per 1000 levendef?dte 2,2 2,4 3,2 2016
Folketilvekst, i prosent av folketallet ved inngangen av ?ret 0,9 1,3 0,9 2016
Befolkningsendringer. Folketilvekst, f?dselsoverskudd og nettoinnflytting. 1951-2016
Befolkningsendringer. Folketilvekst, f?dselsoverskudd og nettoinnflytting. 1951-2016
Folketilvekst F?dselsoverskudd Nettoinnflytting
1951 30525 32835 -2316
1952 31933 34126 -2193
1953 33116 34573 -1457
1954 32291 33581 -1290
1955 37512 34453 -1640
1956 32113 34190 -2077
1957 32413 32503 -90
1958 30332 31340 -1105
1959 30023 31244 -1221
1960 24217 29337 -5145
1961 30058 29242 816
1962 28180 27936 244
1963 27059 26440 619
1964 28541 30399 -1858
1965 29087 30960 -1873
1966 31863 31051 -945
1967 32920 30563 2357
1968 33007 29682 1706
1969 30982 28752 2115
1970 21837 25828 -969
1971 29468 26569 6615
1972 30462 24885 4423
1973 24755 21250 3444
1974 24535 20139 4922
1975 19576 16284 4769
1976 18101 13258 4889
1977 16006 11053 5034
1978 14926 11067 3974
1979 12766 9948 2746
1980 13440 9699 4071
1981 14723 8815 5176
1982 15448 9791 5740
1983 11842 7713 4285
1984 11492 7693 3761
1985 13342 6762 6228
1986 16334 8954 7451
1987 22768 9068 13769
1988 22397 12172 10143
1989 12430 14130 -1453
1990 16714 14918 1710
1991 23804 15885 8045
1992 25533 15378 9942
1993 25648 13081 12808
1994 23595 16021 7436
1995 21547 15102 6366
1996 22757 17067 5817
1997 24885 15206 10700
1998 27730 14240 13823
1999 33168 14128 18999
2000 24939 15232 9688
2001 20630 12715 7955
2002 28186 10969 17174
2003 25205 13980 11285
2004 28906 15751 13211
2005 33856 15524 18439
2006 40915 17292 23723
2007 56037 16505 39652
2008 62081 18785 43346
2009 58947 20358 38637
2010 62106 19943 42346
2011 65565 18827 47032
2012 65405 18263 47343
2013 57781 17713 40073
2014 56746 18690 38155
2015 48183 18331 29802
2016 44332 18164 26076
Befolkningsendringer. Levendef?dte, d?de, innflyttinger og utflyttinger. 1951-2016
Befolkningsendringer. Levendef?dte, d?de, innflyttinger og utflyttinger. 1951-2016
Levendef?dte D?de Innflyttinger Utflyttinger
1951 60571 27736 6046 10172
1952 62543 28417 5967 7803
1953 62985 28412 6454 7529
1954 62739 29158 6005 7295
1955 63552 29099 7089 8728
1956 64171 29981 8092 10156
1957 63063 30560 12263 12599
1958 62985 31645 10161 11266
1959 63005 31761 10586 11807
1960 61880 32543 13536 18681
1961 62555 33313 11426 10610
1962 62254 34318 12778 12534
1963 63290 36850 11983 11364
1964 65570 35171 12406 14264
1965 66277 35317 12148 14021
1966 67061 36010 12446 13391
1967 66779 36216 15379 13022
1968 67350 37668 15350 13644
1969 67746 38994 15641 13526
1970 64551 38723 17383 18352
1971 65550 38981 19297 12682
1972 64260 39375 18388 13965
1973 61208 39958 17383 13939
1974 59603 39464 19209 14287
1975 56345 40061 19551 14782
1976 53474 40216 18955 14066
1977 50877 39824 19403 14369
1978 51749 40682 18825 14851
1979 51580 41632 17831 15085
1980 51039 41340 18776 14705
1981 50708 41893 19698 14522
1982 51245 41454 20468 14728
1983 49937 42224 20063 15778
1984 50274 42581 19688 15927
1985 51134 44372 21858 15630
1986 52514 43560 24196 16745
1987 54027 44959 31149 17380
1988 57526 45354 29964 19821
1989 59303 45173 25847 27300
1990 60939 46021 25494 23784
1991 60808 44923 26283 18238
1992 60109 44731 26743 16801
1993 59678 46597 31711 18903
1994 60092 44071 26911 19475
1995 60292 45190 25678 19312
1996 60927 43860 26407 20590
1997 59801 44595 31957 21257
1998 58352 44112 36704 22881
1999 59298 45170 41841 22842
2000 59234 44002 36542 26854
2001 56696 43981 34264 26309
2002 55434 44465 40122 22948
2003 56458 42478 35957 24672
2004 56951 41200 36482 23271
2005 56756 41232 40148 21709
2006 58545 41253 45776 22053
2007 58459 41954 61774 22122
2008 60497 41712 66961 23615
2009 61807 41449 65186 26549
2010 61442 41499 73852 31506
2011 60220 41393 79498 32466
2012 60255 41992 78570 31227
2013 58995 41282 75789 35716
2014 59084 40394 70030 31875
2015 59058 40727 67276 37474
2016 58890 40726 66800 40724
 • H?y befolkningsvekst …
  Norges befolkning passerte 5 millioner i 2012, en ?kning p? over 1,7 millioner siden 1950. De f?rste ?rene etter krigen var den ?rlige befolkningsveksten n?rmere 1 prosent, hovedsakelig som et resultat av h?ye f?dselstall. Veksten sank til en tredjedels prosent p? 1980-tallet, men har siden ?kt til over 1 prosent. I dag er nettoinnvandringen viktigere for befolkningsveksten enn f?dselsoverskuddet.
 • ... ogs? de neste ?rene
