本文地址://www.jsuj.com.cn/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/flyktninger-i-og-utenfor-arbeidsmarkedet-2016
文章摘要:Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016 ,目无三尺除疤教科文组,畏光候鸟绘图卡。

Vi har f?tt henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for ? v?re 北京比赛pk10开奖结果. De har f?tt e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyr? og vi oppfordrer alle til ? slette den.

Rapporter 2018/01

Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

I 4. kvartal 2016 var det i alt registrert 89 195 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgj?r en sysselsettingsandel p? 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 ?r. I hele befolkningen i samme alder l? andelen sysselsatte p? 71 prosent, dvs. en forskjell i sysselsettingen p? 23,6 prosentpoeng.

Sysselsettingen ?ker med botiden

Botiden i Norge har stor betydning for sysselsettingsniv?et blant flyktninger. Blant dem med botid p? under fire ?r ligger sysselsettingen langt under gjennomsnittet for alle flyktningene. Mange av dem deltar i introduksjonsprogrammet for flyktninger og er derfor i stor grad utenfor arbeidsstyrken. Deretter ?ker sysselsettingen med botiden:

  • 4–6 ?r: 46 prosent
  • 7–19 ?r: 52–56 prosent
  • 20 ?rs botid og mer: litt i overkant av 60 prosent

Botid ?ker imidlertid ikke sysselsettingen i samme grad hos alle flyktninger. Vi ser f.eks. at menn kommer raskere i arbeid enn kvinner. Det er store kj?nnsforskjeller i menns fav?r blant dem med botid p? mellom 4 og 9 ?r. Blant noen utvalgte landgrupper ser vi dessuten at flyktninger fra Afghanistan, Eritrea, Etiopia og Myanmar gjennomg?ende har et h?yere sysselsettingsniv? i botidsgruppene over 4 ?r enn dem fra Irak, Somalia, Sudan og Syria.

Alder ved bosetting betyr mye

Alder ved bosetting har ogs? mye ? si for sysselsettingsniv?et. Vi ser f.eks. at de som bosatte seg da de var mellom 0–15 ?r, har en sysselsetting p? mellom 69 og 73 prosent n?r de har bodd mer enn 20 ?r i Norge.

Ogs? utdanning har mye ? si

Utdanningsniv?et har ogs? stor betydning for sysselsettingen. Det er gruppen med kun grunnskole som har desidert lavest andel sysselsatte uavhengig av flyktningbakgrunn. Da over halvparten av flyktningene kun har grunnskole, trekker denne gruppen gjennomsnittet en del ned. Flyktninger med videreg?ende eller h?yere utdanning tatt i Norge har derimot en sysselsetting bare noen f? prosentpoeng under hele befolkningen p? samme utdanningsniv?.

71 prosent i arbeidsstyrken eller utdanning

Da flyktninger har flere nykommere p? arbeidsmarkedet enn befolkningen i alt, er andelen registrerte arbeidss?kere en del h?yere, 5,8 mot 2,4 prosent. Dessuten deltar 8,4 prosent av flyktningene i introduksjonsprogrammet og 9,3 prosent i formell utdanning. N?r andelen som er i arbeid f?yes til, har flyktninger i alt 71 prosent i arbeidsstyrken eller under utdanning (inkl. introduksjonsprogrammet) mot 82,7 prosent i hele befolknigen 15–66 ?r, ma.o. en differanse p? 11,7 prosentpoeng.

Nylig bosatte flyktninggrupper

Vi har til slutt i rapporten sett p? flyktninggruppene fra Syria, Eritrea og Sudan der mange har kort botid i Norge. De f?rste to ?rene i Norge er introduksjonsordningen dominerende uansett landbakgrunn og f? er sysselsatte, men blant dem med 3 ?rs botid har de syriske en andel sysselsatte p? 38,4 prosent, mens de ?vrige to gruppene har litt over 32 prosent sysselsatte hver.

Ser vi p? dem med botid 4–6 ?r, som m? anses som etableringsfasen p? arbeidsmarkedet, er andelen sysselsatte som f?lger: Eritrea (57,3 prosent), Syria (53,2 prosent) og Sudan (47,3 prosent).

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

Ansvarlig

Bj?rn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2018/01

Utgiver

Statistisk sentralbyr?

Oppdragsgiver

Justisdepartementet

Emner

Sysselsetting, Arbeid og l?nn

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9665-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9664-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

94

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike unders?kelser. Unders?kelser inkluderer b?de utvalgsunders?kelser, tellinger og registerbaserte unders?kelser.

Kontakt