  Resultatet av befolkningsframskrivingene avhenger av hvilke antakelser vi legger til grunn. Hovedalternativet, som er en prognose basert p? middels fruktbarhet, levealder og  nettoinnvandring, gir vekst ogs? resten av dette hundre?ret.
  Folketallet vil passere 6 millioner rundt 2031 og 7 millioner like f?r 2060, if?lge mellomalternativet. En betydelig del av veksten framover vil trolig skyldes nettoinnvandring. Blir b?de innvandringen, fruktbarheten og levealderen lav, vil folketallet ikke passere 6 millioner, og fra 2060 vil Norge f? stadig f?rre innbyggere. I alternativet med h?y fruktbarhet, levealder og innvandring kan folketallet komme opp i n?rmere 9 millioner i 2060.
 • Flere innvandrere
  Innvandrere og norskf?dte med innvandrerforeldre i Norge utgjorde 16,3 prosent av folkemengden per 1. januar 2016, i alt 848 200 personer, og best?r av personer med bakgrunn fra 223 forskjellige land og selvstyrte regioner. Tallet p? innvandrere og norskf?dte med innvandrerforeldre ?kte med 43 200 i 2015. Det er den laveste prosentvise tilveksten siden 2006. Ved siste ?rsskiftet var det 698 500 innvandrere og 149 700 norskf?dte med innvandrerforeldre i Norge.
 • Eldreb?lge p? vei
  I dag er dr?yt én av ni personer i Norge 70 ?r eller mer. Denne andelen vil ?ke. I mellomalternativet vil omtrent hver femte person i Norge i 2060 v?re 70 ?r eller mer. Andelen eldre vil s?rlig ?ke n?r de store etterkrigskullene blir gamle. Selv om Norge eldes, vil eldreb?lgen i Norge bli langt svakere enn i mange andre land. Dette er fordi Norge har hatt en mindre negativ fruktbarhetsutvikling og en relativt h?y innvandring sammenliknet med andre land i Europa og den vestlige verden for ?vrig.
 • Lav fruktbarhet ...
  Etterkrigstidens babyboom varte til midten av 1960-tallet, og ble avl?st av en nedgang som n?dde bunnen p? begynnelsen av 1980-tallet. Deretter ?kte fruktbarheten igjen noe, og stabiliserte seg p? om lag 1,9 barn per kvinne, og er n? g?tt ned til 1,7 barn per kvinne. Ser vi bort fra inn- og utvandring, m? det samlede fruktbarhetstallet i et land v?re ca. 2,1 for at folketallet ikke skal synke p? lengre sikt.
 • … og synkende d?delighet
  D?deligheten var i hovedsak synkende i hele forrige ?rhundre, med unntak av perioden fra 1950 til 1970: Da ?kte d?deligheten for menn i de fleste aldersgrupper, hovedsakelig p? grunn av flere d?dsfall med ?rsak hjerte- og karsykdommer.
  Synkende d?delighet gjenspeiles i ?kt forventet levealder: En nyf?dt gutt kan i dag forvente ? bli 80,4 ?r en jente 84,2 ?r. Kj?nnsforskjellen i levealder var ?kende fram til 1980-tallet, da forskjellen var nesten syv ?r, deretter har den de siste ?rene sunket til fire ?r.
 • Flere bor alene …
  Etter annen verdenskrig hadde kjernefamiliene sin storhetsperiode. Gifterm?lshyppigheten var h?y og andelen en-personhusholdninger sank svakt. Fra begynnelsen av 1970-tallet sank ekteskapshyppigheten, samtidig som antall skilsmisser ?kte. Andelen en-personhusholdninger er n? doblet: 38 prosent av husholdningene best?r av aleneboende, og det omfatter nesten én av fem personer. I befolkningen som helhet er det om lag like stor andel menn og kvinner som bor alene. Men mens enslige kvinner er i flertall i den eldre delen av befolkningen, er mennene i flertall blant de yngre. En-personhusholdninger er vanligst i sentrum i de store byene og i spredtbygde str?k.
 • … og flere er samboere
  De siste ?rs nedgang i antallet best?ende ekteskap skyldes ikke bare at flere skiller seg og at flere bor alene. I tillegg velger et ?kende antall ? bo sammen uten ? inng? ekteskap. Ugifte samboere kom inn i statistikken allerede p? slutten av 1970-tallet, men det er f?rst i l?pet av de siste ti?rene at samlivsformen har f?tt en st?rre utbredelse. Samboerpar utgjorde i 2015 28 prosent av alle par, en ?kning fra 10 prosent i 1990. Og mens samboerne tidligere oftest var barnl?se, er flertallet n? samboere med barn. Blant de unge under 30 ?r er det mer vanlig ? v?re samboende enn gift.

befpyramide

Befolkningspyramiden viser sammensetningen av den norske folkemengden i perioden 1846-2040 .

Se visualiseringen norsk befolkningspyramide

Folketall per 1. januar. Registrert og framskrevet i tre alternativer

Figur 2. Befolkningsvekst i utvalgte land. 2014

Figur 3. Samlet fruktbarhetstall

Figur 4. Samlet fruktbarhetstall i utvalgte land. 2014

Figur 5. Befolkningsendringer

Figur 6. Forventet gjenst?ende levetid for nyf?dte gutter og jenter

Fant du det du lette etter?

Du har sl?tt av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding p? informasjon@ssb.no.

Send e-post til 北京比赛pk10开奖结果